Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie pomocy państwa realizowanej przez Republikę Portugalii na rzecz spółki Infineon Technologies, Portugal, SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 326) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 5

Strona 1 z 12
12.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 120/5

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie pomocy państwa realizowanej przez Republikę Portugalii na rzecz spółki Infineon Technologies, Portugal, SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 326)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/373/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2, uwzględniając porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia swoich uwag zgodnie z powyższymi postanowieniami (1), a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

W piśmie z dnia 23 grudnia 2002 r., doręczonym dnia 3 stycznia 2003 r. Portugalia w ramach wielosektorowych ram wspólnotowych pomocy regionalnej przeznaczonej na system dużych projektów inwestycyjnych (2) (zwanych dalej „ramami wielosektorowymi”) zgłosiła zamiar udzielenia pomocy inwestycyjnej spółce Infineon Technologies – Fabrico de Semiconductores, Portugal, S.A. (zwanej dalej „Infineon Portugal”). Zaproponowaną pomoc zarejestrowano pod numerem N 1/03. W piśmie z dnia 15 stycznia 2003 r. Komisja w potwierdziła jego przyjęcie. W piśmie z dnia 17 stycznia 2003 r. Komisja poinformowała Portugalię, że uważa wystosowane przez nią powiadomienie o zamiarze za niepełne i przedstawiła swoje zapytania. Po otrzymaniu upomnienia od Komisji Portugalia w piśmie z dnia 6 maja 2003 r. dostarczyła następnych informacji. W piśmie z dnia 9 lipca 2003 r. (C(2003) 2004 wersja ostateczna) Komisja poinformowała Portugalię o podjęciu decyzji wszczęcia procedury zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE odnośnie pomocy. Decyzja Komisji o wszczęciu procedury została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). Komisja wezwała zainteresowane strony do złożenia swoich uwag dotyczących wsparcia. W pismach nr 2531 z dnia 6 sierpnia 2003 r. (doręczonego dnia 13 sierpnia 2003 r.) i nr 2540 z dnia 7 sierpnia 2003 r. (doręczonego 19 sierpnia 2003 r.) Portugalia przedstawiła swoją odpowiedź na decyzję w sprawie wszczęcia postępowania.

(2)

(3)

(1) Dz.U. C 235 z 1.10.2003, str. 55. (2) Dz.U. C 107 z 7.4.1998, str. 7. (3) Patrz: przypis 1.

L 120/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.5.2005

(4)

Komisja otrzymała uwagi od czterech zainteresowanych stron. Uwagi zostały przekazane Portugalii, żeby mogła się do nich ustosunkować. Swoje spostrzeżenia Portugalia odesłała w piśmie nr 825 z dnia 15 grudnia 2003 r. (doręczonym dnia 23 grudnia 2003 r.).

II. OPIS

1. Beneficjent

(5)

Infineon Portugal jest filią będącą w pełni własnością spółki Infineon Technologies NV, kontrolowanej przez spółkę Infineon Technologies AG (zwaną dalej „Infineon”). Infineon jest spółką dominującą wielkiej międzynarodowej grupy z czterema głównymi działami: komunikacja przewodowa, bezpieczne rozwiązania w dziedzinie technologii bezprzewodowej, jednostki pamięciowe oraz dział motoryzacyjny i przemysłowy. Infineon wszedł na giełdę w marcu 2002 r. i jest wydzieloną spółką zależną koncernu Siemens AG obejmującą produkcję półprzewodników.

(6)

Spółka Infineon Portugal należy do segmentu wytwarzającego pamięci półprzewodników: projektuje, rozwija, wytwarza i sprzedaje produkty pamięci półprzewodników. Infineon Portugal jest jednostką końcową zapewniającą montaż, testy końcowe i pakowanie jednostek pamięciowych DRAM (Dynamic Random Access Memory) o pojemności 64Mb, 128Mb i 265Mb. Według władz Portugalii zakład produkcyjny Infineon w Portugalii jest jedyną końcową jednostką produkcyjną w sektorze wytwarzania jednostek pamięciowych DRAM w Europie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 120 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L120 - 39 z 200512.5.2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 198/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz 40. Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez usunięcie rozdziałów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw, pomocy w ramach zasady de minimis, pomocy szkoleniowej oraz pomocy w zakresie zatrudnienia

 • Dz. U. L120 - 21 z 200512.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie środków pomocy państwa wprowadzonych przez Niemcy na rzecz spółki Kvaerner Warnow Werft (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3921) (1)

 • Dz. U. L120 - 3 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 712/2005 z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do lasalocidu i amonu oraz soli sodowych bituminosulfonianów (1)

 • Dz. U. L120 - 1 z 200512.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 711/2005 z dnia 11 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.