Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 128 POZ 51

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2005 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie specyfikacji zakresu charakterystyk oraz definicji technicznego formatu dla opracowywania corocznych wspólnotowych statystyk dotyczących stali za lata referencyjne 2003–2009 (1)

Data ogłoszenia:2005-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 128 POZ 51

Strona 1 z 11
21.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/51

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 772/2005 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie specyfikacji zakresu charakterystyk oraz definicji technicznego formatu dla opracowywania corocznych wspólnotowych statystyk dotyczących stali za lata referencyjne 2003–2009

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 48/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. (1), w szczególności jego art. 7, a także biorąc pod uwagę, co następuje:

(1)

Artykuł 1 1. Specyfikacje zakresu charakterystyk zostają określone w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. 2. W specyfikacjach tych w odniesieniach do rachunków firmowych użyto pozycji określonych w art. 9 i 23 78/660/EWG (2) do celów przedstawienia, odpowiednio, zestawienia bilansowego oraz rachunku strat i zysków. Artykuł 2 Format techniczny wymieniony w art. 6.2 rozporządzenia (WE) nr 48/2004 zostaje przedstawiony w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Państwa Członkowskie zastosują te specyfikacje i ich techniczny format w stosunku do roku referencyjnego 2003 oraz następnych lat. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzenie (WE) nr 48/2004 ustanowiło wspólne ramy dla opracowywania corocznych wspólnotowych statystyk dotyczących stali za lata referencyjne 2003–2009. Stosownie do art. 7 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 48/2004 do określenia zakresu wymaganych charakterystyk niezbędne są środki realizacji. Stosownie do art. 7 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 48/2004 do zdefiniowania technicznego formatu dla przekazywania corocznych wspólnotowych statystyk dotyczących stali niezbędne są środki realizacji. Środki realizacji przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych,

(2)

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 7 z 13.1.2004, str. 1.

(2) Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11.

L 128/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.5.2005

ZAŁĄCZNIK I ZAKRES CHARAKTERYSTYK 1. ROCZNE STATYSTYKI DOTYCZĄCE ZESTAWIENIA BILANSOWEGO ZŁOMU STALI I ŻELIWA Uwagi wstępne Wymagać się będzie, aby Państwa Członkowskie zebrały te informacje ze wszystkich zakładów produkujących żelazo, stal lub wyroby określone jako grupa 27.1 NACE Rev.1.1 i które zużywają i/lub wytwarzają złom. Za pierwszy rok referencyjny 2003 Komisja zaakceptuje, że objęty nim zakres odnosić się będzie do grupy 27.1 NACE Rev.1.1. Dla każdego zakładu musi być wypełniony osobny kwestionariusz, nawet jeśli kilka z nich wchodzi w skład tej samej firmy. Gdy zakład posiada miejscowo zintegrowaną odlewnię stali, to należy uważać ją za integralną część tego zakładu. Zakłady miejscowo zintegrowane to zakłady, które podlegają temu samemu kierownictwu i mają tę samą lokalizację. Formularz dotyczy walcowni, które bezpośrednio przewalcowują używane produkty zwykle nieuważane za złom. Wszystkie huty żelaza i stali, które nie mają własnych zasobów i które z tego powodu zakupują złom od innych zakładów, muszą wypełnić kwestionariusz w taki sam sposób jak producenci. Odlewnie żelaza, miejscowo zintegrowane bądź nie, oraz niezintegrowane odlewnie żelaza, nie będąc zaklasyfikowane do grupy 27.1 NACE Rev.1.1, są wyłączone. Za złom uważa się: — wszelki złom żelazny lub stalowy powstający podczas produkcji i przetwarzania żelaza i stali bądź odzyskany ze zużytych artykułów z żelaza lub stali, który nadaje się do przetopienia (obejmuje to również złom, który jest kupowany; nie obejmuje natomiast przypalonych wyżarzanych odlewów ani odlewów zaatakowanych przez kwas), — złom z rynien spustowych i inny złom z odlewania stali (normalnego lub syfonowego), w tym również tunele i wlewy, odpadowe rury doprowadzające z odlewania syfonowego itp.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 128 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 77 z 200521.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 maja 2005 r. zmieniająca po raz piąty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w Korei Północnej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1451) (1)

 • Dz. U. L128 - 73 z 200521.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1437) (1)

 • Dz. U. L128 - 71 z 200521.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2005 r. dotycząca niezbędnych środków w sprawie przeszkody w handlu, jaką stanowią praktyki handlowe Brazylii w odniesieniu do handlu oponami bieżnikowanymi (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1302)

 • Dz. U. L128 - 19 z 200521.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2005 z dnia 20 maja 2005 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indonezji, Tajwanu, Tajlandii i Wietnamu

 • Dz. U. L128 - 17 z 200521.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2005 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L128 - 15 z 200521.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2005 z dnia 20 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L128 - 1 z 200521.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.