Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1

Tytuł:

2005/366/WE:Decyzja Komisji z dnia 4 marca 2005 r. wdrażająca postanowienia dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską oraz wprowadzająca zmiany do jej załączników (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 463)

Data ogłoszenia:2005-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1

Strona 1 z 23
17.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2005 r. wdrażająca postanowienia dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską oraz wprowadzająca zmiany do jej załączników (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 463)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/366/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając postanowienia dyrektywy Rady 95/64/WE z dnia 8 grudnia 1995 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 i art. 12, a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 4 dyrektywy 95/64/WE Komisja może sporządzić i dokonać aktualizacji wykazu skodyfikowanych i sklasyfikowanych portów według krajów i morskich obszarów przybrzeżnych.

(6)

Na mocy decyzji Komisji 98/385/WE z dnia 13 maja 1998 r. o zasadach wdrożenia dyrektywy Rady 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (2) przewidziano wykaz portów.

W celu rozróżnienia w pozyskiwanych danych danych o pasażerach rejsów wycieczkowych niezbędne są dodatkowe zmienne statystyczne, definicje oraz zaprezentowana struktura zestawów zawierających dane statystyczne. Niezbędne jest wprowadzenie zmian w klasyfikacji rodzajów ładunków zapewniających jednoznaczną definicję do celów statystycznych. Nomenklatura morskich obszarów przybrzeżnych oraz nomenklatura przynależności państwowej statków według rejestru powinny zostać dostosowane do rozwoju technicznego. Zgodnie z art. 12 tiret pierwsze dyrektywy 95/64/WE Komisja może dostosować treść załączników do niniejszej dyrektywy. Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 95/64/WE.

(7)

Wykaz portów wymaga aktualizacji. Decyzja Komisji 98/385/WE powinna zatem zostać zmieniona.

(8)

(2)

(3)

Decyzja 2000/363/WE z dnia 28 kwietnia 2000 r. o zasadach wdrożenia dyrektywy Rady nr 95/64/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (3) wprowadziła zmiany w załącznikach II, IV, V i VIII do dyrektywy 95/64/WE oraz w wykazie portów przedstawionych w załączniku II do decyzji nr 98/385/WE, w związku z czym można ją uchylić.

(9)

(4)

Środki przewidziane na realizację niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Programu Statystycznego ustanowionego na mocy decyzji Rady 89/382/EWG w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (89/382/EWG, Euratom) (4),

( ) Dz.U. L 320 z 30.12.1995, str. 25. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

1

(2) Dz.U. L 174 z 18.06.1998, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (3) Dz.U. L 132 z 5.6.2000, str. 1. (4) Dz.U. L 181 z 28.06.1989, str. 47.

L 123/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.5.2005

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Wszelkie odniesienia do uchylonej decyzji uważa się za odniesienia do niniejszej decyzji. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Niniejszą decyzję stosuje się od roku sprawozdawczego 2004, obejmującego dane za 2004 r.

Atykuł 1 Załączniki I, II, IV, V, VI i VIII do dyrektywy 95/64/WE zastępuje się załącznikami I, II, III, IV, V i VI do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Wykaz portów przedstawiony w załączniku II do decyzji 98/385/WE zastępuje się zaktualizowanym wykazem skodyfikowanych i sklasyfikowanych portów według krajów oraz morskich obszarów przybrzeżnych, które zaprezentowano w załączniku VII do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Decyzja 2000/363/WE traci moc.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 123 POZ 1 - pozostałe dokumenty


porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.