Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 126 POZ 59

Tytuł:

Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 65/04/COL z dnia 31 marca 2004 r. dotyczące skoordynowanego programu urzędowej kontroli pasz w 2004 r.

Data ogłoszenia:2005-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 126 POZ 59

Strona 1 z 5
19.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/59

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

ZALECENIE URZĘDU NADZORU EFTA NR 65/04/COL z dnia 31 marca 2004 r. dotyczące skoordynowanego programu urzędowej kontroli pasz w 2004 r.

URZĄD NADZORU EFTA,

nymi przepisami i na ochronę zdrowia publicznego oraz zdrowia zwierząt.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 109 i protokół 1,

(3)

Wyniki z jednoczesnej realizacji programów krajowych i programów skoordynowanych mogą być źródłem informacji i doświadczeń, na których można by oprzeć przyszłe działania kontrolne i ustawodawstwo.

uwzględniając Porozumienie między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, w szczególności jego art. 5. ust. 2 lit. b) i protokół 1,

(4)

uwzględniając akt prawny, o którym mowa w załączniku I rozdział II pkt 31a do Porozumienia EOG (dyrektywa Rady 95/53/WE z dnia 25 października 1995 r. ustalająca zasady dotyczące organizacji urzędowych inspekcji w zakresie żywienia zwierząt) (1), zmieniony i dostosowany protokołem I do Porozumienia EOG, w szczególności jego art. 22 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia należytego funkcjonowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zorganizować skoordynowane programy kontroli pasz w ramach EOG, aby polepszyć zharmonizowaną realizację kontroli urzędowych przez państwa EOG.

(5)

Pomimo iż akt prawny, o którym mowa w załączniku I rozdział II pkt 33 do Porozumienia EOG (dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych) (2) wyznacza maksymalny poziom aflatoksyny B1 w paszach, nie istnieje w ramach Porozumienia EOG obowiązujące prawodawstwa dla innych mikotoksyn, takich jak: ochratoksyna A, zearalenon, deoksyniwalenol i fumonizyny. Gromadzenie informacji w drodze losowego pobierania próbek na obecność wyżej wymienionych mikotoksyn mogłoby dostarczyć przydatnych danych dla oceny sytuacji pod kątem dalszego rozwoju prawodawstwa. Ponadto niektóre materiały paszowe, takie jak zboża i nasiona oleiste, są szczególnie podatne na skażenie mikotoksynami ze względu na warunki zbiorów, składowania i transportu. Ponieważ stężenie mikotoksyn waha się z roku na rok, właściwe jest zbieranie przez kolejne lata danych dotyczących wszystkich wspomnianych mikotoksyn.

(2)

Takie programy powinny kłaść nacisk na zgodność z obowiązującymi w ramach Porozumienia EOG odnoś-

Wcześniejsze kontrole na obecność antybiotyków i kokcydiostatyków w niektórych paszach, tam gdzie substancje te są niedozwolone, wykazują, że ten rodzaj naruszenia nadal występuje. Częstotliwość takich wykryć oraz delikatność tej kwestii usprawiedliwiają prowadzenie dalszych kontroli.

(1) Dz.U. L 265 z 8.11.1995, str. 17. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2001/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 234 z 1.9.2001, str. 55).

(2) Dz.U. L 140 z 30.5.2002, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/8/WE (Dz.U. L 27 z 29.1.2005, str. 44).

L 126/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2005

(6)

Konieczne będzie przeprowadzenie oceny uczestnictwa Norwegii i Islandii w programach objętych zakresem załącznika II do niniejszego zalecenia, dotyczącego środków niedozwolonych jako dodatki do pasz, w związku z objęciem ich zwolnieniami z załącznika I rozdział II do Porozumienia EOG. Istotne jest zapewnienie, aby ograniczenia w stosowaniu w paszach materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego, jak określono w odpowiednim prawodawstwie EOG, były skutecznie stosowane. Przypadek skażenia łańcucha paszowego i pokarmowego octanem medroksyprogesteronu (MPA) podkreślił znaczenie doboru dostaw dla zapewnienia bezpieczeństwa pasz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 126 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 68 z 200519.5.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 718/2005 z dnia 12 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (Tekst ten unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym L 121 z dnia 13 maja 2005 r., str. 64)

 • Dz. U. L126 - 55 z 200519.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 maja 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1448)

 • Dz. U. L126 - 43 z 200519.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2005 r. ustanawiająca kwestionariusz do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1359) (1)

 • Dz. U. L126 - 40 z 200519.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustanawiająca grupę ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek

 • Dz. U. L126 - 38 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2005 z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty szósty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L126 - 36 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L126 - 34 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 19 maja 2005 r.

 • Dz. U. L126 - 32 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 754/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 19 maja 2005 r.

 • Dz. U. L126 - 30 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2005 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L126 - 28 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 752/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L126 - 22 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2005 z dnia 17 maja 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L126 - 12 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2005 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów dla potrzeb statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między Państwami Członkowskimi (1)

 • Dz. U. L126 - 10 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2005 z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L126 - 3 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2005 z dnia 18 maja 2005 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L126 - 1 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.