Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 124 POZ 22

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o readmisji osób przebywających nielegalnie

Data ogłoszenia:2005-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 124 POZ 22

Strona 1 z 13
L 124/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

UMOWA

17.5.2005

między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o readmisji osób przebywających nielegalnie

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, oraz REPUBLIKA ALBANII, zwana dalej „Albanią”,

ZDECYDOWANE wzmocnić współpracę w celu skuteczniejszego zwalczania nielegalnej imigracji, PRAGNĄC ustanowić poprzez niniejszą Umowę, na zasadzie wzajemności, szybkie i skuteczne procedury identyfikacji oraz bezpiecznego i właściwego powrotu osób, które nie spełniają lub przestały spełniać warunki wjazdu, pobytu lub zamieszkania na terytorium Albanii lub jednego z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, oraz ułatwić w duchu współpracy przejazd takich osób, PODKREŚLAJĄC, że niniejsza umowa pozostaje bez uszczerbku dla praw, zobowiązań i obowiązków Wspólnoty, Państw Członkowskich Unii Europejskiej i Albanii wynikających z prawa międzynarodowego, a w szczególności Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka z dnia 4 listopada 1950 r., Konwencji z dnia 28 lipca 1951 r. i Protokołu z dnia 31 stycznia 1967 r. o statusie uchodźców oraz dokumentów międzynarodowych dotyczących ekstradycji, UZNAJĄC, że postanowienia niniejszej Umowy, która wchodzi w zakres przepisów tytułu IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, nie mają zastosowania do Królestwa Danii, zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska Danii załączonym do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

d)

„obywatel państwa trzeciego” oznacza każdą osobę posiadającą obywatelstwo inne niż Albanii lub jednego z Państw Członkowskich;

Definicje

Do celów niniejszej umowy: e) a) „Państwo Członkowskie” oznacza każde Państwo Członkowskie Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa Danii; „bezpaństwowiec” oznacza każdą osobę nieposiadającą obywatelstwa;

b)

„obywatel Państwa Członkowskiego” oznacza każdą osobę posiadającą obywatelstwo Państwa Członkowskiego, w rozumieniu definicji przyjętej dla celów Wspólnoty;

f)

c)

„obywatel Albanii” oznacza każdą osobę posiadającą obywatelstwo Albanii;

„zezwolenie na zamieszkanie” oznacza dowolnego rodzaju zezwolenie wydane przez Albanię lub przez jedno z Państw Członkowskich, uprawniające daną osobę do zamieszkiwania na terytorium tego państwa. Nie obejmuje ono czasowych zezwoleń na przebywanie na jego terytorium w związku z rozpatrywaniem wniosku o azyl lub wniosku o zezwolenie na zamieszkanie;

17.5.2005 g)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

L 124/23

„wiza” oznacza zezwolenie lub decyzję podjętą przez Albanię lub jedno z Państw Członkowskich, wymagane w związku z wjazdem na terytorium lub przejazdem przez terytorium tego państwa. Nie obejmuje ono lotniskowych wiz tranzytowych.

Readmisja obywateli państw trzecich i bezpaństwowców

SEKCJA I

OBOWIĄZKI ALBANII W ZAKRESIE READMISJI

1. Na wniosek Państwa Członkowskiego, bez dalszych formalności poza przewidzianymi w niniejszej umowie, Albania dokonuje readmisji wszystkich obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, którzy nie spełniają lub przestali spełniać obowiązujące warunki wjazdu, przebywania lub zamieszkiwania na terytorium wnioskującego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem udowodnienia lub uprawdopodobnienia, że osoby te:

a) Artykuł 2

w chwili wjazdu posiadały ważną wizę lub zezwolenie na zamieszkanie wydane przez Albanię; lub

b) Readmisja własnych obywateli

wjechały na terytorium Państw Członkowskich po przebywaniu lub przejeździe przez terytorium Albanii.

1. Na wniosek Państwa Członkowskiego, bez dalszych formalności poza przewidzianymi w niniejszej Umowie, Albania dokonuje readmisji wszystkich osób, które nie spełniają lub przestały spełniać obowiązujące warunki wjazdu, przebywania lub zamieszkiwania na terytorium wnioskującego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem udowodnienia lub uprawdopodobnienia, że są one obywatelami Albanii.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 124 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L124 - 43 z 200517.5.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L124 - 41 z 200517.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca podpisania umowy między Wspólnotą Europejską a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L124 - 21 z 200517.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie podpisania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L124 - 4 z 200517.5.2005

  Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

 • Dz. U. L124 - 1 z 200517.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.