Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 13 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 58/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych grzybów zakonserwowanych w odniesieniu do wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r.

Data ogłoszenia:2005-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 13 POZ 11

15.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 58/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych grzybów zakonserwowanych w odniesieniu do wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 z dnia 26 października 2004 r. otwierające i ustanawiające sposoby zarządzania kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z krajów trzecich (2), w szczególności jego art. 10 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

na podstawie kategorii importerów i pochodzenia produktów, dat, przed upływem których wydawanie pozwoleń będzie zawieszone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1864/2004, wnioski o pozwolenia na przywóz złożone w dniach od 3 do 10 stycznia 2005 r. i przekazane Komisji w dniach 11 i 12 stycznia 2005 r. są uwzględnione zgodnie z wartością procentową wnioskowanych ilości, określoną w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Dla danej kategorii importerów i danego pochodzenia wnioski o pozwolenia na przywóz na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1864/2004, w odniesieniu do okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r., złożone po dniu 10 stycznia 2005 r. i przed datą określoną w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, są odrzucone. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2005 r.

Ilości określone we wnioskach o pozwolenie na przywóz przez importerów tradycyjnych i przez nowych importerów w dniach od 3 do 10 stycznia 2005 r., na mocy art. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 1864/2004, przekraczają ilości przewidziane dla produktów pochodzących z Chin. Należy zatem określić, w jakiej mierze możliwe jest uwzględnienie wniosków o pozwolenia przekazanych Komisji w dniach 11 i 12 stycznia 2005 r. oraz ustalenie,

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 29. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 386/2004 (Dz.U. L 64 z 2.3.2004, str. 25). (2) Dz.U. L 325 z 28.10.2004, str. 30.

L 13/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2005

ZAŁĄCZNIK I

Procent przyznania Pochodzenie produktów Bułgaria Rumunia Chiny Kraje trzecie z wyjątkiem Chin, Bułgarii i Rumunii

— importerzy tradycyjni (art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1864/2004) — nowi importerzy (art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1864/2004) 100 %

88,10 % — 6,67 %

100 % —

„—”: Żaden wniosek o wydanie pozwolenia nie został przekazany Komisji.

ZAŁĄCZNIK II

Daty Pochodzenie produktów Bułgaria Rumunia Chiny Kraje trzecie z wyjątkiem Bułgarii, Rumunii i Chin

— importerzy tradycyjni (art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1864/2004) — nowi importerzy (art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1864/2004) 1.7.2005 1.7.2005

1.1.2006 1.1.2006

1.7.2005 1.7.2005

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 13 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L13 - 21 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 64/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L13 - 19 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 63/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2005 r.

 • Dz. U. L13 - 17 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 62/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 155. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L13 - 16 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 61/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 11. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L13 - 15 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 60/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 327. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L13 - 13 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 59/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 155. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L13 - 10 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 57/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 10. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L13 - 9 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 56/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie 74. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L13 - 7 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 55/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L13 - 5 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 54/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L13 - 3 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 53/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3175/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania szczególnych uzgodnień dotyczących dostaw produktów zbożowych i suszu paszowego na mniejsze wyspy Morza Egejskiego i ustanawiające prognozę bilansu dostaw

 • Dz. U. L13 - 1 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 52/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.