Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 128 POZ 73 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1437) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 128 POZ 73 - Strona 2

Strona 2 z 2

(8)

Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(3) Dz.U. L 127 z 29.4.1998, str. 32.

L 128/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.5.2005

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 1999/217/WE zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

21.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/75

ZAŁĄCZNIK W Załączniku do decyzji 1999/217/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) w części A wprowadza się następujące zmiany: a) Skreśla się wiersze tabeli dla substancji o przypisanych numerach FL 07.191 (pentan-2,4-dion) i 09.915 (4-hydroksybenzoesan propylu); b) w tabeli dodaje się następujące wiersze:

Nr FL

Grupa chemiczna

CAS

Nazwa

Fema

Einecs

Synonimy

Uwagi

01.070 01.071 01.072 07.251 01.073 01.074 16.084 01.075 12.260 12.261 01.076 16.085 12.262 05.210 05.211 14.166 07.252 02.244 10.070 05.212 05.213 15.124 05.214 05.215 05.216 12.263 12.264 03.021

31 31 31 21 31 31 30 31 20 20 31 20 20 04 02 30 05 04 09 04 04 29 04 03 03 20 20 16

111-66-0 111-67-1 544-76-3 577-16-2 592-99-4 593-45-3 627-67-8 629-78-7 4131-76-4 6725-64-0 20996-35-4 27959-66-6 29414-47-9 30390-51-3 30689-75-9 32536-43-9 33665-27-9 54393-36-1 57681-53-5 76261-02-4 90645-87-7 103527-75-9 121052-28-6 134998-59-7 134998-60-0

1-okten 2-okten Heksadekan Metyloacetofenon 4-okten Oktadekan 3-metylo-1-nitrobutan Heptadekan Metyl-2-metylo-3-merkaptopropionian Metanoditiol 3,7-dekadien 4,4-dimetylo-1,3-oksatian (Metylotio)metanotiol 4-dodecenal 6-metylooktanal Kwas indolilooctowy 4-okten-2-on 4-okten-1-ol Lakton kwasu 4-hydroksy-2-heptanowego 6-dodecenal 5-nonenal 3-metylo-2-butenylotiofen 8-dodecenal 2,6-dekadienal (c,c) 2,6-dekadienal (t,t) 3-merkapto-3-metylobutanal

203-893-7 203-894-2 280-878-9 Numer CAS odpowiada 2-metyloacetofenonowi

209-790-3 211-008-0 211-108-4 223-949-4

250-174-9

260-902-7

Tiofen różany

92585-08-5 142-96-1

4,2-tiopentanon Eter dibutylowy 205-575-3

L 128/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.5.2005

2) tabela w części B otrzymuje brzmienie: Substancje aromatyczne notyfikowane w zastosowaniu art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2232/96, dla których zażądano ochrony praw własności intelektualnej producenta

Kod Data przyjęcia notyfikacji przez Komisję Uwagi

CN065 CN074 CN075 CN076

26.1.2001 18.4.2003 18.4.2003 18.4.2003 6 6 6

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 128 POZ 73 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 77 z 200521.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 maja 2005 r. zmieniająca po raz piąty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w Korei Północnej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1451) (1)

 • Dz. U. L128 - 71 z 200521.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2005 r. dotycząca niezbędnych środków w sprawie przeszkody w handlu, jaką stanowią praktyki handlowe Brazylii w odniesieniu do handlu oponami bieżnikowanymi (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1302)

 • Dz. U. L128 - 51 z 200521.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2005 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie specyfikacji zakresu charakterystyk oraz definicji technicznego formatu dla opracowywania corocznych wspólnotowych statystyk dotyczących stali za lata referencyjne 2003–2009 (1)

 • Dz. U. L128 - 19 z 200521.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2005 z dnia 20 maja 2005 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indonezji, Tajwanu, Tajlandii i Wietnamu

 • Dz. U. L128 - 17 z 200521.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2005 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L128 - 15 z 200521.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2005 z dnia 20 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L128 - 1 z 200521.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.