Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 121 POZ 87

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 90/255/EWG w odniesieniu do dokonywania wpisów samców owiec i kóz do Załącznika do księgi hodowlanej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1409) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 121 POZ 87

13.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 121/87

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 90/255/EWG w odniesieniu do dokonywania wpisów samców owiec i kóz do Załącznika do księgi hodowlanej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1409)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/375/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W celu ochrony zwierzęcych zasobów genetycznych należy zezwolić zatwierdzonym organizacjom lub stowarzyszeniom hodowców na utworzenie, gdy to konieczne, Załączników do ksiąg hodowlanych w przypadku samców, którzy nie spełniają kryteriów wpisywania do głównego działu tych ksiąg, ale są niezbędne dla zachowania rasy.

uwzględniając dyrektywę Rady 89/361/EWG z dnia 30 maja 1989 r. dotyczącą owiec i kóz hodowlanych czystorasowych (1), w szczególności jej art. 4 tiret drugie,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Przepisy dotyczące wpisywania niektórych samców do Załącznika do księgi hodowlanej i zezwalające na wpisywanie potomstwa tych samców do głównego działu księgi hodowlanej powinny być odpowiednio rygorystyczne i wolne od dyskryminacji. W tym celu powinny one zostać uprzednio zatwierdzone przez właściwe władze, o których mowa w decyzji Rady 90/255/EWG z dnia 10 maja 1990 r. ustanawiającej kryteria regulujące dokonywanie wpisów do księgi hodowlanej owiec i kóz hodowlanych czystorasowych (3).

(1)

Decyzja Komisji 90/255/EWG z dnia 10 maja 1990 r. ustanawiająca kryteria regulujące dokonywanie wpisów do księgi hodowlanej owiec i kóz hodowlanych czystorasowych (2) przewiduje, że stowarzyszenia i organizacje hodowców mogą zadecydować o wpisaniu samców niektórych ras, wyszczególnionych w zamkniętej liście, do Załącznika do księgi hodowlanej.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zootechniki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (2)

Unano, że lista ta nie jest użyteczna ani elastyczna oraz powinna zostać zastąpiona bardziej elastyczną procedurą, zgodnie z którą organizacje hodowlane mogą opowiedzieć się za wykorzystaniem niezbędnych zasobów genetycznych w ramach jasno określonego i nadzorowanego programu hodowlanego.

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 90/255/WE zastępuje się tekstem zamieszczonym w Załączniku do niniejszej decyzji.

(3) Dz.U. L 145 z 8.6.1990, str. 30.

(1) Dz.U. L 153 z 6.6.1989, str. 30. (2) Dz.U. L 145 z 8.6.1990, str. 32.

L 121/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.5.2005

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

13.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 121/89

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Warunki określone w art. 4 tiret czwarte 1) Księga hodowlana musi odnosić się do rasy odpornej, która zazwyczaj nie jest przeznaczona do intensywnej produkcji. Stowarzyszenia lub organizacje hodowców musiały udowodnić, że ilośc samców wpisanych do głównego działu księgi hodowlanej i dostępnych do hodowli zgodnie z programem hodowlanym jest niewystarczająca. 2) Stowarzyszenia i organizacje hodowców musiały wykazać, że konieczne jest, w ramach programu hodowlanego, ustanowienie Załącznika do ksiegi hodowlanej dla samców. 3) Należy określić warunki, na których potomstwo samców wpisanych do księgi hodowlanej może zostać wpisane do głównego działu ksiegi hodowlanej; warunki te powinny być co najmniej tak rygorystyczne jak te, które stosuje się w przypadku samic. W tym celu stowarzyszenia lub organizacje hodowców otrzymują wcześniejsze zatwierdzenie tych warunków przez właściwe władze, uznające tę organizację zgodnie z decyzją Komisji 90/254/EWG.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 121 POZ 87 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L121 - 90 z 200513.5.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 127/2005 z dnia 27 stycznia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 20/2002 w sprawie szczegółowych zasad wykonywania szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw dla najbardziej peryferyjnych regionów, wprowadzonych rozporządzeniami Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 oraz (WE) nr 1454/2001 (Dz.U. L 25 z 28.1.2005)

 • Dz. U. L121 - 86 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 729/2005 z dnia 12 maja 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L121 - 85 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 728/2005 z dnia 12 maja 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L121 - 84 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 727/2005 z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L121 - 83 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 726/2005 z dnia 12 maja 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L121 - 81 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 725/2005 z dnia 12 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L121 - 80 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 724/2005 z dnia 12 maja 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 25. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L121 - 78 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 723/2005 z dnia 12 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L121 - 76 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 722/2005 z dnia 12 maja 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 13 maja 2005 r.

 • Dz. U. L121 - 75 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 721/2005 z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L121 - 73 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 720/2005 z dnia 12 maja 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L121 - 65 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 719/2005 z dnia 12 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L121 - 64 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 718/2005 z dnia 12 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dz. U. L121 - 62 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 717/2005 z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L121 - 53 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 716/2005 z dnia 12 maja 2005 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.)

 • Dz. U. L121 - 48 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 715/2005 z dnia 12 maja 2005 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991 (od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.)

 • Dz. U. L121 - 46 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 714/2005 z dnia 12 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L121 - 1 z 200513.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 713/2005 z dnia 10 maja 2005 r. nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz niektórych antybiotyków o szerokim spektrum działania pochodzących z Indii

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.