Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 127 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie odnowienia mandatu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach

Data ogłoszenia:2005-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 127 POZ 17

Strona 1 z 2
20.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/17

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie odnowienia mandatu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2005/383/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

w przypadku delikatnych zagadnień oraz gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, że grupy powoływane są na stosowny okres czasu”.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a także mając na uwadze, co następuje: W listopadzie 1991 r. Komisja Europejska przyjęła decyzję o włączeniu etyki do procesu decyzyjnego w ramach działań Wspólnoty w zakresie badań i rozwoju technologicznego, powołując Grupę Doradców do spraw Etycznych Skutków stosowania Biotechnologii (GAEIB). W dniu 16 grudnia 1997 r. Komisja podjęła decyzję o zastąpieniu GAEIB Europejską Grupą do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (EGE), rozszerzając mandat Grupy na wszystkie obszary stosowania nauki i technologii. Mandat Grupy EGE został odnowiony decyzją Komisji z dnia 26 marca 2001 r. na okres czterech lat, a jego zakres w niewielkim stopniu zmieniony w celu poprawy metod pracy Grupy. Grupa EGE potrzebuje nowych wiednio reagować na coraz i technologii, oraz nowych uwzględniać szerszy i technologicznych zastosowań. metod pracy, aby odposzybszy rozwój nauki kompetencji, aby móc zakres naukowych

(6)

(1)

Obecny mandat Grupy EGE wygasa w dniu 25 marca 2005 r., zatem poniższa decyzja zastępuje mandat załączony do komunikatu Komisji z dnia 26 marca 2001 r. (C(2001) 691),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

(2)

Komisja niniejszym przyjmuje decyzję o odnowieniu mandatu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (EGE) na okres czterech lat.

Artykuł 2

(3)

Zadania Zadaniem Grupy EGE jest doradzanie Komisji w kwestiach etycznych odnoszących się do nauki i nowych technologii na wniosek Komisji lub z własnej inicjatywy. Parlament oraz Rada mogą zwrócić uwagę Komisji na zagadnienia, które uważają za szczególnie ważne w kontekście etyki. Komisja, zwracając się do Grupy EGE o wydanie opinii, ustanawia termin, w ciągu którego ma ona być dostarczona.

(4)

Artykuł 3

(5)

Komunikat Komisji w sprawie otrzymywania i stosowania przez Komisję porad specjalistycznych: zasady i wskazówki (COM(2002) 713), stanowi, że „otwarte zaproszenia mogą być szczególnie właściwe

Skład – nominacja członków – mianowanie 1. Członkowie Grupy EGE są mianowani przez Przewodniczącego Komisji.

L 127/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2005

2.

Zastosowanie będą miały poniższe zasady:

w kontekście wymiany poglądów. Porządek dnia spotkań Grupy EGE zostanie przekazany do odpowiednich służb Komisji.

— Członkowie mianowani są ad personam. Członkowie występują we własnym imieniu i proszeni są o doradzanie Komisji niezależnie od wpływów z zewnątrz. EGE jest grupą niezależną, pluralistyczną i wielodyscyplinarną.

— W skład Grupy EGE wchodzi maksymalnie 15 członków.

4. Grupa EGE będzie się normalnie spotykać w siedzibie Komisji zgodnie z procedurą i kalendarzem ustalonym przez Komisję. Grupa EGE powinna spotkać się co najmniej 6 razy w ciągu 12 miesięcy, przeznaczając w sumie na te spotkania około dwunastu dni roboczych w ciągu jednego roku. Od członków oczekuje się obecności co najmniej na czterech spotkaniach rocznie.

— Każdy członek Grupy EGE mianowany jest na okres czterech lat. Mandat ten jest odnawialny maksymalnie na kolejne dwie kadencje.

5. W celu przygotowania swojej opinii oraz w granicach dostępnych na ten cel środków Grupa EGE:

— Członków, którzy nie są już w stanie wnosić wydajnego wkładu w prace grupy lub którzy podali się do dymisji, można zastąpić innym członkiem zgodnie z art. 3.1 na podstawie listy rezerwowej na okres pozostający do końca mandatu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 127 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L127 - 32 z 200520.5.2005

  Decyzja Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych

 • Dz. U. L127 - 28 z 200520.5.2005

  Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią dotycząca udziału Nowej Zelandii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L127 - 27 z 200520.5.2005

  Decyzja Rady 2005/386/WPZiB z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią dotyczącej udziału Nowej Zelandii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L127 - 22 z 200520.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie rozliczenia rachunków Państw Członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1443)

 • Dz. U. L127 - 20 z 200520.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2005 r. zmieniająca decyzje 2000/45/WE, 2001/405/WE, 2001/688/WE, 2002/255/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1446) (1)

 • Dz. U. L127 - 16 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2005 z dnia 19 maja 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L127 - 15 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2005 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L127 - 14 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 765/2005 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L127 - 12 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 764/2005 z dnia 19 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L127 - 10 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 763/2005 z dnia 19 maja 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych maja 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L127 - 8 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 762/2005 z dnia 19 maja 2005 r. otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do win stołowych w Hiszpanii

 • Dz. U. L127 - 6 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2005 z dnia 19 maja 2005 r. otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Francji

 • Dz. U. L127 - 4 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2005 z dnia 19 maja 2005 r. ustalające ilości surowca tytoniowego, które mogą być przeniesione do innej grupy odmian w ramach progu gwarantowanego dla zbiorów z roku 2005 w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Portugalii

 • Dz. U. L127 - 3 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2005 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L127 - 1 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2005 z dnia 19 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.