Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 130 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 776/2005 z dnia 19 maja 2005 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2005 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającym dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

Data ogłoszenia:2005-05-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 130 POZ 7

Strona 1 z 4
24.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 130/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 776/2005 z dnia 19 maja 2005 r. dostosowujące określone kwoty połowowe na rok 2005 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 847/96 wprowadzającym dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 23 ust. 4, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (2), w szczególności jego art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 i art. 5,

(5)

o przeniesienie części ich kwot na kolejny rok. Zatrzymane ilości powinny zostać dodane do kwot na 2005 rok w granicach wskazanych we wspomnianym rozporządzeniu.

(4)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 847/96 odliczenia od krajowych kwot na 2005 r. powinny być dokonywane na poziomie równym wielkości przekroczenia połowów. Odliczenia dokonywane są z uwzględnieniem szczególnych postanowień mających zastosowanie do zasobów rybnych wchodzących w zakres kompetencji regionalnych organizacji rybackich.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2340/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. ustalające możliwości połowowe w odniesieniu do głębinowych zasobów rybnych na lata 2003 i 2004 (3) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 2287/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (4), określają, jakie zasoby rybne mogą podlegać środkom przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 847/96. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2270/2003 (5) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 27/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na 2005 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia połowowe (6), określa kwoty w odniesieniu do niektórych zasobów rybnych na 2005 r. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 847/96 niektóre Państwa Członkowskie wystąpiły z wnioskiem

Rozporządzenie (WE) nr 847/96 stanowi ponadto, że w przypadku przekroczenia dozwolonych wielkości wyładunków w 2004 r. dla niektórych zasobów wskazanych w rozporządzeniu (WE) nr 2270/2004 oraz w rozporządzeniu (WE) nr 2287/2003 należy dokonać ważonych odliczeń od krajowych kwot na 2005 r.

(6)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 847/96 niektóre Państwa Członkowskie wystąpiły z wnioskiem o zezwolenie na wyładowanie dodatkowych ilości ryb z niektórych zasobów. Ilości przekraczające dozwolone wielkości wyładunków muszą jednak zostać odliczone od kwot tych Państw Członkowskich na 2005 r.

(2)

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

(3)

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. (2) Dz.U. L 115 z 9.5.1996, str. 3. (3) Dz.U. L 356 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2269/2004 (Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1928/2004 (Dz.U. L 332 z 6.11.2004, str. 5). (4) Dz.U. L 344 z 31.12.2003, str. 1. (5) Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 4. (6) Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 130 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L130 - 22 z 200524.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy (notyfikowana jako document nr C(2005) 1478) (1)

 • Dz. U. L130 - 17 z 200524.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 maja 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/233/WE w zakresie wykazu laboratoriów uprawnionych do kontrolowania skuteczności szczepień przeciwko wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1439) (1)

 • Dz. U. L130 - 16 z 200524.5.2005

  Decyzja podjęta w drodze wspólnego porozumienia przez rządy państw członkowskich na szczeblu szefów państw lub rządów, których walutą jest euro z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego

 • Dz. U. L130 - 14 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 777/2005 z dnia 23 maja 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L130 - 5 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 775/2005 z dnia 23 maja 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu włoskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 3 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 774/2005 z dnia 23 maja 2005 r. otwierające stały przetarg na odsprzedaż na rynku wewnętrznym ryżu niełuskanego, znajdującego się w posiadaniu hiszpańskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L130 - 1 z 200524.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2005 z dnia 23 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.