Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 127 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 760/2005 z dnia 19 maja 2005 r. ustalające ilości surowca tytoniowego, które mogą być przeniesione do innej grupy odmian w ramach progu gwarantowanego dla zbiorów z roku 2005 w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Portugalii

Data ogłoszenia:2005-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 127 POZ 4

L 127/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 760/2005 z dnia 19 maja 2005 r. ustalające ilości surowca tytoniowego, które mogą być przeniesione do innej grupy odmian w ramach progu gwarantowanego dla zbiorów z roku 2005 w Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoszech i Portugalii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego (1), w szczególności jego art. 9 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

wych wydatków z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) i nie doprowadzą do zwiększenia całkowitego progu gwarantowanego każdego Państwa Członkowskiego. Kiedy ten warunek zostanie spełniony, będzie można upoważnić Państwa Członkowskie do przeniesienia, o które wystąpiły. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Tytoniu,

Artykuł 9 rozporządzenia (EWG) nr 2075/92 wprowadza system kontyngentów dla różnych grup odmian tytoniu. Indywidualne kontyngenty zostały rozdzielone wśród producentów w oparciu o progi gwarantowane dla zbiorów z roku 2005, ustalone w załączniku II rozporządzenia Rady (WE) nr 546/2002 z dnia 25 marca 2002 r. ustalającego wysokość premii i gwarantowane progi dla surowca tytoniowego według grup odmian tytoniu oraz Państw Członkowskich dla zbiorów z roku 2002, 2003 i 2004 oraz zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2075/92 (2). Artykuł 9 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2075/92 daje Komisji możliwość upoważnienia Państw Członkowskich do przeniesienia ilości progu gwarantowanego pomiędzy grupami odmian, pod warunkiem że zamierzone przeniesienia pomiędzy grupami odmian nie będą wymagały dodatko-

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Dla zbiorów z roku 2005 Państwa Członkowskie są upoważnione do przeniesienia, przed dniem 30 maja 2005 r., ilości jednej grupy odmiany do innej zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po dniu jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 215 z 30.7.1992, str. 70. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2319/2003 (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 17). 2) Dz.U. L 84 z 28.3.2002, str. 4.. Rozporządzenie ostatnio zmienione ( rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 864/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 48).

20.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/5

ZAŁĄCZNIK Ilości progu gwarantowanego, które każde Państwo Członkowskie może przenieść z jednej grupy odmian do innej grupy odmian

Państwo członkowskie

Grupa odmian, z której dokonuje się przeniesienia

Grupa odmian, do której dokonuje się przeniesienia

Niemcy

1 036,2 ton dark air-cured (grupa III)

528,6 ton flue cured (grupa I) 367,2 ton light air cured (grupa II)

Grecja

1 694 tony light air cured (grupa II) 4 415 ton sun cured (grupa V) 7 269 ton Kabak Koulak (grupa VIII) 122 tony Katerini (grupa VII) 5 267 ton Kabak Koulak (grupa VIII)

10 761 ton flue cured (grupa I)

3 193 ton Basmas (grupa VI) 1 571,1 ton flue cured (grupa I) 35,6 ton light air cured (grupa II)

Hiszpania

1 999,8 ton dark air-cured (grupa III)

Francja

3 828,4 ton dark air-cured (grupa III)

1 717,2 ton flue cured (grupa I) 1 444,5 ton light air cured (grupa II)

Włochy

850,0 ton sun cured (grupa V) 120,0 ton sun cured (grupa V)

611,9 tonnes de flue cured (groupe I) 98,2 tonde fire cured (grupa IV) 39,9 ton flue cured (grupa I)

Portugalia

50,0 ton light air-cured (grupa II)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 127 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L127 - 32 z 200520.5.2005

  Decyzja Rady 2005/387/WSiSW z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie wymiany informacji, oceny ryzyka i kontroli nowych substancji psychoaktywnych

 • Dz. U. L127 - 28 z 200520.5.2005

  Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią dotycząca udziału Nowej Zelandii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L127 - 27 z 200520.5.2005

  Decyzja Rady 2005/386/WPZiB z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią dotyczącej udziału Nowej Zelandii w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego w Bośni i Hercegowinie prowadzonej przez Unię Europejską (operacja Althea)

 • Dz. U. L127 - 22 z 200520.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie rozliczenia rachunków Państw Członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowy 2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1443)

 • Dz. U. L127 - 20 z 200520.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 maja 2005 r. zmieniająca decyzje 2000/45/WE, 2001/405/WE, 2001/688/WE, 2002/255/WE i 2002/747/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego niektórym produktom (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1446) (1)

 • Dz. U. L127 - 17 z 200520.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie odnowienia mandatu Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach

 • Dz. U. L127 - 16 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 767/2005 z dnia 19 maja 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L127 - 15 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 766/2005 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L127 - 14 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 765/2005 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L127 - 12 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 764/2005 z dnia 19 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L127 - 10 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 763/2005 z dnia 19 maja 2005 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu pochodzącego z państw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych pięciu dni roboczych maja 2005 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 638/2003

 • Dz. U. L127 - 8 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 762/2005 z dnia 19 maja 2005 r. otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do win stołowych w Hiszpanii

 • Dz. U. L127 - 6 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 761/2005 z dnia 19 maja 2005 r. otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Francji

 • Dz. U. L127 - 3 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 759/2005 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie stosowania współczynnika redukcji w odniesieniu do świadectw refundacji do produktów nieobjętych załącznikiem I Traktatu, zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1520/2000

 • Dz. U. L127 - 1 z 200520.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 758/2005 z dnia 19 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.