Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 124 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 3 marca 2005 r. dotycząca podpisania umowy między Wspólnotą Europejską a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki o readmisji osób przebywających nielegalnie

Data ogłoszenia:2005-05-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 124 POZ 41

17.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA RADY z dnia 3 marca 2005 r.

L 124/41

dotycząca podpisania umowy między Wspólnotą Europejską a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki o readmisji osób przebywających nielegalnie (2005/372/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63 ust. 3 lit. b), w powiązaniu z drugim zdaniem pierwszego akapitu art. 300 ust. 2 oraz pierwszym akapitem art. 300 ust. 3,

(7)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz bez uszczerbku dla art. 4 tego protokołu, Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani nie jest przedmiotem jej stosowania,

uwzględniając wniosek Komisji,

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i nie jest nią związana ani nie jest przedmiotem jej stosowania,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

W imieniu Wspólnoty Europejskiej Komisja wynegocjowała umowę między Wspólnotą Europejską a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki o readmisji osób przebywających nielegalnie.

Artykuł 1

(2)

Niniejsza umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 4 czerwca 2004 r. z zastrzeżeniem ewentualnego zawarcia w późniejszym terminie, zgodnie z decyzją z dnia 25 listopada 2003 r.

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty umowę między Wspólnotą Europejską a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki o readmisji osób przebywających nielegalnie oraz załączone do niej deklaracje.

Tekst umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

(3)

Niniejsza umowa powinna zostać zatwierdzona. Artykuł 2

(4)

Umowa ustanawia Wspólny Komitet ds. Readmisji, który może podejmować decyzje mające skutki prawne w niektórych kwestiach technicznych. Wobec tego właściwe jest stworzenie uproszczonych procedur służących ustaleniu stanowiska Wspólnoty w tych kwestiach.

Przewodniczący Rady dokonuje powiadomienia przewidzianego w art. 21 ust. 2 umowy.

(5)

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Zjednoczone Królestwo zgłosiło chęć uczestnictwa w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Komisja, wspomagana przez ekspertów z Państw Członkowskich, reprezentuje Wspólnotę we Wspólnym Komitecie ds. Readmisji ustanowionym na mocy art. 17 umowy.

L 124/42

PL Artykuł 4

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 5

17.5.2005

Komisja przyjmuje stanowisko Wspólnoty we Wspólnym Komitecie ds. Readmisji w zakresie przyjęcia regulaminu zgodnie z wymogami art. 17 ust. 5 umowy po konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę. W zakresie wszelkich pozostałych decyzji Wspólnego Komitetu ds. Readmisji Rada przyjmuje stanowisko Wspólnoty, działając większością kwalifikowaną na wniosek Komisji.

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 marca 2005 r. W imieniu Rady F. BILTGEN Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 124 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L124 - 43 z 200517.5.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L124 - 22 z 200517.5.2005

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L124 - 21 z 200517.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie podpisania umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L124 - 4 z 200517.5.2005

  Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

 • Dz. U. L124 - 1 z 200517.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.