Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 128 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa

Data ogłoszenia:2005-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 128 POZ 1

Strona 1 z 14
21.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

Współpraca taka powinna poprzez koordynację operacyjną działań w zakresie kontroli i inspekcji przyczynić się do zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów wodnych, jak również do zapewnienia równych szans sektora rybołówstwa zaangażowanego w proces eksploatacji, tym samym ograniczając liczbę przypadków zakłócenia konkurencji.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

Skuteczna kontrola i inspekcja połowów uważana jest za niezbędną do zwalczania nielegalnych, niezgłaszanych i nieuregulowanych połowów.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2) wymaga od Państw Członkowskich zapewnienia skutecznej kontroli, inspekcji i egzekwowania zasad wspólnej polityki rybołówstwa oraz podejmowania w tym celu współpracy ze sobą oraz z państwami trzecimi.

Bez uszczerbku dla obowiązków Państw Członkowskich wynikających z rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, istnieje potrzeba, aby organ Wspólnoty odpowiedzialny za kwestie techniczne i administracyjne zorganizował współpracę i koordynację pomiędzy Państwami Członkowskimi w odniesieniu do kontroli i inspekcji połowów.

(7)

(2)

W celu wypełnienia tych zobowiązań konieczne jest, aby Państwa Członkowskie koordynowały swoje działania w zakresie kontroli i inspekcji na swoich terytoriach lądowych, na wodach wspólnotowych i międzynarodowych zgodnie z prawem międzynarodowym, a w szczególności zobowiązań Wspólnoty w ramach regionalnych organizacji rybołówstwa oraz wynikających z porozumień z państwami trzecimi.

W tym celu odpowiednie jest, w ramach istniejącej struktury instytucjonalnej Wspólnoty i uwzględniając podział kompetencji pomiędzy Komisją a Państwami Członkowskimi, ustanowienie Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa (zwanej dalej „Agencją”).

(8)

Aby osiągnąć cele, dla których Agencja została ustanowiona, konieczne jest określenie jej zadań.

(3)

Żaden system inspekcji nie może być opłacalny bez zapewnienia inspekcji lądowych. Z tego też powodu terytoria lądowe powinny być objęte wspólnymi planami rozmieszczenia.

(9)

(1) Opinia z dnia 23 lutego 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

W szczególności konieczne jest, aby Agencja mogła, na wniosek Komisji, udzielać pomocy Wspólnocie i Państwom Członkowskim w zakresie ich stosunków z państwami trzecimi lub regionalnymi organizacjami rybołówstwa, a także aby mogła współpracować z ich właściwymi organami w ramach międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty.

L 128/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.5.2005

(10)

Ponadto istnieje potrzeba działania na rzecz skutecznego stosowania wspólnotowych procedur inspekcji. Agencja mogłaby z czasem stać się źródłem odniesienia dla pomocy naukowej i technicznej w dziedzinie kontroli i inspekcji połowów. Dla osiągnięcia celów wspólnej polityki rybołówstwa, które polegają na zapewnieniu zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów wodnych w kontekście zrównoważonego rozwoju, Rada przyjmuje środki dotyczące ochrony, zarządzania i eksploatacji żywych zasobów wodnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 128 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 77 z 200521.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 maja 2005 r. zmieniająca po raz piąty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w Korei Północnej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1451) (1)

 • Dz. U. L128 - 73 z 200521.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1437) (1)

 • Dz. U. L128 - 71 z 200521.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2005 r. dotycząca niezbędnych środków w sprawie przeszkody w handlu, jaką stanowią praktyki handlowe Brazylii w odniesieniu do handlu oponami bieżnikowanymi (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1302)

 • Dz. U. L128 - 51 z 200521.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2005 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie specyfikacji zakresu charakterystyk oraz definicji technicznego formatu dla opracowywania corocznych wspólnotowych statystyk dotyczących stali za lata referencyjne 2003–2009 (1)

 • Dz. U. L128 - 19 z 200521.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2005 z dnia 20 maja 2005 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indonezji, Tajwanu, Tajlandii i Wietnamu

 • Dz. U. L128 - 17 z 200521.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2005 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L128 - 15 z 200521.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2005 z dnia 20 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.