Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 126 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustanawiająca grupę ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek

Data ogłoszenia:2005-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 126 POZ 40

L 126/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustanawiająca grupę ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek (2005/380/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Ustanawia się grupę ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek we Wspólnocie (zwaną dalej „Grupą”). Artykuł 2 Zadaniem Grupy jest doradzanie Komisji – na jej wniosek – w kwestiach technicznych związanych z podejmowanymi przez Komisję inicjatywami w zakresie ładu korporacyjnego i prawa spółek. Przewodniczący Grupy może zwrócić się do Komisji z sugestią, ażeby ta przeprowadziła konsultację z Grupą w każdej odnośnej sprawie.

Opracowany przez Komisję Plan działań w sprawie unowocześnienia prawa spółek oraz umocnienia ładu korporacyjnego w Unii Europejskiej (1), przyjęty w maju 2003 r., wskazał na szereg czynności, jakie należy podjąć w celu unowocześnienia, uzupełnienia i uproszczenia ram prawnych dla prawa spółek i ładu korporacyjnego, Wspomniany Plan działań podkreśla wagę konsultacji z ekspertami oraz konsultacji publicznej jako integralnej części rozwoju prawa spółek i ładu korporacyjnego na poziomie wspólnotowym. W związku z tym ustanowić należy grupę ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek, która stanowić będzie organ zajmujący się rozpatrywaniem, uzgadnianiem i doradzaniem Komisji w zakresie ładu korporacyjnego i prawa spółek, w szczególności w połączeniu ze środkami przewidzianymi w Planie działań; dlatego też należy zadbać o to, aby członkami wspomnianej grupy stały się osoby o wybitnych kwalifikacjach, działające na polu biznesu, ale także wykazujące się działalnością w środowisku naukowym czy też w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, które będą potrafiły przenieść swoją specyficzną wiedzę na temat ładu korporacyjnego i prawa spółek na grunt wspólnotowy. Grupa ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek powinna opracować swój własny regulamin wewnętrzny przy pełnym poszanowaniu roli i prerogatyw instytucji,

(2)

Artykuł 3 Grupa może liczyć maksymalnie 20 członków związanych z biznesem oraz wywodzących się ze środowisk naukowych lub z organizacji społeczeństwa obywatelskiego, których doświadczenie i kompetencje w odniesieniu do kwestii ładu korporacyjnego i prawa spółek cieszą się dużym uznaniem na poziomie wspólnotowym. Członkowie Grupy są mianowani przez Komisję. Członkowie mianowani są w charakterze osobistym. Członkowie Grupy służą Komisji poradą, nie będąc związanymi żadnymi zewnętrznymi instrukcjami. Listę członków zamieszcza się w Załączniku.

(3)

Artykuł 4

(4)

(1) COM(2003) 284 wersja ostateczna.

Kadencja członków Grupy trwa trzy lata. Jest ona odnawialna. Po upływie okresu trzech lat członkowie Grupy nadal pełnią swoje funkcje do momentu, kiedy zostaną zastąpieni lub ich mandat zostanie odnowiony. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Grupy w czasie trwania kadencji Komisja powołuje nowego członka Grupy zgodnie z art. 3.

19.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/41

Artykuł 5 Lista członków publikowana jest przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 6 Grupie przewodniczy przedstawiciel Komisji. Grupa może w porozumieniu z Komisją utworzyć grupy robocze w celu zbadania szczególnych kwestii na podstawie udzielonego mandatu. Grupy robocze rozwiązywane są z chwilą wypełnienia przez nie swoich mandatów. Komisja może zaprosić do udziału w pracy Grupy i/lub grup roboczych ekspertów i obserwatorów posiadających specyficzną wiedzę. Artykuł 7 Posiedzenia Grupy i grup roboczych odbywają się w normalnym przypadku w pomieszczeniach Komisji. Formę tych posiedzeń oraz ich harmonogram określa Komisja. Grupa przyjmuje swój regulamin wewnętrzny na podstawie projektu przedstawionego przez Komisję.

Sekretariat Grupy jest prowadzony przez Komisję. Zainteresowani pracownicy Komisji mogą być obecni na posiedzeniach Grupy i grup roboczych oraz mogą brać udział w obradach. Komisja może publikować w Internecie w oryginalnym języku danego dokumentu wszelkie konkluzje, streszczenia, częściowe konkluzje lub dokumenty robocze związane z pracami Grupy bądź jej grup roboczych. Artykuł 8 Koszty podróży i diet ponoszone przez członków, obserwatorów i ekspertów w związku z działaniami Grupy są refundowane przez Komisję zgodnie z przepisami obowiązującymi w Komisji. Członkowie Grupy nie są wynagradzani za pełnienie swoich funkcji. Artykuł 9 Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 27 kwietnia 2008 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2005 r. W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji

L 126/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2005

ZAŁĄCZNIK LISTA CZŁONKÓW Gintautas BARTKUS Theodor BAUMS Francesco CHIAPPETTA Thomas COURTNEY Jean-Pierre HELLEBUYCK Erich KANDLER Mrs Vanessa KNAPP Vratislav KULHÁNEK Jukka MÄHÖNEN Stilpon NESTOR Jesper Bo NIELSEN Jósef OKOLSKI Leonardo PEKLAR Colin PERRY Enrique PIĄEL LÓPEZ Geert RAAIJMAKERS Mrs Joëlle SIMON Mario STELLA-RICHTER Mrs Daniela WEBER-REY Patrick ZURSTRASSEN

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 126 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 68 z 200519.5.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 718/2005 z dnia 12 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (Tekst ten unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym L 121 z dnia 13 maja 2005 r., str. 64)

 • Dz. U. L126 - 59 z 200519.5.2005

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 65/04/COL z dnia 31 marca 2004 r. dotyczące skoordynowanego programu urzędowej kontroli pasz w 2004 r.

 • Dz. U. L126 - 55 z 200519.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 maja 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1448)

 • Dz. U. L126 - 43 z 200519.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2005 r. ustanawiająca kwestionariusz do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1359) (1)

 • Dz. U. L126 - 38 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2005 z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty szósty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L126 - 36 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L126 - 34 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 19 maja 2005 r.

 • Dz. U. L126 - 32 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 754/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 19 maja 2005 r.

 • Dz. U. L126 - 30 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2005 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L126 - 28 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 752/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L126 - 22 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2005 z dnia 17 maja 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L126 - 12 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2005 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów dla potrzeb statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między Państwami Członkowskimi (1)

 • Dz. U. L126 - 10 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2005 z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L126 - 3 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2005 z dnia 18 maja 2005 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L126 - 1 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.