Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 130 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (notyfikowana jako document nr C(2005) 1478) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 130 POZ 22

Strona 1 z 4
L 130/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.5.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (notyfikowana jako document nr C(2005) 1478)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/393/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zgodnie z dyrektywą 2000/75/WE przy wyznaczaniu stref ochrony i nadzoru należy uwzględnić czynniki geograficzne, administracyjne, ekologiczne i epizootiologiczne związane z chorobą niebieskiego języka oraz mechanizmy kontrolne. Mając na uwadze powyższe czynniki i mechanizmy, jak również informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, strefy ustanowione decyzją 2003/828/WE powinny pozostać niezmienione, z wyjątkiem Grecji i Portugalii.

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 lit. d), art. 8 ust. 3, art. 9 ust. 1 lit. c) i art. 19 akapit trzeci,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Według najnowszych dostępnych informacji naukowych przemieszczenia zaszczepionych zwierząt uznawane są za bezpieczne, niezależnie od występowania wirusa w miejscu pochodzenia lub aktywności nosicieli w miejscu przeznaczenia. Należy zatem tak zmienić warunki dotyczące zwolnień z zakazu opuszczania dla przemieszczeń wewnątrz kraju określonych dyrektywą 2003/828/WE, aby uwzględniono w nich powyższe informacje naukowe.

(1)

Decyzja Komisji 2003/828/WE (2) przewiduje wyznaczenie ogólnych obszarów geograficznych, na których Państwa Członkowskie ustanawiają strefy ochrony i nadzoru („strefy zamknięte”) w odniesieniu do choroby niebieskiego języka. Niniejsza decyzja ustanawia również warunki zwolnienia z zakazu opuszczania („zakaz opuszczania”), ustanowione dyrektywą 2000/75/WE, dla niektórych rodzajów przemieszczeń zwierząt, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków.

(6)

Na mocy decyzji 2003/828/WE Grecja zalicza się do ogólnych obszarów geograficznych, na których należy ustanowić strefy zamknięte. Grecja przedłożyła Komisji należycie uzasadniony wniosek, zgodnie z dyrektywą 2000/75/WE, w którym zwraca się o usunięcie jej z listy ogólnych obszarów geograficznych, wyznaczonych dyrektywą 2003/828/WE. Należy zatem usunąć Grecję z niniejszej listy.

(2)

Ze względu na rozwój sytuacji w zakresie ogniska choroby niebieskiego języka lub jej nowych przypadków rozprzestrzeniania się na terenie Wspólnoty, wywołanych przemieszczeniami zwierząt z krajów trzecich, decyzja 2003/828/WE została kilkakrotnie zmieniona w celu dostosowania wyznaczania tych stref do nowych warunków zdrowotnych zwierząt.

(7)

Portugalia przedłożyła Komisji należycie uzasadniony wniosek, w którym zwraca się o zmianę wyznaczenia stref zamkniętych określonych dyrektywą 2003/828/WE w odniesieniu do tego Państwa Członkowskiego. Zważywszy na czynniki geograficzne, administracyjne, ekologiczne i epizootiologiczne związane z chorobą niebieskiego języka na określonych obszarach Portugalii, wyznaczenie tych stref powinno zostać zmienione.

(3)

Dla zachowania jasności przepisów prawodawstwa wspólnotowego należy uchylić decyzję 2003/828/WE i zastąpić ją niniejszą decyzją.

(8)

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74. (2) Dz.U. L 311 z 27.11.2003, str. 41. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/216/WE (Dz.U. L 69 z 16.3.2005, str. 39).

Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

24.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/23

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

w załączniku II lub, jeśli są zgodne z ust. 2 i 3 niniejszego artykułu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 130 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 17 z 200524.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1439) (1)

 • Dz. U. L130 - 16 z 200524.5.2005

  Decyzja podjęta w drodze wspólnego porozumienia przez rządy państw członkowskich na szczeblu szefów państw lub rządów, których walutą jest euro z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

 • Dz. U. L130 - 14 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2005 z dnia 23 maja 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L130 - 7 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2005 z dnia 19 maja 2005 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2005 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającym dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

 • Dz. U. L130 - 5 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2005 z dnia 23 maja 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 3 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2005 z dnia 23 maja 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 1 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2005 z dnia 23 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.