Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 126 POZ 68

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 718/2005 z dnia 12 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (Tekst ten unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym L 121 z dnia 13 maja 2005 r., str. 64)

Data ogłoszenia:2005-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 126 POZ 68

L 126/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2005

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 718/2005 z dnia 12 maja 2005 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (Tekst ten unieważnia i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym L 121 z dnia 13 maja 2005 r., str. 64) „ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 718/2005 z dnia 12 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym (1), w szczególności jego art. 19, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2) (3)

Zjednoczone Królestwo podało Komisji nowy adres swoich władz wspólnotowych. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu wyznaczonego w art. 22 rozporządzenia (WE) nr 2368/2002.

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 Załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 2368/2002 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Republika Czeska wyznaczyła władze wspólnotowe i poinformowała o tym Komisję. Komisja stwierdziła, że zaistniały wystarczające przesłanki, by te władze mogły, zgodnie z rozdziałem II, III i V rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002, wypełniać swe zadania punktualnie, skutecznie i w odpowiedni sposób.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 maja 2005 r. W imieniu Komisji Benita FERRERO-WALDNER Członek Komisji

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 28. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 522/2005 (Dz.U. L 84 z 2.4.2005, str. 8).

19.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/69

ZAŁĄCZNIK »ZAŁĄCZNIK III Wykaz właściwych władz w Państwach Członkowskich oraz ich zadań zgodnie z art. 2 i 19

BELGIA Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence, Italiëlei 124, bus 71 B-2000 Antwerpen tel.: (32-3) 206 94 70 faks: (32-3) 206 94 90 e-mail: Diamond@mineco.fgov.be W Belgii kontrola przywozów i wywozów surowca diamentowego, wymagana przez rozporządzenie (WE) nr 2368/2002, oraz obsługa celna odbywać się będą tylko pod adresem: The Diamond Office, Hovenierstraat 22 B-2018 Antwerpen. REPUBLIKA CZESKA W Republice Czeskiej kontrola przywozów i wywozów surowca diamentowego, wymagana przez rozporządzenie (WE) nr 2368/2002, oraz obsługa celna odbywać się będą tylko pod adresem: Generální ředitelství cel Budějovická 7 140 96 Praha 4 Česká republika tel.: (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793 faks: (420-2) 61 33 38 70 e-mail: diamond@cs.mfcr.cz NIEMCY W Niemczech kontrola przywozów i wywozów surowca diamentowego, wymagana przez rozporządzenie (WE) nr 2368/2002, oraz obsługa celna odbywać się będą tylko pod adresem: Hauptzollamt Koblenz Zollamt Idar-Oberstein Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten Hauptstraße 197 D-55743 Idar-Oberstein tel.: (49-6781) 56 27 - 0 faks: (49-6781) 56 27 - 19 e-mail: zaio@hzako.bfinv.de Do celów stosowania art. 5 ust. 3, art. 6, 9, 10, art. 14 ust. 3, art. 15 i 17 niniejszego rozporządzenia, odnoszących się w szczególności do obowiązków sprawozdawczych względem Komisji, właściwym organem w Niemczech jest: Oberfinanzdirektion Koblenz Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung Vorort Außenwirtschaftsrecht Postfach 10 07 64 D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

L 126/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2005

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Government Diamond Office Global Business Group Room W 3.111.B Foreign and Commonwealth Office King Charles Street London SW1A 2AH tel.: (44-207) 008 6903 faks: (44-207) 008 3905 e-mail: GDO@gtnet.gov.uk« ”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 126 POZ 68 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 59 z 200519.5.2005

  Zalecenie Urzędu Nadzoru EFTA nr 65/04/COL z dnia 31 marca 2004 r. dotyczące skoordynowanego programu urzędowej kontroli pasz w 2004 r.

 • Dz. U. L126 - 55 z 200519.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 maja 2005 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych na Węgrzech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1448)

 • Dz. U. L126 - 43 z 200519.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2005 r. ustanawiająca kwestionariusz do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1359) (1)

 • Dz. U. L126 - 40 z 200519.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustanawiająca grupę ekspertów pozarządowych do spraw ładu korporacyjnego i prawa spółek

 • Dz. U. L126 - 38 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 757/2005 z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty szósty rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L126 - 36 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 756/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L126 - 34 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 755/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 19 maja 2005 r.

 • Dz. U. L126 - 32 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 754/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 19 maja 2005 r.

 • Dz. U. L126 - 30 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 753/2005 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L126 - 28 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 752/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L126 - 22 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 751/2005 z dnia 17 maja 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L126 - 12 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 750/2005 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie nomenklatury krajów i terytoriów dla potrzeb statystyki handlu zagranicznego Wspólnoty oraz statystyki handlu między Państwami Członkowskimi (1)

 • Dz. U. L126 - 10 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 749/2005 z dnia 18 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2131/93 ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych

 • Dz. U. L126 - 3 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 748/2005 z dnia 18 maja 2005 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dz. U. L126 - 1 z 200519.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 747/2005 z dnia 18 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.