Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 125 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie świadectw rodowodowych i danych szczegółowych dotyczących zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1436) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 125 POZ 15

Strona 1 z 3
18.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/15

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie świadectw rodowodowych i danych szczegółowych dotyczących zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1436)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/379/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (5).

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Przepisy szczególne dotyczące badań urzędowych buhajów czystorasowych określa dyrektywa Rady 87/328/EWG z dnia 18 czerwca 1987 r. w sprawie dopuszczania zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła do celów hodowlanych (6). Świadectwa rodowodowe powinny zapewniać klientom nabywającym zwierzę lub jego materiał rozrodczy minimum informacji odpowiadających zakresowi danych szczegółowych wymaganemu zgodnie z decyzjami 86/404/EWG, 88/124/EWG i 96/80/WE. Na podstawie doświadczeń dotyczących rozwoju technologii informatycznych oraz z uwagi na fakt, iż niektóre wyniki ocen genetycznych są publicznie dostępne, wydaje się, że zalecenie dotyczące zharmonizowanego wzoru świadectwa nie jest już niezbędne i że w pewnych przypadkach wystarczy, aby niektóre dane szczegółowe były podawane w formie odniesienia do publicznego źródła. Świadectwa rodowodowe oraz oświadczenia uwierzytelniające dokumenty równoważne z nimi są wystawiane przez organy uznawane zgodnie z decyzją Komisji 84/247/EWG z dnia 27 kwietnia 1984 r. ustanawiającą kryteria uznawania stowarzyszeń i organizacji hodowców, które prowadzą lub zakładają księgi zwierząt zarodowych dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (7). Wydaje się jednak słuszne, aby świadectwa rodowodowe nasienia mogły być wystawiane również przez centra pozyskiwania lub przechowywania nasienia zatwierdzone zgodnie z dyrektywą Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie zamrożonego nasienia bydła domowego (8), a świadectwa rodowodowe zarodków przez zespoły pobierania zarodków zatwierdzone zgodnie z dyrektywą Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (9).

uwzględniając dyrektywę Rady 77/504/EWG z dnia 25 lipca 1977 r. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 tiret piąte,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z dyrektywą 77/504/EWG Państwa Członkowskie mogą wymagać, aby zwierzęta hodowlane czystorasowe z gatunku bydła oraz ich nasienie i zarodki posiadały w handlu wewnątrzwspólnotowym świadectwo rodowodowe wystawione przez zatwierdzone organizacje lub stowarzyszenia hodowców („świadectwo rodowodowe”). Dyrektywa stanowi również, że dane szczegółowe umieszczane na świadectwach rodowodowych powinny zostać zharmonizowane.

(6)

(2)

Wzory świadectw rodowodowych zwierząt i dane szczegółowe zamieszczane w tych świadectwach lub w równoważnych dokumentach dla zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła określa obecnie dla nasienia decyzja Komisji 86/404/EWG (2), i zarodków decyzja Komisji 88/124/EWG (3), a dla komórek jajowych decyzja Komisji 96/80/WE (4). W celu zapewnienia przejrzystości i racjonalnego porządku w prawodawstwie wspólnotowym decyzje 86/404/EWG, 88/124/EWG i 96/80/WE należy uchylić i zastąpić jedną decyzją.

(3)

Przepisy dotyczące identyfikacji bydła określa rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 125 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 18 z 200518.5.2005

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/849/WE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych przepisów Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 368 z 15.12.2004)

 • Dz. U. L125 - 10 z 200518.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. dotycząca systemu pomocy, który Belgia proponuje wdrożyć na rzecz centrów koordynacyjnych (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3348) (1)

 • Dz. U. L125 - 8 z 200518.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych, odnośnie do zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique oraz Bank of Greece

 • Dz. U. L125 - 5 z 200518.5.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/34/WE z dnia 17 maja 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia etoksazolu i tepraloksydimu jako substancji aktywnych (1)

 • Dz. U. L125 - 3 z 200518.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2005 z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L125 - 1 z 200518.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2005 z dnia 17 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.