Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 125 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych, odnośnie do zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique oraz Bank of Greece

Data ogłoszenia:2005-05-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 125 POZ 8

L 125/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.5.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 10 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych, odnośnie do zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique oraz Bank of Greece (2005/377/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 27.1.,

NBB/BNB dokonał wyboru Ernest & Young Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d’Entreprises jako swoich nowych zewnętrznych biegłych rewidentów zgodnie z odpowiednimi zasadami dokonywania zamówień publicznych, przy czym EBC uważa, iż wybrani rewidenci spełniają wymogi konieczne dla ich powołania.

uwzględniając zalecenia EBC/2005/7 i EBC/2005/8 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 kwietnia 2005 r. skierowane do Rady Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank of Greece (1) i Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (2),

(4)

Rada Prezesów EBC zaleciła udzielenie zewnętrznym biegłym rewidentom mandatu na okres trzech lat, z możliwością jednorazowego odnowienia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Rachunki Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosystemu podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej.

Zgodnie z prawem Grecji jeden podmiot nie może być ustanowiony jako zewnętrzny biegły rewident na okres dłuższy niż cztery lata obrotowe. Zatem nie może być odnowiony mandat Charalambosa Stathakisa, będącego jednym z dwóch dotychczasowych zewnętrznych biegłych rewidentów. Bank of Greece może, zgodnie z prawem greckim, zatrzymać firmę Ernest & Young (Hellas) Certified Auditors SA jako zewnętrznych biegłych rewidentów, pod warunkiem rotacji na stanowisku osoby pełniącej funkcje partnera.

(2)

Mandat obecnych zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique (dalej „NBB/BNB”) wygasa i nie będzie odnowiony. Niezbędne jest zatem ustanowienie zewnętrznych biegłych rewidentów począwszy od roku obrotowego 2005.

(6)

(1) Dz.U. C 91 z 15.4.2005, str. 4. (2) Dz.U. C 91 z 15.4.2005, str. 5.

Bank of Greece zdecydował, iż Ernest & Young (Hellas) Certified Auditors SA powinni być jego wyłącznymi zewnętrznymi biegłymi rewidentami na rok obrotowy 2005, przy czym EBC uważa, iż spółka ta spełnia kryteria niezbędne dla jej powołania.

18.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/9

(7)

Rada Prezesów EBC zaleciła udzielenie tym zewnętrznym biegłym rewidentom dalszego mandatu na okres jednego roku, z możliwością odnowienia.

Artykuł 2 Artykuł 1 ust. 12 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie: „12. Niniejszym zatwierdza się Ernest & Young (Hellas) Certified Auditors SA jako zewnętrznych biegłych rewidentów Bank of Greece na rok obrotowy 2005 z możliwością odnowienia.” Artykuł 3

(8)

Właściwym jest stosowanie się do zaleceń Rady Prezesów EBC i dokonanie odpowiedniej zmiany decyzji 1999/70/WE (1),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Niniejsza decyzja jest notyfikowana Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 10 maja 2005 r.

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 1 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie:

„1. Niniejszym zatwierdza się Ernest & Young Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises jako zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique począwszy od roku obrotowego 2005 na okres trzech lat, z możliwością jednorazowego odnowienia.”

W imieniu Rady

J. KRECKÉ

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, str. 69. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/266/WE (Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 6).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 125 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 18 z 200518.5.2005

  Sprostowanie do decyzji Rady 2004/849/WE z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych przepisów Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L 368 z 15.12.2004)

 • Dz. U. L125 - 15 z 200518.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie świadectw rodowodowych i danych szczegółowych dotyczących zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła oraz ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1436) (1)

 • Dz. U. L125 - 10 z 200518.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. dotycząca systemu pomocy, który Belgia proponuje wdrożyć na rzecz centrów koordynacyjnych (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3348) (1)

 • Dz. U. L125 - 5 z 200518.5.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/34/WE z dnia 17 maja 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia etoksazolu i tepraloksydimu jako substancji aktywnych (1)

 • Dz. U. L125 - 3 z 200518.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 746/2005 z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L125 - 1 z 200518.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 745/2005 z dnia 17 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.