Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 198/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz 40. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez usunięcie rozdziałów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy w ramach zasady de minimis, pomocy szkoleniowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia

Data ogłoszenia:2005-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 39

Strona 1 z 2
12.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/39

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 198/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz 40. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez usunięcie rozdziałów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy w ramach zasady de minimis, pomocy szkoleniowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia

URZĄD NADZORU EFTA,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61 do 63 oraz protokół 26, uwzględniając Porozumienie pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności art. 24, art. 5 ust. 2 lit. b) oraz art. 1 części I protokołu 3, a także mając na uwadze, co następuje: Zgodnie z art. 24 Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd Nadzoru EFTA nadaje moc prawną postanowieniom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa. Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd Nadzoru EFTA wydaje zawiadomienia lub wskazówki w kwestiach objętych Porozumieniem EOG, jeśli Porozumienie to lub Porozumienie o Nadzorze i Trybunale jasno tak stanowi lub jeśli Urząd Nadzoru EFTA uznaje to za konieczne. Przywołując Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa (3) przyjęte przez Urząd Nadzoru EFTA (4) w dniu 19 stycznia 1994 r. W dniu 12 stycznia 2001 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy szkoleniowej (5). W dniu 12 stycznia 2001 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie nr 69/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (6). W dniu 12 stycznia 2001 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (7).

Zwane dalej Porozumieniem EOG. Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale. Zwane dalej Wytycznymi w zakresie pomocy państwa. Początkowo opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994 oraz w Suplemencie EOG nr 32 do niego z tą samą datą, ostatnio zmienione decyzją Kolegium nr 197/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r., dotychczas nieopublikowaną. 5) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 20. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 363/2004 ( (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 20). (6) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 30. (7) Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 33. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 363/2004. (1) (2) (3) (4)

L 120/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2005

W dniu 12 grudnia 2002 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie nr 2204/2002 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1). Rozporządzenia te mają znaczenie również dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego i zostały, decyzjami Wspólnego Komitetu, włączone do załącznika XV do Porozumienia EOG (2). Motyw 4 rozporządzeń w sprawie pomocy szkoleniowej, pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz pomocy w zakresie zatrudnienia stanowi jasno, iż istniejące wytyczne oraz ustalenia ramowe w dziedzinach obecnie objętych rozporządzeniami przestają mieć zastosowanie od czasu wejścia w życie tych rozporządzeń. W świetle powyższego następujące rozdziały Wytycznych w zakresie pomocy państwa: rozdział 10 na temat małych i średnich przedsiębiorstw, rozdział 18 na temat pomocy w zakresie zatrudnienia oraz rozdział 18 A na temat pomocy szkoleniowej, nie mają już zastosowania i należy je skreślić. Mimo braku jasnego określenia w rozporządzeniu 69/2001 w sprawie pomocy w ramach zasady de minimis, to samo odnosi się do rozdziału 12 Wytycznych w zakresie pomocy państwa, ponieważ rozporządzenie obejmuje wszystkie zasady odnośnie do pomocy w ramach zasady de minimis. Należy zapewnić jednolite stosowanie zasad EOG dotyczących pomocy państwa na całym Europejskim Obszarze Gospodarczym. Skonsultowano z Komisją Europejską. Przypominając, że Urząd Nadzoru EFTA skonsultował Państwa EFTA podczas spotkania wielostronnego dotyczącego tej kwestii w dniu 20 czerwca 2003 r.,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 21 z 200512.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie środków pomocy państwa wprowadzonych przez Niemcy na rzecz spółki Kvaerner Warnow Werft (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3921) (1)

 • Dz. U. L120 - 5 z 200512.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie pomocy państwa realizowanej przez Republikę Portugalii na rzecz spółki Infineon Technologies, Portugal, SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 326) (1)

 • Dz. U. L120 - 3 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2005 z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do lasalocidu i amonu oraz soli sodowych bituminosulfonianów (1)

 • Dz. U. L120 - 1 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2005 z dnia 11 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.