Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

2005/366/WE:Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. wdrażająca postanowienia dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską oraz wprowadzająca zmiany do jej załączników (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 463)

Data ogłoszenia:2005-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 23

g) »Pojemność brutto« oznacza pomiar całkowitej wielkości statku określony zgodnie z przepisami Międzynarodowej konwencji o mierzeniu pojemności statków z 1969 r. h) »Pasażer statku wycieczkowego«oznacza pasażera podróżującego drogą morską na wycieczkowcu. Pasażerowie na wycieczkach jednodniowych są wyłączeni. i) »Wycieczkowiec« oznacza statek pasażerski zapewniający pasażerom pełny zakres usług turystycznych. Wszyscy pasażerowie mają zapewnione kabiny. Na pokładzie znajdują się urządzenia służące rozrywce. Wyłącza się statki prowadzące zwykłe usługi promowe, nawet jeśli niektórzy pasażerowie uważają te usługi za wycieczkę. Ponadto statki do przewozu ładunku zdolne do przewozu niewielkiej liczby pasażerów, którzy mają zapewnione kabiny, są również wyłączone. Wyłącza się również statki przeznaczone jedynie do odbywania jednodniowych wycieczek. j) »Wycieczka pasażera wycieczkowcem« oznacza krótką wizytę pasażera rejsu wycieczkowego w miejscu atrakcji turystycznej związanej z portem, podczas której pasażer posiada kabinę na pokładzie statku.”

17.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK II „ZAŁĄCZNIK II TYP KLASYFIKACJI ŁADUNKU

L 123/5

Kategoria (1)

Kod 1cyfrowy

Kod 2-cyfrowy

Wyszczególnienie

Waga

Liczba

Masowe ciekłe

1

1X 11 12 13 19

Towary masowe ciekłe (niezjednostkowane) Gaz skroplony Ropa naftowa Produkty z ropy naftowej Inne towary masowe ciekłe Towary masowe suche (niezjednostkowane) Rudy Węgiel Produkty rolne (np. zboże, soja, tapioka) Inne towary masowe suche Duże kontenery Jednostki ładunkowe - 20' Jednostki ładunkowe - 40' Jednostki ładunkowe > 20' i < 40' Jednostki ładunkowe > 40' Jednostki toczne samobieżne Drogowe pojazdy ciężarowe i towarzyszące im przyczepy Samochody osobowe, motocykle oraz towarzyszące przyczepy/przyczepy kempingowe Autobusy i autokary Pojazdy będące przedmiotem handlu (łącznie z pojazdami silnikowymi będącymi przedmiotem wwozu/ wywozu) Żywe zwierzęta kopytne Inne jednostki toczne samobieżne Jednostki toczne niesamobieżne Przyczepy i naczepy towarowe niesprzęgnięte z samochodem/ciągnikiem Przyczepy kempingowe i inne pojazdy drogowe, rolnicze i przemysłowe niesprzęgnięte z samochodem/ ciągnikiem Wagony kolejowe, przyczepy pokładowe oraz barki pokładowe używane do transportu towarów Inne jednostki toczne niesamobieżne Inne ładunki, gdzie indziej niewymienione Produkty leśne Wyroby żelazne i stalowe Inne ładunki drobnicowe

X X X X X X X X X X X (2) X (2) X( )

2

Masowe suche

2

2X 21 22 23 29

Kontenery

3

3X 31 32 33 34

X X X X X X X X (3) X (3)

X (2) X( )

2

Ładunki toczne (samobieżne)

5

5X 51 52 53 54

X X (2)

X

X (3)

56 59 Ładunki toczne (niesamobieżne) 6 6X 61 62

X X X X (2) X

X (3) X X X X (3)

63 69 Inne ładunki drobnicowe (w tym małe kontenery) 9 9X 91 92 99

X (2) X X X X X

X X

(1) Kategorie te są zgodne z zaleceniem EKG ONZ nr 21. (2) Ilość zapisana stanowi wagę brutto towarów, wraz z opakowaniem, ale bez tary kontenerów i jednostek typu ro-ro. (3) Jedynie liczba jednostek ogółem.”

L 123/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK III „ZAŁĄCZNIK IV MORSKIE OBSZARY PRZYBRZEŻNE

17.5.2005

Stosowaną nomenklaturą jest Geonomenklatura (krajowa nomenklatura statystyki w dziedzinie handlu zagranicznego Wspólnoty i statystyki handlu między Państwami Członkowskimi, określona pierwotnie w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1736/ (1)) obowiązująca w roku, do którego odnoszą się dane. Kod składa się z czterech znaków: ISO standardowego kodu alfa 2-znakowego dla każdego kraju z wyżej wymienionej nomenklatury, do którego dodaje się dwa zera (np. kod GR00 dla Grecji), z wyjątkiem państw, które są podzielone na dwa lub więcej morskich obszarów przybrzeżnych, gdyż w tym wypadku czwarty znak jest różny od zera (są to cyfry z przedziału 1 — 7), jak poniżej:

Kod FR01 FR02 FR03 FR04 FR05 DE01 DE02 DE03 GB01 GB02 GB03 ES01 ES02 SE01 SE02 TR01 TR02 RU01 RU02 RU03 MA01 MA02 EG01 EG02 IL01 IL02 SA01 SA02 US01 US02

Morskie obszary przybrzeżne Francja: Atlantyk i Morze Północne Francja: Morze Śródziemne Francuskie departamenty zamorskie: Gujana Francuska Francuskie departamenty zamorskie: Martynika i Gwadelupa Francuskie departamenty zamorskie: Réunion Niemcy: Morze Północne Niemcy: Morze Bałtyckie Niemcy: wody śródlądowe Zjednoczone Królestwo Wyspa Man Wyspy Normandzkie Hiszpania: Atlantyk (obszar północny) Hiszpania: Morze Śródziemne i Atlantyk (południe), w tym także Baleary i Wyspy Kanaryjskie Szwecja: Morze Bałtyckie Szwecja: Morze Północne Turcja: Morze Czarne Turcja: Morze Śródziemne Rosja: Morze Czarne Rosja: Morze Bałtyckie Rosja: Azja Maroko: Morze Śródziemne Maroko: Afryka Zachodnia Egipt: Morze Śródziemne Egipt: Morze Czerwone Izrael: Morze Śródziemne Izrael: Morze Czerwone Arabia Saudyjska: Morze Czerwone Arabia Saudyjska: Zatoka Stany Zjednoczone Ameryki: Atlantyk (północ) Stany Zjednoczone Ameryki: Atlantyk (południe)

(1) Dz.U. L 183 z 14.7.1975, str. 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.