Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie środków pomocy państwa wprowadzonych przez Niemcy na rzecz spółki Kvaerner Warnow Werft (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3921) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21

Strona 1 z 22
12.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 października 2004 r. w sprawie środków pomocy państwa wprowadzonych przez Niemcy na rzecz spółki Kvaerner Warnow Werft (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3921)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/374/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(4)

Pismem z dnia 29 lutego 2000 r. Komisja poinformowała Niemcy, że podjęła decyzję o wszczęciu procedury, określonej w art. 88 ust. 2 Traktatu WE, w odniesieniu do tej pomocy.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

uwzględniając dyrektywę Rady 90/684/EWG z dnia 21 grudnia 1990 r. w sprawie pomocy dla przemysłu stoczniowego (1), zmienionej dyrektywą Rady 92/68/EWG (2),

(5)

Decyzja Komisji o wszczęciu procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (5). Komisja zaprosiła zainteresowane strony do przedstawienia swoich uwag w sprawie pomocy. Niemcy odpowiedziały pismem z dnia 31 marca 2000 r. KWW przesłała swoje uwagi faksem z dnia 6 czerwca 2000 r.

wezwawszy zainteresowane strony do przedstawienia uwag, zgodnie z przepisami powyższych dokumentów (3), oraz uwzględniwszy te uwagi,

Komisja otrzymała uwagi od zainteresowanych stron. Przesłała je następnie do Niemiec, dając im szansę na przedstawienie odpowiedzi; uwagi przedstawiono w pismach z dnia 6 lipca i 4 sierpnia 2000 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) I. PROCEDURA (1)

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA

Prasa niemiecka doniosła w dniu 12 czerwca 1999 r., że spółka Kvaerner Warnow Werft GmbH (dalej zwana KWW) udzieliła pożyczki w wysokości około 205 mln EUR (4) swojej spółce macierzystej Kvaerner a.s.

(7)

W październiku 1992 r. niemiecka spółka Treuhandanstalt („THA”) sprzedała poprzedniczkę spółki KWW, wschodnioniemiecką stocznię Neue Warnow Werft GmbH (dalej zwaną „WW”), norweskiej grupie przemysłowej Kvaerner a.s.

(2)

W piśmie z dnia 16 czerwca 1999 r. Komisja zażądała od Niemiec szczegółowych informacji w sprawie pochodzenia przekazanych funduszy w celu upewnienia się, że fundusze te nie pochodziły z nadwyżki pomocy restrukturyzacyjnej, wypłaconej spółce w latach 1993–1995 lub z jakichkolwiek innych środków pomocowych. W dniu 22 czerwca 1999 r. w Brukseli odbyło się spotkanie z przedstawicielami Niemiec i KWW mające na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwych kwestii. Komisja zażądała od Niemiec dodatkowych informacji pismami z dnia 23 czerwca, 12 lipca i 8 października 1999 r. Niemcy przedstawiły swoją odpowiedź w pismach z dnia 30 czerwca i 16 września 1999 r.

W dniu 20 lipca 1992 r. Rada zmieniła dyrektywą 92/68/EWG dyrektywę 90/684/EWG (Siódma dyrektywa w sprawie pomocy dla przemysłu stoczniowego) w taki sposób, że wprowadzała odstępstwo od stosowania zasad dotyczących innych stoczni Wspólnoty w odniesieniu do stoczni w Niemczech Wschodnich w celu stworzenia im szansy na przeprowadzenie pilnej i gruntownej restrukturyzacji. W szczególności zaś zwolnienie to umożliwiło stoczniom w Niemczech Wschodnich otrzymanie wysokich kwot pomocy operacyjnej do dnia 31 grudnia 1993 r.

(8)

(1) Dz.U. L 380 z 31.12.1990, str. 27. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 94/73/WE (Dz.U. L 351 z 31.12.1994, str. 10). (2) Dz.U. L 219 z 4.8.1992, str. 54. (3) Dz.U. C 134 z 13.5.2000, str. 5. (4) Kwoty w euro mają wartości orientacyjne i są podane w zaokrągleniu. Wyłącznie kwoty w DM stanowią kwoty dokładne.

Przyjmując wspomniane wyżej odstępstwo, Komisja zobowiązała się wobec Rady, że wykorzysta swoje uprawnienia w zakresie kontroli i czynności wyjaśniających w celu zapewnienia, by stocznie w Niemczech Wschodnich otrzymywały wyłącznie taką pomoc, która będzie konieczna do restrukturyzacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 39 z 200512.5.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 198/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz 40. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez usunięcie rozdziałów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy w ramach zasady de minimis, pomocy szkoleniowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia

 • Dz. U. L120 - 5 z 200512.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie pomocy państwa realizowanej przez Republikę Portugalii na rzecz spółki Infineon Technologies, Portugal, SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 326) (1)

 • Dz. U. L120 - 3 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2005 z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do lasalocidu i amonu oraz soli sodowych bituminosulfonianów (1)

 • Dz. U. L120 - 1 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2005 z dnia 11 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.