Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

2005/366/WE:Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. wdrażająca postanowienia dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską oraz wprowadzająca zmiany do jej załączników (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 463)

Data ogłoszenia:2005-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 23

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 marca 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

17.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I ZMIENNE I DEFINICJE

L 123/3

1. Zmienne statystyczne a) Informacje dotyczące ładunków i pasażerów — Waga towarów brutto w tonach, — rodzaj ładunku, zgodnie z nomenklaturą podaną w załączniku II, — opis towarów przy użyciu nomenklatury podanej w załączniku III, — port sprawozdawczy, — kierunek ruchu, przychodzący lub wychodzący, — dla ładunków przychodzących: port załadunku (to jest port, w którym ładunek został załadowany na statek, na którym przybył do portu sprawozdawczego), przy użyciu indywidualnego nazewnictwa portów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) podanego w wykazie portów oraz morskich obszarów przybrzeżnych dla krajów spoza EOG podanego w załączniku IV, — dla ładunków wychodzących: port wyładunku (to jest port, w którym ładunek ma być wyładowany ze statku, na którym opuścił port sprawozdawczy), przy użyciu indywidualnego nazewnictwa portów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) podanego w wykazie portów oraz morskich obszarów przybrzeżnych dla krajów spoza EOG podanego w załączniku IV, — liczba pasażerów rozpoczynających lub kończących podróż oraz liczba pasażerów wycieczkowców na wycieczce. Dla towarów przewożonych w kontenerach lub jednostkach typu ro-ro dostarcza się następujących dodatkowych danych szczegółowych: — liczba kontenerów ogółem (z i bez ładunku), — liczba kontenerów bez ładunku, — liczba jednostek typu ro-ro ogółem z i bez ładunku, — liczba jednostek typu ro-ro bez ładunku.

b) Informacje na temat statków — liczba statków, — nośność statków lub pojemność brutto, — kraj lub terytorium rejestracji statków, przy użyciu nomenklatury podanej w załączniku V, — typy statków, przy użyciu nomenklatury podanej w załączniku VI, — wielkość statków, przy użyciu nomenklatury podanej w załączniku VII.

2. Definicje a) »Kontener ładunkowy« oznacza przedmiot wyposażenia transportowego: 1) o trwałym charakterze i odpowiednio dostatecznie wytrzymały, aby stosować go wielokrotnie; 2) specjalnie zaprojektowany w celu ułatwienia transportu towarów, jednym lub większą liczbą środków transportu, bez przeładunku; 3) wyposażony w urządzenia pozwalające na jego szybkie przenoszenie, a w szczególności jego przenoszenie z jednego środka transportu na inny; 4) tak zaprojektowany, aby łatwo go było załadować i rozładować; 5) mający długość 20 stóp lub więcej.

L 123/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.5.2005

b) »Jednostka typu ro-ro« oznacza sprzęt na kołach do przewozu ładunku takiego, jak samochód ciężarowy, przyczepa lub naczepa, który może wjechać lub może być zaholowany na statek. Przyczepy portowe lub statkowe są włączone w niniejszą definicję. Klasyfikacja idzie w ślad za zaleceniem EKG ONZ nr 21 »Kody dla typów ładunku, opakowań oraz materiałów do pakowania«. c) »Ładunek skonteneryzowany« oznacza kontenery z ładunkiem lub bez, które są podnoszone na statki lub ze statków, które przewożą je drogą morską. d) »Ładunek typu ro-ro« oznacza towary w kontenerach lub bez nich, na jednostkach typu ro-ro oraz jednostki typu ro-ro, które są wtaczane i wytaczane ze statków, które przewożą je drogą morską. e) »Waga towarów brutto« oznacza tonaż przewożonych ładunków, włączając ich opakowanie, ale wyłączając wagę kontenera lub jednostki typu ro-ro. f) »Nośność (DWT)« oznacza różnicę w tonach między wypornością statku przy letniej linii ładunkowej w wodzie o ciężarze właściwym 1,025 i całkowitym ciężarem statku, to jest wypornością w tonach statku bez ładunku, paliwa, oleju smarowego, wody balastowej, świeżej wody i wody pitnej w zbiornikach, używalnych zapasów, jak również pasażerów, załogi i ich własności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.