Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 39 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 198/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz 40. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez usunięcie rozdziałów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy w ramach zasady de minimis, pomocy szkoleniowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia

Data ogłoszenia:2005-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 39 - Strona 2

Strona 2 z 2

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1. Wytyczne w zakresie pomocy państwa zostają zmienione poprzez skreślenie następujących rozdziałów: — rozdziału 10 na temat pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw, — rozdziału 12 na temat zasady de minimis oraz jej stosowania, — rozdziału 18 na temat pomocy w zakresie zatrudnienia, — rozdziału 18 A na temat pomocy szkoleniowej. 2. Państwa EFTA zostają poinformowane listem zawierającym kopię niniejszej decyzji. 3. Komisja Europejska zostaje poinformowana poprzez przesłanie kopii niniejszej decyzji, zgodnie z lit. d protokołu 27 do Porozumienia EOG.

(1) Dz. U. L 337 z 13.12.2002, str. 3. (2) Rozporządzenie (WE) nr 68/2001 w sprawie pomocy szkoleniowej zostało włączone jako pkt 1 lit. d) załącznika XV, rozporządzenie (WE) nr 69/2001 w sprawie pomocy w ramach zasady de minimis zostało włączone jako pkt 1 lit. e) załącznika XV, rozporządzenie (WE) nr 70/2001 w sprawie pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw zostało włączone jako pkt 1 lit. f) załącznika XV – wszystkie na mocy decyzji nr 88/2002 Wspólnego Komitetu (Dz.U. L 266 z 3.10.2002, str. 56 oraz Suplement EOG nr 49 z 3.10.2002, str. 42). Rozporządzenie (WE) nr 2204/2002 w sprawie pomocy w zakresie zatrudnienia zostało włączone jako pkt 1 lit. g) załącznika XV na mocy decyzji nr 83/2003 Wspólnego Komitetu (Dz.U. L 257 z 9.10.2003, str. 39).

12.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/41

4. Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 5. Niniejsza decyzja jest autentyczna w języku angielskim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 listopada 2003 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Einar M. BULL Hannes HAFSTEIN

Przewodniczący

Członek Kolegium

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 39 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 21 z 200512.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie środków pomocy państwa wprowadzonych przez Niemcy na rzecz spółki Kvaerner Warnow Werft (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3921) (1)

 • Dz. U. L120 - 5 z 200512.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie pomocy państwa realizowanej przez Republikę Portugalii na rzecz spółki Infineon Technologies, Portugal, SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 326) (1)

 • Dz. U. L120 - 3 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2005 z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do lasalocidu i amonu oraz soli sodowych bituminosulfonianów (1)

 • Dz. U. L120 - 1 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2005 z dnia 11 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.