Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 125 POZ 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. dotycząca systemu pomocy, który Belgia proponuje wdrożyć na rzecz centrów koordynacyjnych (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3348) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 125 POZ 10

Strona 1 z 6
L 125/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.5.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 września 2004 r. dotycząca systemu pomocy, który Belgia proponuje wdrożyć na rzecz centrów koordynacyjnych (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3348)

(Jedynie teksty w językach francuskim i niderlandzkim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/378/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

stosunku do niego formalną procedurę kontrolną. Procedura ta została zamknięta dnia 17 lutego 2003 r. decyzją Komisji 2003/755/WE (4), ostateczną decyzją negatywną.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(3)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po zaproszeniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z tymi artykułami (1) i uwzględniając te uwagi, a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

Dnia 1 grudnia 1997 r. Rada przyjęła kodeks postępowania w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw (2) i zwróciła się do Komisji z wnioskiem o zbadanie lub ponowne zbadanie obowiązujących w Państwach Członkowskich systemów podatkowych. Dnia 11 listopada 1998 r. Komisja przyjęła komunikat o stosowaniu zasad dotyczących pomocy państwa w środkach zależnych od bezpośredniego opodatkowania przedsiębiorstw (3). Belgijskie rozporządzenie królewskie nr 187 z dnia 30 grudnia 1982 r. przewiduje system podatkowy stanowiący odstępstwo od prawa wspólnotowego na rzecz zatwierdzonych centrów koordynacyjnych (zwanych dalej „centrami koordynacyjnymi” lub „centrami”). W ramach prac grupy, utworzonej przez Radę zgodnie z literą H Kodeksu postępowania w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw (zwanej dalej „grupą Rady do spraw kodeksu postępowania”), uznano, że system ten stanowi szkodliwy środek konkurencji podatkowej. Dnia 27 lutego 2002 r. Komisja wszczęła również w

Zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu Belgia zgłosiła, pismem z dnia 16 maja 2002 r., część wstępnego projektu ustawy w sprawie zmiany rozporządzenia królewskiego nr 187, mającego na celu dostosowanie tego rozporządzenia do kryteriów ustalonych przez grupę Rady do spraw kodeksu postępowania. Chodzi więc o nowy system centrów koordynacyjnych, mający zastąpić system obowiązujący od 1983 r. Ustawa zmieniająca system spółek w zakresie podatków od dochodów i wprowadzająca system wiążących interpretacji podatkowych (5) została ogłoszona dnia 24 grudnia 2002 r. Na mocy art. 32 tej ustawy data wejścia w życie art. 29, zawierającego zmiany rozporządzenia królewskiego nr 187, zostanie ustalona w terminie późniejszym przez rozporządzenie królewskie.

(4)

(2)

Dnia 23 kwietnia 2003 r., po wielu wymianach pism i zebraniach mających na celu uzyskanie dodatkowych informacji (6), Komisja wypowiedziała się na temat zgłoszonego systemu. Decyzja Komisji pozwoliła na niektóre aspekty systemu i wszczęła procedurę przewidzianą w art. 88 ust. 2 Traktatu w odniesieniu do trzech innych aspektów tego systemu. Pozwolenie dotyczyło: 1) zasady wcześniejszego zatwierdzenia centrów na okres dziesięciu lat; 2) zasady wydawania centrom wiążących interpretacji podatkowych ważnych pięć lat; oraz 3) zasady stosowania metody ryczałtowej zwanej cost plus w celu wyliczenia podstawy opodatkowania, o ile zastosowanie tej metody gwarantować będzie opodatkowanie porównywalne do tego, które zostałoby uzyskane, dla niezależnego przedsiębiorstwa, za pomocą stosowania zasad prawa powszechnego (7). Procedura została wszczęta

(1) Dz.U. C 209 z 4.9.2003, str. 2. (2) Dz.U. C 2 z 6.1.1998, str. 1. (3) Dz.U. C 384 z 10.12.1998, str. 3.

(4) Dz.U. L 282 z 30.10.2003, str. 25. (5) „Moniteur Belge” z dnia 31.12.2002 (wyd. 2), str. 58 817. (6) W celu zapoznania się ze szczegółami patrz: decyzja o wszczęciu procedury, przypis 1 niniejszej decyzji. (7) W celu szczegółowego rozważenia uwag, które stanowią podstawę tego zatwierdzenia, patrz: decyzja o wszczęciu procedury, przypis 1 niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 125 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 18 z 200518.5.2005

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/849/WE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych przepisów Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 368 z 15.12.2004)

 • Dz. U. L125 - 15 z 200518.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie świadectw rodowodowych i danych szczegółowych dotyczących zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1436) (1)

 • Dz. U. L125 - 8 z 200518.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych, odnośnie do zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique oraz Bank of Greece

 • Dz. U. L125 - 5 z 200518.5.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/34/WE z dnia 17 maja 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia etoksazolu i tepraloksydimu jako substancji aktywnych (1)

 • Dz. U. L125 - 3 z 200518.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2005 z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L125 - 1 z 200518.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2005 z dnia 17 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronion