Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 127 POZ 17 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie odnowienia mandatu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach

Data ogłoszenia:2005-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 127 POZ 17 - Strona 2

Strona 2 z 2

— może zapraszać, jeśli uzna to za pożyteczne i/lub konieczne, ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę w celu ukierunkowania i objaśnienia zagadnień będących przedmiotem prac Grupy EGE;

— może zainicjować badania w celu zebrania niezbędnych naukowych i technicznych informacji; — Wyznaczenie i wybór członków Grupy EGE nastąpi na podstawie otwartego zaproszenia do wyrażania zainteresowania. W procedurze wyboru pod uwagę bierze się również dodatkowe wnioski otrzymane z innych źródeł.

— może powołać grupy robocze w celu rozważenia specjalistycznych zagadnień;

— Lista członków Grupy EGE zostaje opublikowana przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

— zorganizuje publiczną debatę w celu wsparcia dialogu oraz poprawy przejrzystości każdej wydanej przez siebie opinii;

Artykuł 4 Funkcjonowanie Grupy 1. Członkowie Grupy EGE wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz jego zastępcę na okres jednej kadencji.

— ustanowi bliskie kontakty z departamentami Komisji zaangażowanymi w prace nad zagadnieniami, którymi zajmuje się Grupa;

2. Program pracy Grupy EGE (w tym przeglądy dotyczące kwestii etycznych zaproponowane przez Grupę EGE w ramach jej prawa do własnej inicjatywy – patrz: art. 2) przyjmuje Przewodniczący Komisji. Biuro Doradców ds. Polityki Europejskiej (BEPA) Komisji, działając w ścisłej współpracy z przewodniczącym Grupy EGE, odpowiada za organizację pracy Grupy EGE oraz jej sekretariatu.

— może ustanowić bliższe kontakty z przedstawicielami różnych grup etycznych w Unii Europejskiej oraz w krajach ubiegających się o członkostwo.

3. Spotkania robocze Grupy EGE nie są publiczne. Poza spotkaniami roboczymi Grupa EGE może prowadzić dyskusję na temat swojej pracy z zainteresowanymi departamentami Komisji oraz może zapraszać przedstawicieli organizacji pozarządowych lub przedstawicieli organizacji, jeśli jest to właściwe

6. Każda opinia zostaje opublikowana natychmiast po jej przyjęciu. W przypadku gdy opinia nie została przyjęta jednomyślnie, zawiera ona wszelkie odmienne zdania. W przypadku kiedy istnieje operacyjna potrzeba wystawienia opinii na szczególny temat w przyspieszonym trybie, wydane zostaną krótkie oświadczenia, po których nastąpi w razie konieczności pełniejsza analiza. Zasada przejrzystości jest przestrzegana jak w przypadku każdej innej opinii. Opinie Grupy EGE zawsze odnoszą się do najbardziej aktualnego stanu technologii w czasie, kiedy opinia jest wydawana. Grupa EGE może podjąć decyzję o aktualizacji swojej opinii, jeśli uzna to za konieczne.

20.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/19

7.

Grupa EGE przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 6 Wejście w życie

8. Przed upływem mandatu Grupa EGE sporządza sprawozdanie na temat swojej działalności, za co odpowiada przewodniczący. Sprawozdanie zostaje opublikowane.

Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie w dniu wyznaczenia nowych członków Grupy EGE. Sporządzono w Brukseli, dnia 11 maja 2005 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Artykuł 5 Koszty związane z organizacją spotkań Koszty podróży oraz diet związane z organizacją spotkań Grupy EGE pokrywa Komisja zgodnie z zasadami Komisji.

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 127 POZ 17 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L127 - 32 z 200520.5.2005

  Decyzja Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych

 • Dz. U. L127 - 28 z 200520.5.2005

  Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią dotycząca udziału Nowej Zelandii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L127 - 27 z 200520.5.2005

  Decyzja Rady 2005/386/WPZiB z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią dotyczącej udziału Nowej Zelandii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L127 - 22 z 200520.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie rozliczenia rachunków Państw Członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1443)

 • Dz. U. L127 - 20 z 200520.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2005 r. zmieniająca decyzje 2000/45/WE, 2001/405/WE, 2001/688/WE, 2002/255/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1446) (1)

 • Dz. U. L127 - 16 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2005 z dnia 19 maja 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L127 - 15 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2005 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L127 - 14 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 765/2005 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L127 - 12 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 764/2005 z dnia 19 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L127 - 10 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 763/2005 z dnia 19 maja 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych maja 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L127 - 8 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 762/2005 z dnia 19 maja 2005 r. otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do win stołowych w Hiszpanii

 • Dz. U. L127 - 6 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2005 z dnia 19 maja 2005 r. otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Francji

 • Dz. U. L127 - 4 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2005 z dnia 19 maja 2005 r. ustalające ilości surowca tytoniowego, które mogą być przeniesione do innej grupy odmian w ramach progu gwarantowanego dla zbiorów z roku 2005 w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Portugalii

 • Dz. U. L127 - 3 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2005 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L127 - 1 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2005 z dnia 19 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.