Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 125 POZ 5

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/34/WE z dnia 17 maja 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia etoksazolu i tepraloksydimu jako substancji aktywnych (1)

Data ogłoszenia:2005-05-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 125 POZ 5

Strona 1 z 2
18.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/5

DYREKTYWA KOMISJI 2005/34/WE z dnia 17 maja 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia etoksazolu i tepraloksydimu jako substancji aktywnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

tetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt. Przegląd został zakończony dnia 3 grudnia 2004 r. przyjęciem sprawozdania Komisji z przeglądu dotyczącego etoksazolu i tepraloksydimu.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

(5)

Przegląd etoksazolu i tepraloksydimu nie wykazał żadnych wątpliwości ani obaw, które wymagałyby konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Roślin lub z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

W dniu 21 kwietnia 1998 r. Francja otrzymała od spółki Sumitomo Chemical Agro Europe SA wniosek na mocy art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG o włączenie substancji aktywnej etoksazol (ang. etoxazole, dawniej również etoxazol) do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Decyzja Komisji 1999/43/WE (2) potwierdziła kompletność przedłożonej dokumentacji, uznając, że zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji określone w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

(7)

Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające przedmiotowe substancje aktywne zasadniczo spełniają wymogi określone w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) oraz w art. 5 ust. 3 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w przypadku zastosowań zbadanych i wyszczególnionych w sprawozdaniu Komisji z przeglądu. Należy zatem włączyć etoksazol i tepraloksydim do załącznika I w celu zapewnienia wszystkim Państwom Członkowskim możliwości przyznania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające przedmiotowe substancje aktywne, zgodnie z przepisami powyższej dyrektywy.

(2)

W dniu 11 września 1997 r. Hiszpania otrzymała od spółki BASF AG wniosek na mocy art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG o włączenie substancji aktywnej tepraloksydim do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Decyzja Komisji 98/512/WE (3) potwierdziła kompletność przedłożonej dokumentacji, uznając że zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji przewidziane w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

Po włączeniu etoksazolu i tepraloksydimu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG należy przewidzieć odpowiedni okres, który pozwoli Państwom Członkowskim wprowadzić w życie przepisy dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających przedmiotowe substancje, w szczególności dokonać przeglądu obowiązujących zezwoleń tymczasowych i najpóźniej do końca wymienionego okresu zastąpić je zezwoleniami pełnymi, wprowadzić do nich zmiany lub cofnąć je zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG.

(3)

Ocena wpływu wyżej wymienionych substancji aktywnych na zdrowie człowieka oraz na środowisko została przeprowadzona dla zastosowań proponowanych przez wnioskujących zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG. Wyznaczone Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przedłożyły Komisji wstępne sprawozdania z oceny substancji w dniu 8 października 2001 r. (etoksazol) i w dniu 21 stycznia 2002 r. (tepraloksydim).

(8)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do dyrektywy 91/414/EWG.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

Państwa Członkowskie i Komisja dokonały przeglądu wstępnych sprawozdań z oceny w ramach Stałego Komi-

PRZYJMUJE NINIEJESZĄ DYREKTYWĘ:

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/25/WE (Dz.U. L 90 z 8.4.2005, str. 1). (2) Dz.U. L 14 z 19.1.1999, str. 30. (3) Dz.U. L 228 z 15.8.1998, str. 35.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 125 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 18 z 200518.5.2005

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/849/WE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych przepisów Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 368 z 15.12.2004)

 • Dz. U. L125 - 15 z 200518.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie świadectw rodowodowych i danych szczegółowych dotyczących zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1436) (1)

 • Dz. U. L125 - 10 z 200518.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. dotycząca systemu pomocy, który Belgia proponuje wdrożyć na rzecz centrów koordynacyjnych (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3348) (1)

 • Dz. U. L125 - 8 z 200518.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych, odnośnie do zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique oraz Bank of Greece

 • Dz. U. L125 - 3 z 200518.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2005 z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L125 - 1 z 200518.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2005 z dnia 17 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.