Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 128 POZ 77

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 maja 2005 r. zmieniająca po raz piąty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w Korei Północnej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1451) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 128 POZ 77

21.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 128/77

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 maja 2005 r. zmieniająca po raz piąty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w Korei Północnej (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1451)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/390/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

z decyzją 2000/666/WE. Uwzględniając ewentualne poważne konsekwencje wynikające z obecności szczepu wirusa ptasiej grypy w pozostałej części Azji, przywóz tych ptaków z Korei Północnej powinien zostać wstrzymany w ramach środka zapobiegawczego.

uwzględniając dyrektywę Rady 91/496/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej zwierząt wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich oraz zmieniającą dyrektywy 89/662/EWG, 90/425/EWG oraz 90/675/EWG (1), w szczególności jej art. 18 ust. 7,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 97/78/WE z dnia 18 grudnia 1997 r. ustanawiającą zasady regulujące organizację kontroli weterynaryjnej produktów wprowadzanych do Wspólnoty z państw trzecich (2), w szczególności jej art. 22 ust. 6,

(4)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (4) przywóz nieprzetworzonych piór i części piór pochodzących z Korei Północnej jest dozwolony. Ze względu na obecną sytuację związaną z chorobą w Korei Północnej, przywozy takie powinny zostać wstrzymane.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na mocy decyzji Komisji 2000/666/WE z dnia 16 października 2000 r. ustanawiającej wymagania dotyczące zdrowia zwierząt i świadectwa weterynaryjne przy przywozie ptaków innych niż drób oraz warunki kwarantanny (3) Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz ptaków z krajów trzecich wymienionych jako członkowie Międzynarodowego Biura Chorób Epizootycznych (OIE) oraz poddają te ptaki kwarantannie i badaniom w momencie wprowadzenia do Wspólnoty.

(5)

Decyzja Komisji 2004/122/WE z dnia 6 lutego 2004 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich (5) została przyjęta w odpowiedzi na wybuchy influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich. Zgodnie z art. 4 tej decyzji Państwa Członkowskie wstrzymują przywóz z niektórych krajów trzecich nieprzetworzonych piór i części piór oraz żywych ptaków innych niż drób, jak ustanowiono w decyzji 2000/666/WE. W trosce o ochronę zdrowia ludzi i zwierząt Korea Północna powinna zostać włączona do krajów trzecich, o których mowa w art. 4 decyzji 2004/122/WE.

Należy zatem 2004/122/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(2)

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (Korea Północna) potwierdziła informację o wybuchu ptasiej grypy na jej terytorium. W związku z tym, że Korea Północna jest członkiem OIE, Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz ptaków z tego kraju zgodnie

(6)

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 24 z 30.1.1998, str. 9. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 278 z 31.10.2000, str. 26. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2002/279/WE (Dz.U. L 99 z 16.4.2002, str. 17).

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(4) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 416/2005 (Dz.U. L 66 z 12.3.2005, str. 10). (5) Dz.U. L 36 z 7.2.2004, str. 59. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/194/WE (Dz.U. L 63 z 10.3.2005, str. 25).

L 128/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.5.2005

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 2 Państwa Członkowskie zmieniają środki stosowane przez nie względem przywozów w celu dostosowania ich do niniejszej decyzji i niezwłocznie w odpowiedni sposób publikują informację o przyjętych środkach oraz powiadamiają o tym Komisję.

Artykuł 1 Artykuł 4 ust. 1 decyzji 2004/122/WE otrzymuje brzmienie: „1. Państwa Członkowskie wstrzymują przywóz z Chińskiej Republiki Ludowej włącznie z terytorium Hongkongu, Indonezji, Kambodży, Korei Północnej, Laosu, Malezji, Pakistanu, Tajlandii i Wietnamu następujących produktów: — nieprzetworzonych piór i części piór, oraz — »żywych ptaków innych niż drób”, jak zdefiniowano w decyzji 2000/666/WE, włączając ptaki towarzyszące swoim właścicielom (ptaki domowe).”.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 128 POZ 77 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L128 - 73 z 200521.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/217/WE odnośnie do rejestru substancji aromatycznych używanych w lub na środkach spożywczych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1437) (1)

 • Dz. U. L128 - 71 z 200521.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2005 r. dotycząca niezbędnych środków w sprawie przeszkody w handlu, jaką stanowią praktyki handlowe Brazylii w odniesieniu do handlu oponami bieżnikowanymi (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1302)

 • Dz. U. L128 - 51 z 200521.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2005 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie specyfikacji zakresu charakterystyk oraz definicji technicznego formatu dla opracowywania corocznych wspólnotowych statystyk dotyczących stali za lata referencyjne 2003–2009 (1)

 • Dz. U. L128 - 19 z 200521.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2005 z dnia 20 maja 2005 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej i ich części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indonezji, Tajwanu, Tajlandii i Wietnamu

 • Dz. U. L128 - 17 z 200521.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 770/2005 z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L128 - 15 z 200521.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 769/2005 z dnia 20 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L128 - 1 z 200521.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.