Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 26

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające format dla przekazywania wyników statystyk odpadów (1)

Data ogłoszenia:2005-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 26

Strona 1 z 8
L 131/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 782/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające format dla przekazywania wyników statystyk odpadów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (1), w szczególności jego art. 6 lit. e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Właściwy format przekazywania wyników statystyk odpadów do Komisji (Eurostatu) określa Załącznik do niniejszego rozporządzenia. Państwa Członkowskie stosują ten format w odniesieniu do danych za rok referencyjny 2004 i następne lata. Artykuł 2 Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostatowi) dane i metadane wymagane w rozporządzeniu (WE) nr 2150/2002 w formie elektronicznej, zgodnie ze standardem wymiany zaproponowanym przez Komisję (Eurostat). Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Komisja powinna przyjąć środki niezbędne do wykonania wspomnianego rozporządzenia. Zgodnie z art. 6 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Komisja powinna ustanowić właściwy format przekazywania wyników przez Państwa Członkowskie. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych ustanowionego na mocy decyzji Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 332 z 9.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 574/2004 (Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 15). (2) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

25.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/27

ZAŁĄCZNIK Format dla przekazywania wyników statystyk odpadów Dane należy przekazywać w sposób niezależny od systemu. Dane przekazywane są zgodnie ze standardem wymiany zaproponowanym przez Komisję (Eurostat).

Zbiory danych Dziedzina objęta rozporządzeniem (WE) nr 2150/2002 sprawie statystyk odpadów obejmuje pięć zbiorów informacji: — wytwarzanie odpadów (GENER), — spalanie (INCIN), — operacje, które mogą prowadzić do odzysku (RECOV), — unieszkodliwianie (DISPO), — liczba i zdolności przerobowe instalacji do odzysku i unieszkodliwiania; zakres programu zbiórki odpadów według regionów NUTS 2 (REGIO).

W odniesieniu do każdego zbioru należy przekazać plik, którego nazwa składa się z sześciu części:

Dziedzina Zbiór Okresowość Kod kraju Rok Okres

5 5 2 2 4 4

Wartość: WASTE GENER, INCIN, RECOV, DISPO, REGIO Wartość: A2 Dwuliterowy kod kraju (patrz: wykaz A) Rok referencyjny (pierwszy rok referencyjny – 2004 r.) Wartość: 0000 (zero, zero, zero, zero) dla danych rocznych

Części składowe nazwy pliku oddzielone są od siebie podkreślnikiem. Należy stosować format tekstowy. Na przykład zbiór danych na temat wytwarzania odpadów przekazany przez Belgię za rok 2004 będzie nosił następującą nazwę: WASTE_GENER_A2_BE_2004_0000.

Brakujące wartości Wśród zmiennych klasyfikujących (kategoria odpadów, działalność gospodarcza, region NUTS 2, rodzaj urządzeń do likwidacji i neutralizacji odpadów) nie będzie brakujących wartości. Dla każdej kombinacji zmiennych klasyfikujących należy przedstawić rekordy. Wszelkie rekordy, w których nie pojawia się kombinacja, należy podać z wartością danych określoną jako 0 (zero).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L131 - 43 z 200525.5.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 25 lutego 2005 r. dotyczącej pkt. 9 części B dodatku 1 do załącznika 7

 • Dz. U. L131 - 42 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 784/2005 z dnia 24 maja 2005 r. przyjmujące odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w odniesieniu do Litwy, Polski i Szwecji (1)

 • Dz. U. L131 - 38 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 783/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów (1)

 • Dz. U. L131 - 24 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L131 - 22 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L131 - 18 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 779/2005 z dnia 23 maja 2005 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych dotyczących przywozu węglika krzemu pochodzącego z Ukrainy

 • Dz. U. L131 - 1 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 778/2005 z dnia 23 maja 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz tlenku magnezu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.