Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 18 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 779/2005 z dnia 23 maja 2005 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych dotyczących przywozu węglika krzemu pochodzącego z Ukrainy

Data ogłoszenia:2005-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 18 - Strona 4

Strona 4 z 4

3. Indywidualne traktowanie

(21)

Na podstawie art. 2 ust. 7 lit. a) rozporządzenia podstawowego cło obowiązujące na terenie całego kraju ustala się dla państw wchodzących w zakres stosowania art. 2 ust. 7, z wyjątkiem przypadków, w których przedsiębiorstwa są w stanie wykazać, na podstawie właściwie uzasadnionych twierdzeń, że wszystkie kryteria określone w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego są spełnione.

(26)

Z tych powodów uznano, że Rosja nie może zostać wybrana jako odpowiedni kraj analogiczny do ustalenia normalnej wartości dla Ukrainy. Ponadto nie znaleziono dowodów wskazujących, że okoliczności dotyczące kraju analogicznego w początkowym dochodzeniu zmieniły się na korzyść wnioskodawcy.

5. Cena eksportowa

(22)

Wnioskodawca zażądał również indywidualnego traktowania prowadzącego do ustanowienia specjalnego indywidualnego cła antydumpingowego w przypadku nieuzyskania statusu gospodarki rynkowej. Jednakże dochodzenie nie wykazało istnienia innych producentów omawianego produktu na Ukrainie, lecz pokazało, że wnioskodawca jest jedynym producentem omawianego produktu na Ukrainie. W takim przypadku stwierdza się, że kwestia indywidualnego traktowania nie występuje, ponieważ specyficzny indywidualny margines dumpingu byłby identyczny z obowiązującym na terenie całego kraju.

(27)

Zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego, za cenę eksportową uważa się cenę faktycznie zapłaconą lub należną za produkt sprzedany na wywóz z kraju wywozu do Wspólnoty. W przypadkach, gdy cena eksportowa nie istnieje, może ona zostać określona zgodnie z art. 2 ust. 9 rozporządzenia podstawowego na podstawie ceny, po której produkty przywożone są po raz pierwszy odsprzedawane niezależnemu nabywcy lub na jakiejkolwiek innej rozsądnej podstawie, jeżeli produkty nie są odsprzedawane niezależnemu nabywcy lub nie są odsprzedawane w stanie, w którym zostały przywiezione.

25.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/21

(28)

Wnioskodawca domagał się zmiany okoliczności dotyczących swoich cen eksportowych i argumentował, że z braku reprezentatywnego przywozu do Wspólnoty, ceny eksportowe na zastępcze pozaunijne rynki porównywalne ze Wspólnotą powinny zostać wykorzystane jako rozsądna podstawa do ustalenia marginesu dumpingu. W tym celu zaproponował Stany Zjednoczone lub UE10 jako kraje odniesienia. Komisja rozważyła propozycję wnioskodawcy, gdyż rzeczywiście, w bardzo wyjątkowych okolicznościach, można wyobrazić sobie wykorzystanie cen eksportowych do krajów trzecich jako podstawę do porównania z wartością normalną. Jednakże w tym przypadku odkryto, że wielkość przywozu wnioskodawcy do Stanów Zjednoczonych w okresie dochodzenia nie była nawet reprezentatywna, tak więc nie powstała kwestia, czy właściwym jest korzystanie z cen eksportowych do Stanów Zjednoczonych, Stąd wniosek, by oprzeć kalkulacje dumpingowe na cenach eksportowych do Stanów Zjednoczonych, został odrzucony. Ponadto nie znaleziono dowodów sugerujących, że wyodrębnione korzystanie z cen eksportowych do UE10 byłoby korzystne dla wnioskodawcy. Na koniec potwierdzono, że nie odnotowano istnienia reprezentatywnej sprzedaży do Wspólnoty w okresie dochodzenia. 6. Wniosek

(29)

W tym przypadku nie występuje możliwość indywidualnego traktowania. Ponadto wszystkie inne argumenty dotyczące wyboru kraju analogicznego i cen eksportowych wnioskodawcy podniesione przez wnioskodawcę zostały odrzucone. Na tej podstawie, uważa się, że okoliczności dotyczące dumpingu nie zmieniły się znacząco w porównaniu z sytuacją w okresie dochodzenia wykorzystanej w dochodzeniu, które doprowadziło do zastosowania środków. Postanowiono zatem, że częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych stosowanych do przywozu do Wspólnoty węglika krzemu pochodzącego z Ukrainy powinien zostać zamknięty bez zmiany lub uchylania obowiązujących środków,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Częściowy przegląd tymczasowy ceł antydumpingowych na przywóz węglika krzemu pochodzącego z Ukrainy zostaje niniejszym zakończony. 2. Ostateczne cła antydumpingowe nałożone na mocy rozporządzenia (WE) nr 1100/2000 zostają utrzymane. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(30)

W związku z powyższym, nie można udzielić wnioskodawcy statusu przedsiębiorstwa gospodarki rynkowej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 maja 2005 r. W imieniu Rady J. ASSELBORN

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 18 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L131 - 43 z 200525.5.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 25 lutego 2005 r. dotyczącej pkt. 9 części B dodatku 1 do załącznika 7

 • Dz. U. L131 - 42 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 784/2005 z dnia 24 maja 2005 r. przyjmujące odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w odniesieniu do Litwy, Polski i Szwecji (1)

 • Dz. U. L131 - 38 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 783/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów (1)

 • Dz. U. L131 - 26 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające format dla przekazywania wyników statystyk odpadów (1)

 • Dz. U. L131 - 24 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L131 - 22 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L131 - 1 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 778/2005 z dnia 23 maja 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz tlenku magnezu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.