Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 13 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 53/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3175/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania szczególnych uzgodnień dotyczących dostaw produktów zbożowych i suszu paszowego na mniejsze wyspy Morza Egejskiego i ustanawiające prognozę bilansu dostaw

Data ogłoszenia:2005-01-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 13 POZ 3

15.1.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 13/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 53/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3175/94 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania szczególnych uzgodnień dotyczących dostaw produktów zbożowych i suszu paszowego na mniejsze wyspy Morza Egejskiego i ustanawiające prognozę bilansu dostaw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3) (4)

Należy ustanowić prognozę bilansu dostaw na rok 2005. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 3175/94. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Wspólnego Komitetu Zarządzającego odpowiednich sektorów,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2019/93 z dnia 19 lipca 1993 r. wprowadzające szczególne środki dla mniejszych wysp Morza Egejskiego dotyczące niektórych produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 3a ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr ustanowiło wspólne szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 w odniesieniu do szczególnych uzgodnień dostaw niektórych produktów rolnych na mniejsze wyspy Morza Egejskiego oraz, zgodnie z art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, wielkość pomocy na te dostawy. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2019/93 rozporządzenie Komisji (WE) nr 3175/94 (3) ustala prognozę bilansu dostaw produktów zbożowych i suszu paszowego.

2958/93 (2)

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3175/94 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 stycznia 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 184 z 27.7.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 267 z 28.10.1993, str. 4. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1820/2002 (Dz.U. L 276 z 12.10.2002, str. 22). (3) Dz.U. L 335 z 23.12.1994, str. 54. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 205/2004 (Dz.U. L 34 z 6.2.2004, str. 31).

L 13/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.1.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Prognoza bilansu dostaw produktów zbożowych i pasz suchych na mniejsze wyspy Morza Egejskiego na rok 2005

(w tonach) Ilość Produkty zbożowe i pasze suche pochodzące ze Wspólnoty Europejskiej Kody CN Wyspy należące do grupy A 2005 Wyspy należące do grupy B

Ziarno zbóż Jęczmień pochodzący z Limnos Mąka pszenna Odpady i pozostałości przemysłu spożywczego Preparaty używane do żywienia zwierząt Lucerna i susz paszowy przeznaczone do suszenia sztucznego, w wysokiej temperaturze lub w inny sposób Materiał siewny bawełny

1001, 1002, 1003, 1004 i 1005 1003 1101 i 1102 2302 do 2308 2309 20 1214 10 00 1214 90 91 1214 90 99 1207 20 90 Razem grupa Razem

9 000 3 000 11 000 9 000 2 000 2 000

70 000

38 000 53 000 17 000 7 000

1 000 34 000 225 000

3 000 188 000

Grupy te są szczegółowo określone w załącznikach I i II do rozporządzenia (EWG) nr 2958/93.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 13 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L13 - 21 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 64/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L13 - 19 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 63/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz czosnku na kwartał od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2005 r.

 • Dz. U. L13 - 17 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 62/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 155. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L13 - 16 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 61/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 11. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L13 - 15 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 60/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 327. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L13 - 13 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 59/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 155. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L13 - 11 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 58/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz niektórych grzybów zakonserwowanych w odniesieniu do wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L13 - 10 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 57/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 10. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L13 - 9 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 56/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie 74. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L13 - 7 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 55/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L13 - 5 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 54/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu francuskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L13 - 1 z 200515.1.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 52/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.