Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 18 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 779/2005 z dnia 23 maja 2005 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych dotyczących przywozu węglika krzemu pochodzącego z Ukrainy

Data ogłoszenia:2005-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 18 - Strona 3

Strona 3 z 4

W ramach prywatyzacji, udziałowiec większościowy ZAK i prywatny inwestor zawarli umowę z organem państwowym. Do końca okresu dochodzenia, ZAK podlegał zobowiązaniom nałożonym umową, w szczególności dotyczącym siły roboczej i prowadzonej działalności. Spełnienie tych zobowiązań było przedmiotem rocznych państwowych inspekcji, a ich niewypełnienie podlegało karom. Okazało się, że warunki nałożone umową wychodzą poza to, co prywatny inwestor zaakceptowałby w normalnych warunkach gospodarki rynkowej. Zgodnie z powyższym postanowiono, że decyzje firmy ZAK dotyczące siły roboczej, produkcji i sprzedaży nie zostały podjęte w odpowiedzi na sygnały rynkowe odzwierciedlające podaż i popyt. Decyzje w tej kwestii były raczej podejmowane ze znaczną ingerencją Państwa.

L 131/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2005

(17)

Ponadto odkryto, że rachunkowość i kontrola rachunków nie były wiarygodne. W rzeczywistości ZAK mógł modyfikować kluczowe dane w programie księgowym (dane i wartości zamkniętych okresów rozliczeniowych) i w rachunkach ZAK nie można odnaleźć pewnych transakcji finansowych. Te poważne uchybienia nie zostały przedstawione w sprawozdaniu z kontroli. Postanowiono zatem, że ZAK nie posiada jasnego zestawu podstawowych dokumentów księgowych, które są niezależnie kontrolowane zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości i które są stosowane do wszystkich celów.

4. Kraj analogiczny

(23)

(18)

Na koniec odkryto, że ujmując w zestawieniu bilansowym przedmioty obronne o charakterze militarnym należące do państwa i amortyzując te przedmioty, stan przejęty, koszty produkcji i sytuacja finansowa ZAK podlegają znacznym zniekształceniom przeniesionym z poprzedniej nierynkowej gospodarki. Również koszty produkcji są zniekształcone na skutek przyjęcia przez ZAK nieoprocentowanej pożyczki udzielonej inwestorowi w procesie prywatyzacji.

Zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego, w przypadku krajów nieposiadających gospodarki rynkowej i, w takim stopniu, że status gospodarki rynkowej nie może być przyznany, w przypadku krajów znajdujących się w okresie przekształceń, normalną wartość określa się w oparciu o cenę lub wartość w kraju analogicznym. Wnioskodawca twierdził, że kraj analogiczny wykorzystany w początkowym dochodzeniu, Brazylia, nie był właściwy i, że w obecnym przeglądzie tymczasowym powinna zostać wybrana Rosja jako najbardziej, o ile nie jedyny, odpowiedni kraj analogiczny do ustalenia normalnej wartości dla Ukrainy.

(24)

(19)

Na tej podstawie stwierdzono, że nie wszystkie kryteria określone w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego zostały spełnione i że wnioskodawca nie działał w warunkach gospodarki rynkowej.

Argumenty przedstawione przez wnioskodawcę na rzecz Rosji opierały się na faktach, że rzekomo i) dostęp Rosji do surowców, źródeł energii i innych nakładów, a także technologia wykorzystywana w produkcji i skala produkcji są porównywalne z Ukrainą; ii) sprzedaż wewnętrzna Rosji jest reprezentatywna jako, że całkowita wielkość sprzedaży wewnętrznej przewyższa 5 % całkowitej sprzedaży eksportowej Ukrainy; iii) sytuacja konkurencyjności w Rosji jest porównywalna do Ukrainy.

(25)

(20)

Komisja szczegółowo poinformowała wnioskodawcę i przemysł wspólnotowy o powyższych ustaleniach i dała im możliwość przedstawienia swoich uwag. Przemysł wspólnotowy poparł ustalenia Komisji. Uwagi przekazane przez wnioskodawcę nie zapewniały żadnych zmian w określeniu statusu przedsiębiorstwa gospodarki rynkowej.

Komisja rozważyła propozycję wnioskodawcy. Przede wszystkim stwierdzono, że w początkowym dochodzeniu okazało się, że cały wywóz omawianego produktu pochodzącego z Rosji podlegał dumpingowi. Już sama taka sytuacja implikuje pewną anomalię w stosunku pomiędzy normalną wartością a ceną eksportową i stawia pod znakiem zapytania stosowność Rosji jako kraju analogicznego. Pomimo tego spostrzeżenia, na wyraźny wniosek wnioskodawcy, służby Komisji zaprosiły eksportującego producenta rosyjskiego do współpracy w niniejszym postępowaniu. Jednakże rosyjska firma nie podjęła współpracy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 18 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L131 - 43 z 200525.5.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 25 lutego 2005 r. dotyczącej pkt. 9 części B dodatku 1 do załącznika 7

 • Dz. U. L131 - 42 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 784/2005 z dnia 24 maja 2005 r. przyjmujące odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w odniesieniu do Litwy, Polski i Szwecji (1)

 • Dz. U. L131 - 38 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 783/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów (1)

 • Dz. U. L131 - 26 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające format dla przekazywania wyników statystyk odpadów (1)

 • Dz. U. L131 - 24 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L131 - 22 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L131 - 1 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 778/2005 z dnia 23 maja 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz tlenku magnezu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.