Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 778/2005 z dnia 23 maja 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz tlenku magnezu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2005-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 1

Strona 1 z 12
25.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 778/2005 z dnia 23 maja 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz tlenku magnezu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 2, uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (1)

W następstwie przeglądu wygaśnięcia środków Rada, w drodze rozporządzenia (WE) nr 1334/1999 (2) nałożyła ostateczne cło antydumpingowe na przywóz tlenku magnezu („produkt objęty postępowaniem”) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). Wspomniane środki miały formę minimalnej ceny przywozowej. W następstwie przeglądu okresowego, dokonanego na mocy rozporządzenia (WE) nr 985/2003 (3), Rada zmieniła formę obowiązujących środków antydumpingowych poprzez utrzymanie ceny minimalnej, jednak z zastrzeżeniem szczególnych warunków oraz poprzez nałożenie stawki ad valorem w wysokości 27,1 % we wszystkich pozostałych przypadkach. Należy zauważyć, iż pierwotne środki zostały nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1473/93 (4) („pierwotne dochodzenie”).

B. OBECNE DOCHODZENIE

(2)

(3)

W następstwie opublikowania zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu obowiązujących środków antydumpingowych na przywóz tlenku magnezu pochodzącego z ChRL (5), do służb Komisji wpłynął wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 384/96. Wniosek został złożony w dniu 9 marca 2004 r. przez Eurométaux („wnioskodawca”) w imieniu producentów reprezentujących większą część, w tym przypadku 96 %, ogólnej wspólnotowej produkcji tlenku magnezu. We wniosku stwierdzono, że w związku z wygaśnięciem środków istnieje prawdopodobieństwo utrzymania się lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody dla przemysłu wspólnotowego. Stwierdziwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istniały wystarczające dowody do wszczęcia przeglądu, służby Komisji ogłosiły wszczęcie przeglądu wygaśnięcia (6), zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, i rozpoczęły dochodzenie.

(4)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 159 z 25.6.1999, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 985/2003 (Dz.U. L 143 z 11.6.2003, str. 1). (3) Dz.U. L 143 z 11.6.2003, str. 1. (4) Dz.U. L 145 z 17.6.1993, str. 1. (5) Dz.U. C 230 z 26.9.2003, str. 2. (6) Dz.U. C 138 z 18.5.2004, str. 2.

L 131/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2005

(5)

Służby Komisji oficjalnie poinformowały producentów wspólnotowych występujących z wnioskiem, innych producentów wspólnotowych popierających skargę, producentów eksportujących w ChRL, importerów/handlowców, zainteresowany przemysł będący użytkownikiem, jak również przedstawicieli chińskiego rządu, o wszczęciu przeglądu. Stronom objętym postępowaniem umożliwiono przedstawienie opinii na piśmie oraz złożenie wniosku o wysłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu przeglądu. Służby Komisji przesłały kwestionariusze wszystkim zainteresowanym stronom, a także podmiotom, które złożyły wniosek o kwestionariusz w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu przeglądu. Ze względu na dużą liczbę producentów eksportujących w ChRL oraz importerów produktu objętego postępowaniem zawiadomienie o wszczęciu przeglądu przewidywało kontrolę wyrywkową, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L131 - 43 z 200525.5.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 25 lutego 2005 r. dotyczącej pkt. 9 części B dodatku 1 do załącznika 7

 • Dz. U. L131 - 42 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 784/2005 z dnia 24 maja 2005 r. przyjmujące odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w odniesieniu do Litwy, Polski i Szwecji (1)

 • Dz. U. L131 - 38 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 783/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów (1)

 • Dz. U. L131 - 26 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające format dla przekazywania wyników statystyk odpadów (1)

 • Dz. U. L131 - 24 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L131 - 22 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L131 - 18 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 779/2005 z dnia 23 maja 2005 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych dotyczących przywozu węglika krzemu pochodzącego z Ukrainy

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.