Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 130 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2005 z dnia 23 maja 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2005-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 130 POZ 3

24.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 774/2005 z dnia 23 maja 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Artykuł 2 1. Termin przedstawienia ofert dla pierwszego przetargu częściowego ustala się na dzień 1 czerwca 2005 r. 2. Termin przedstawienia ofert w ostatnim przetargu częściowym upływa dnia 13 lipca 2005 r. 3. Oferty składane są w wymienionej poniżej hiszpańskiej agencji interwencyjnej: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Beneficencia, 8 E-28004 Madrid Teleks: 23427 FEGA E Faks: (34) 915 21 98 32 i (34) 915 22 43 87. Artykuł 3 W drodze odstępstwa od przepisów art. 19 rozporządzenia (EWG) nr 75/91 hiszpańska agencja interwencyjna informuje Komisję o ilościach i średnich cenach sprzedaży poszczególnych partii, z podziałem na grupy, tam gdzie właściwe, najpóźniej we wtorek tygodnia następującego po tygodniu, w którym upłynął termin składania ofert. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1785/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 i 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 75/91 (2) ustala procedury i warunki sprzedaży ryżu niełuskanego przez agencje interwencyjne. Znaczna ilość ryżu niełuskanego znajduje się obecnie w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej, a okres przechowywania jest bardzo długi. Należy więc otworzyć stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym około 26 299 ton ryżu niełuskanego znajdujących się w posiadaniu wymienionej agencji. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

(2)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Hiszpańska agencja interwencyjna organizuje na warunkach określonych w rozporządzeniu (EWG) nr 75/91 stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym znajdującego się w jej posiadaniu ryżu niełuskanego w ilościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 96. (2) Dz.U. L 9 z 12.1.1991, str. 15.

L 130/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.5.2005

ZAŁĄCZNIK

Grupy

1

2

3

Ilość (w przybliżeniu) Lata zbiorów Odmiany ryżu

22 743 t 2001 długoziarnisty B

2 509 t 2002 okrągłoziarnisty, średnioziarnisty i długoziarnisty A

1 047 t 2003 okrągłoziarnisty, średnioziarnisty i długoziarnisty A

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 130 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 22 z 200524.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (notyfikowana jako document nr C(2005) 1478) (1)

 • Dz. U. L130 - 17 z 200524.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1439) (1)

 • Dz. U. L130 - 16 z 200524.5.2005

  Decyzja podjęta w drodze wspólnego porozumienia przez rządy państw członkowskich na szczeblu szefów państw lub rządów, których walutą jest euro z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

 • Dz. U. L130 - 14 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2005 z dnia 23 maja 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L130 - 7 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2005 z dnia 19 maja 2005 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2005 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającym dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

 • Dz. U. L130 - 5 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2005 z dnia 23 maja 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 1 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2005 z dnia 23 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.