Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 130 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1439) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 130 POZ 17

Strona 1 z 2
24.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/17

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1439)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/392/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 2000/258/WE z dnia 20 marca 2000 r. określającą specjalny instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie (1), w szczególności jej art. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

Pięć laboratoriów, odpowiednio w Republice Czeskiej, Estonii, na Łotwie, Litwie i na Węgrzech, zostało zatwierdzonych przez laboratorium AFSSA w Nancy, zgodnie z decyzją 2000/258/WE. W związku z powyższym stosowne jest dodanie tych pięciu laboratoriów do wykazu zatwierdzonych laboratoriów w Państwach Członkowskich podanego w Załączniku do decyzji 2004/233/WE. Należy zatem 2004/233/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(5)

Decyzja 2000/258/WE wyznacza laboratorium Agence Franćaise de Sécurité Sanitaire des Aliments de Nancy (laboratorium AFSSA w Nancy, Francja) jako instytut odpowiedzialny za ustanawianie kryteriów niezbędnych do standaryzacji testów serologicznych w monitorowaniu skuteczności szczepionek przeciw wściekliźnie. Ta sama decyzja uprawnia laboratorium AFSSA w Nancy do przesyłania Komisji wykazu laboratoriów wspólnotowych, które mają uzyskać uprawnienie do wykonywania testów serologicznych. Zgodnie z powyższym laboratorium AFSSA w Nancy ma stosować opracowaną procedurę testowania biegłości w celu oceny laboratoriów otrzymujących uprawnienie do wykonywania testów serologicznych. Decyzja Komisji 2004/233/WE z dnia 4 marca 2004 r. uprawniająca laboratoria do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (2) wprowadziła wykaz zatwierdzonych laboratoriów w Państwach Członkowskich na podstawie wyników testów biegłości podanych przez laboratorium AFSSA w Nancy.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2004/233/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 17 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 79 z 30.3.2000, str. 40. Decyzja zmieniona decyzją Komisji 2003/60/WE (Dz.U. L 23 z 28.1.2003, str. 30). (2) Dz.U. L 71 z 10.3.2004, str. 30. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/693/WE (Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 47).

L 130/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.5.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I NAZWY LABORATORIÓW (BE) Belgia Institut Pasteur de Bruxelles Rue Engeland/Engelandstraat 642 B-1180 Brussels

(CZ) Republika Czeska Státní veterinárni ústav, Národní referenční labolatoř pro vzteklinu U Sila 1139 CZ-463 11 Liberec 30

(DK) Dania Danmarks Fødevareforskning Lindholm DK-4771 Kalvehave

(DE) Niemcy 1. Institut für Virologie, Fachbereich Veterinärmedizin Justus-Liebig-Universität Gießen Frankfurter Straße 107 D-35392 Gießen 2. Eurovir Hygiene-Institut Im Biotechnologiepark D-14943 Luckenwalde 3. Bayrisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit Dienststelle Oberschleißheim Veterinärstraße 2 D-85764 Oberschleißheim 4. Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt Fachbereich 4 Veterinäruntersuchungen und -epidemiologie Haferbreiter Weg 132-135 D-39576 Stendal 5. Staatliches Veterinäruntersuchungsamt Zur Taubeneiche 10-12 D-59821 Arnsberg 6. Institut für epidemiologische Diagnostik Friedrich-Loeffler-Institut Standort Wusterhausen Seestraße 155 D-16868 Wusterhausen 7. Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen Zschopauer Straße 186 D-09126 Chemnitz

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 130 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 22 z 200524.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (notyfikowana jako document nr C(2005) 1478) (1)

 • Dz. U. L130 - 16 z 200524.5.2005

  Decyzja podjęta w drodze wspólnego porozumienia przez rządy państw członkowskich na szczeblu szefów państw lub rządów, których walutą jest euro z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

 • Dz. U. L130 - 14 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2005 z dnia 23 maja 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L130 - 7 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2005 z dnia 19 maja 2005 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2005 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającym dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

 • Dz. U. L130 - 5 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2005 z dnia 23 maja 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 3 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2005 z dnia 23 maja 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 1 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2005 z dnia 23 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.