Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 127 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2005 r. zmieniająca decyzje 2000/45/WE, 2001/405/WE, 2001/688/WE, 2002/255/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1446) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 127 POZ 20

L 127/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 maja 2005 r. zmieniająca decyzje 2000/45/WE, 2001/405/WE, 2001/688/WE, 2002/255/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1446)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/384/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Decyzja Komisji 2002/255/WE z dnia 25 marca 2002 r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego odbiornikom telewizyjnym (5) traci ważność dnia 31 marca 2006 r.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi,

(5)

Decyzja Komisji 2002/747/WE z dnia 9 września 2002 r. ustanawiająca zrewidowane kryteria ekologiczne odnoszące się do wspólnotowego programu przyznawania oznakowań ekologicznych na żarówki i zmieniająca decyzję 1999/568/WE (6) traci ważność dnia 31 sierpnia 2006 r.

po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego,

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 przeprowadzono we właściwym czasie przegląd kryteriów ekologicznych oraz wymogów oceny i weryfikacji, dotyczącej tych kryteriów, określonych w wymienionych dyrektywach.

(1)

Definicja grupy produktów i kryteria ekologiczne ustanowione w decyzji Komisji 2000/45/WE z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiającej ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego pralkom bębnowym (2) tracą ważność dnia 30 listopada 2006 r.

(7)

W świetle przeglądu wymienionych kryteriów i wymogów, należy przedłużyć okres ważności ekologicznych kryteriów i wymogów na okres jednego roku.

(2)

Definicja grupy produktów i kryteria ekologiczne ustanowione w decyzji Komisji 2001/405/WE z dnia 4 maja 2001 r. ustanawiającej kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowych oznakowań ekologicznych dla produktów z bibuły (3) tracą ważność dnia 5 maja 2006 r.

(8)

Ponieważ zobowiązanie do przeglądu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1980/2000 dotyczy wyłącznie kryteriów ekologicznych oraz wymogów oceny i weryfikacji, decyzje 2002/255/WE i 2002/747/WE powinny pozostać w mocy.

(9) (3)

Definicja grupy produktów i kryteria ekologiczne ustanowione w decyzji Komisji 2001/688/WE z dnia 28 sierpnia 2001 r. ustalającej ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego środkom ulepszania gleby i podłożom uprawowym (4) tracą ważność dnia 29 sierpnia 2006 r.

Należy zatem odpowiednio 2000/45/WE, 2001/405/WE, 2002/255/WE i 2002/747/WE.

zmienić decyzje 2001/688/WE,

(10)

(1) Dz.U. L 237 z 21.9.2000, str. 1. (2) Dz.U. L 16 z 21.1.2000, str. 74. Decyzja zmieniona decyzją 2003/240/WE (Dz.U. L 89 z 5.4.2003, str. 16). (3) Dz.U. L 142 z 29.5.2001, str. 10. (4) Dz.U. L 242 z 12.9.2001, str. 17.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

(5) Dz.U. L 87 z 4.4.2002, str. 53. (6) Dz.U. L 242 z 10.9.2002, str. 44.

20.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/21

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 4 Artykuł 4 brzmienie: otrzymuje następujące „Artykuł 4 decyzji 2002/255/WE otrzymuje następujące

Artykuł 1 Artykuł 3 brzmienie: decyzji 2000/45/WE

„Artykuł 3 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów pralki bębnowe, oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów, są ważne do dnia 30 listopada 2007 r.“. Artykuł 2 Artykuł 3 brzmienie: decyzji 2001/405/WE otrzymuje następujące

Kryteria ekologiczne dla grupy produktów odbiorniki telewizyjne oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów, są ważne do dnia 31 marca 2007 r.“. Artykuł 5 Artykuł 5 brzmienie: decyzji 2002/747/WE otrzymuje następujące

„Artykuł 3 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów produkty z bibuły oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów, są ważne do dnia 4 maja 2007 r.“. Artykuł 3 Artykuł 3 brzmienie: decyzji 2001/688/WE otrzymuje następujące

„Artykuł 5 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów żarówki oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów, są ważne do dnia 31 sierpnia 2007 r.“. Artykuł 6 Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

„Artykuł 3 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów środki ulepszania gleby i podłoża uprawowe oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów, są ważne do dnia 28 sierpnia 2007 r.“.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 127 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L127 - 32 z 200520.5.2005

  Decyzja Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych

 • Dz. U. L127 - 28 z 200520.5.2005

  Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią dotycząca udziału Nowej Zelandii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L127 - 27 z 200520.5.2005

  Decyzja Rady 2005/386/WPZiB z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią dotyczącej udziału Nowej Zelandii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L127 - 22 z 200520.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie rozliczenia rachunków Państw Członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1443)

 • Dz. U. L127 - 17 z 200520.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie odnowienia mandatu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach

 • Dz. U. L127 - 16 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2005 z dnia 19 maja 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L127 - 15 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2005 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L127 - 14 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 765/2005 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L127 - 12 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 764/2005 z dnia 19 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L127 - 10 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 763/2005 z dnia 19 maja 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych maja 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L127 - 8 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 762/2005 z dnia 19 maja 2005 r. otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do win stołowych w Hiszpanii

 • Dz. U. L127 - 6 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2005 z dnia 19 maja 2005 r. otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Francji

 • Dz. U. L127 - 4 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2005 z dnia 19 maja 2005 r. ustalające ilości surowca tytoniowego, które mogą być przeniesione do innej grupy odmian w ramach progu gwarantowanego dla zbiorów z roku 2005 w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Portugalii

 • Dz. U. L127 - 3 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2005 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L127 - 1 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2005 z dnia 19 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.