Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 121 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 713/2005 z dnia 10 maja 2005 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych antybiotyków o szerokim spektrum działania pochodzących z Indii

Data ogłoszenia:2005-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 121 POZ 1

Strona 1 z 45
13.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 121/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 713/2005 z dnia 10 maja 2005 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych antybiotyków o szerokim spektrum działania pochodzących z Indii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2026/97 z 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 18 i 19,

uwzględniając projekt przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA

I. Poprzednie dochodzenie i obowiązujące środki

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 2164/98 (2), Rada nałożyła ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych antybiotyków o szerokim spektrum działania, a mianowicie na trójwodzian amoksycyliny, trójwodzian ampicyliny i cefaleksynę, które nie są oferowane w mierzalnych dawkach lub w formach lub opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej („produkt rozpatrywany”) objętych kodami CN ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 i ex 2941 90 00, pochodzące z Indii. Środki przyjęły formę cła ad valorem na poziomie od 0 % do 12 % dla eksporterów indywidualnych, ze stawką w wysokości 14,6 % dla pozostałych eksporterów.

II. Wniosek o połączony przegląd w przypadku wygaśnięcia i przegląd okresowy

(2)

W następstwie opublikowania ogłoszenia o zbliżającym się wygaśnięciu (3) ostatecznych środków obowiązujących, Komisja otrzymała od wspólnotowych producentów podobnego produktu, związanych ze sprawą, Sandoz GmbH, Austria, oraz Sandoz Industrial Products S.A., Hiszpania, („wnioskujący”), wniosek o wszczęcie połączonego przeglądu w przypadku wygaśnięcia i przeglądu okresowego dotyczącego rozporządzenia (WE) nr 2164/98 na mocy art. 18 ust. 2 i 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Wnioskujący reprezentują znaczny odsetek, w tym przypadku ponad 40 %, całkowitej wspólnotowej produkcji niektórych antybiotyków o szerokim spektrum działania.

(3)

Uzasadnieniem dla wniosku było istnienie prawdopodobieństwa, że wygaśnięcie środków może doprowadzić do utrzymania się lub ponownego wystąpienia subsydiowania i szkody dla wspólnotowego przemysłu oraz, że poziom obowiązujących środków jest w domniemaniu niewłaściwy dla przeciwdziałania subsydiowaniu, które powoduje szkodę.

(1) Dz.U. L 288 z 21.10.97, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 273 z 9.10.1998, str. 1. (3) Dz.U. C 8 z 14.1.2003, str. 2.

L 121/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2005

(4)

Przed wszczęciem połączonego przeglądu w przypadku wygaśnięcia i przeglądu okresowego, oraz zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 10 ust. 9 rozporządzenia podstawowego, Komisja powiadomiła rząd Indii o otrzymaniu prawidłowo udokumentowanego wniosku o wszczęcie postępowania przeglądowego. Rząd Indii został zaproszony na konsultacje w celu wyjaśnienia sytuacji w odniesieniu do treści wniosku oraz ustalenia wspólnie uzgodnionego rozwiązania. Rząd Indii odrzucił zaproszenie Komisji do przeprowadzenia konsultacji. III. Wszczęcie połączonego przeglądu w przypadku wygaśnięcia i przeglądu okresowego

(5)

Komisja zapoznała się z dowodami przedstawionymi przez wnioskujących i uznała je za wystarczające dla uzasadnienia wszczęcia przeglądu zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 i art. 19 ust. 2 rozporządzenia podstawowego. Po konsultacji z Komitetem Doradczym, Komisja wszczęła, poprzez ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (1), połączony przegląd w przypadku wygaśnięcia i przegląd okresowy dotyczący rozporządzenia Rady (WE) nr 2164/98. IV. Okres dochodzenia

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 121 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L121 - 90 z 200513.5.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 127/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 20/2002 w sprawie szczegółowych zasad wykonywania szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw dla najbardziej peryferyjnych regionów, wprowadzonych rozporządzeniami Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 oraz (WE) nr 1454/2001 (Dz.U. L 25 z 28.1.2005)

 • Dz. U. L121 - 87 z 200513.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 90/255/EWG w odniesieniu do dokonywania wpisów samców owiec i kóz do Załącznika do księgi hodowlanej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1409) (1)

 • Dz. U. L121 - 86 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 729/2005 z dnia 12 maja 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L121 - 85 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 728/2005 z dnia 12 maja 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L121 - 84 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 727/2005 z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L121 - 83 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 726/2005 z dnia 12 maja 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L121 - 81 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2005 z dnia 12 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L121 - 80 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2005 z dnia 12 maja 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 25. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L121 - 78 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 723/2005 z dnia 12 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L121 - 76 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2005 z dnia 12 maja 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 13 maja 2005 r.

 • Dz. U. L121 - 75 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2005 z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L121 - 73 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2005 z dnia 12 maja 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L121 - 65 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 719/2005 z dnia 12 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L121 - 64 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2005 z dnia 12 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L121 - 62 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 717/2005 z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L121 - 53 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 716/2005 z dnia 12 maja 2005 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.)

 • Dz. U. L121 - 48 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 715/2005 z dnia 12 maja 2005 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991 (od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.)

 • Dz. U. L121 - 46 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 714/2005 z dnia 12 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.