Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

2005/366/WE:Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. wdrażająca postanowienia dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską oraz wprowadzająca zmiany do jej załączników (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 463)

Data ogłoszenia:2005-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 23

17.5.2005

Kod US03 US04 US05 US06 US07 CA01 CA02 CA03 CO01 CO02

PL Morskie obszary przybrzeżne

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/7

Stany Zjednoczone Ameryki: Pacyfik (Zatoka) Stany Zjednoczone Ameryki: Pacyfik (południe) Stany Zjednoczone Ameryki: Pacyfik (północ) Stany Zjednoczone Ameryki: Wielkie Jeziora Puerto Rico Kanada: Atlantyk Kanada: Wielkie Jeziora oraz górny bieg rzeki Świętego Wawrzyńca Kanada: Wybrzeże Zachodnie Kolumbia: Wybrzeże Północne Kolumbia: Wybrzeże Zachodnie Dodatkowe kody

ZZ01 ZZ02

Instalacje morskie Połączone lub gdzie indziej niewymienione”

L 123/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK IV „ZAŁĄCZNIK V PRZYNALEŻNOŚĆ STATKU WEDŁUG PAŃSTWA/KRAJU REJESTRACJI

17.5.2005

Stosowaną nomenklaturą jest Geonomenklatura (krajowa nomenklatura statystyk w dziedzinie handlu zagranicznego Wspólnoty i statystyki handlu między Państwami Członkowskimi, określona pierwotnie w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1736/75 (1)) obowiązująca w roku, do którego odnoszą się dane. Kod składa się z czterech znaków: ISO standardowego kodu alfa 2-znakowego dla każdego kraju z wyżej wymienionej nomenklatury, do którego dodaje się dwa zera (np. kod GR00 dla Grecji), z wyjątkiem państw, w których istnieje więcej niż jeden rejestr, gdyż w tym wypadku czwarty znak jest różny od zera, jak poniżej: FR01 FR02 IT01 IT02 GB01 GB02 GB03 GB04 DK01 DK02 PT01 PT02 ES01 ES02 NO01 NO02 US01 US02 Francja Francuskie Terytorium Antarktyczne (w tym także Wyspy Kerguelena) Włochy — pierwszy rejestr Włochy — rejestr międzynarodowy Zjednoczone Królestwo Wyspa Man Wyspy Normandzkie Gibraltar Dania Dania (DIS) Portugalia Portugalia (MAR) Hiszpania Hiszpania (Rebeca) Norwegia Norwegia (NIS) Stany Zjednoczone Ameryki Puerto Rico”

(1) Dz.U. L 183 z 14.7.1975, str. 3.

17.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK V „ZAŁĄCZNIK VI KLASYFIKACJA TYPÓW STATKÓW (ICST-COM)

L 123/9

Typ

Kategorie statków

10

Masowe ciekłe

Zbiornikowiec ropowiec Chemikaliowiec Gazowiec na gaz płynny Barka zbiornikowa Inny zbiornikowiec Ropomasowiec Masowiec Pełnokontenerowiec Barkowiec Chemikaliowiec Statek do przewozu materiałów radioatywnych Statek do przewozu żywego inwentarza Pojazdowiec Inne statki specjalistyczne Chłodniowiec Statek pasażerski typu ro-ro Kontenerowiec typu ro-ro Statek do przewozu innych ładunków tocznych Statek kombinowany drobnicowo-pasażerski Statek kombinowany drobnicowo-kontenerowy Statek jednopokładowy Statek wielopokładowy Barka pokładowa Szalanda Barka do przewozu w systemie lash-seabee Barka otwarta do przewozu ładunków suchych Barka kryta do przewozu ładunków suchych Inne barki do przewozu ładunków suchych gdzie indziej niewymienione Statki pasażerskie (wyłączając wycieczkowce) Wyłącznie wycieczkowce Statki łowcze (*) Statki przetwórnie (*) Wiertnicze i badawcze (*) Przybrzeżne statki pomocnicze (*) Holowniki (*) Pchacze (*) Pogłębiarki (*) Statki badawce/hydrograficzne (*) Inne statki gdzie indziej niewymienione (*) Nieokreślone typy statków

20 31 32

Masowe suche Kontenery Specjalistyczne

33

Ładunk drobnicowe, niespecjalistyczne

34

Barka do przewozu ładunków suchych

35 36 41 42 43 49

Pasażerowie Pasażerowie rejsów wycieczkowych Rybołóstwo (*) Działalność przybrzeżna Holowanie Różne

XX

Nieokreślone

(*) Nieobjęte niniejszą dyrektywą.”

L 123/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK VI „ZAŁĄCZNIK VIII STRUKTURA STATYSTYCZNYCH ZESTAWÓW DANYCH

17.5.2005

Zestawy danych wymienione w niniejszym załączniku określają częstotliwość okresów sprawozdawczych w statystyce transportu morskiego wymaganych przez Wspólnotę. Każdy zestaw danych zdefiniowany jest poprzez powiązane wzajemnie klasyfikacje ograniczone wymiarami dla każdego zestawu na różnych poziomach nomenklatury, co zapewni we wszystkich innych wymiarach statystykę o wymaganej dobrej jakości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.