Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2005 z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do lasalocidu i amonu oraz soli sodowych bituminosulfonianów (1)

Data ogłoszenia:2005-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 3

12.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 712/2005 z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do lasalocidu i amonu oraz soli sodowych bituminosulfonianów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiające wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (1), w szczególności jego art. 2 i 3 oraz art. 4 akapit trzeci, uwzględniając opinie Europejskiej Agencji ds. Leków wydane przez Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

W celu uwzględnienia przepisów niniejszego rozporządzenia, przed stosowaniem niniejszego rozporządzenia należy przewidzieć odpowiedni okres, aby umożliwić Państwom Członkowskim dokonanie wszelkich dostosowań, które mogą okazać się konieczne w świetle niniejszego rozporządzenia, dotyczących zezwoleń na wprowadzenie do obrotu wymienionych weterynaryjnych produktów leczniczych wydanych zgodnie z dyrektywą 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (2). Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych,

Wszystkie substancje czynne farmakologicznie, które są stosowane we Wspólnocie w produktach leczniczych przeznaczonych do podawania zwierzętom służącym do produkcji żywności, powinny być oceniane zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 2377/90. Substancja lasalocid powinna zostać włączona do załącznika I w odniesieniu do drobiu z wyjątkiem zwierząt, których jaja przeznaczone są do spożycia przez ludzi. Substancje amon i sole sodowe bituminosulfonianów włączono do załącznika II w odniesieniu do wszystkich ssaków służących do produkcji żywności, z wyjątkiem zwierząt, których mleko jest przeznaczone do spożycia przez ludzi. Wpis dla tych substancji powinien zostać rozszerzony, tak aby obejmował bydło mleczne. Rozporządzenie (EWG) nr 2377/90 powinno zostać odpowiednio zmienione.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(2)

Artykuł 1 Załączniki I i II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 zostają zmienione zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 11 lipca 2005 r.

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 75/2005 (Dz.U. L 15 z 19.1.2005, str. 3).

(2) Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/28/WE (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 58).

L 120/4

ZAŁĄCZNIK

A. Do załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 wprowadza się następujące substancje

2.

Środki przeciw pasożytom PL

2.4.

Środki działające przeciw pierwotniakom

2.4.4. Jonofory

Pozostałość znacznikowa Gatunki zwierząt Maksymalne limity pozostałości Tkanki docelowe

Substancja czynna farmakologicznie

„Lasalocid Lasalocid A 100 μg/kg 100 μg/kg Wątroba Nerki 50 μg/kg Skóra + tłuszcz Drób (1) Mięśnie

20 μg/kg

(1) Nie stosować u zwierząt, których jaja są przeznaczone do spożycia przez ludzi.”

B. Do załącznika II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 wprowadza się następujące substancje

2.

Związki organiczne

Substancja czynna farmakologicznie

Gatunki zwierząt

„Bituminosulfoniany, amon i sole sodowe

Wszystkie ssaki służące do produkcji żywności (1)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Wyłącznie do stosowania miejscowego.”

12.5.2005

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 39 z 200512.5.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 198/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz 40. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez usunięcie rozdziałów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy w ramach zasady de minimis, pomocy szkoleniowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia

 • Dz. U. L120 - 21 z 200512.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie środków pomocy państwa wprowadzonych przez Niemcy na rzecz spółki Kvaerner Warnow Werft (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3921) (1)

 • Dz. U. L120 - 5 z 200512.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie pomocy państwa realizowanej przez Republikę Portugalii na rzecz spółki Infineon Technologies, Portugal, SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 326) (1)

 • Dz. U. L120 - 1 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2005 z dnia 11 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.