Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 38

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 783/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów (1)

Data ogłoszenia:2005-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 38

Strona 1 z 2
L 131/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.5.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 783/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 powinno zostać odpowiednio zmienione.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (1), w szczególności jego art. 1 ust. 5 i art. 6 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (1) (5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Programów Statystycznych ustanowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

Na mocy art. 6 rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Komisja powinna dokonać uzgodnień dotyczących wykonania tego rozporządzenia. Zgodnie z art. 6 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Komisja może dostosować specyfikacje zawarte w załącznikach do wspomnianego rozporządzenia. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2004 zmienia nomenklaturę statystyczną w załączniku I i załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002. Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 należy dostosować do tych zmian.

Artykuł 1 W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 sekcję 2 zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

(2)

(3)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 20 dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 332 z 9.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 574/2004 (Dz.U. L 90 z 27.3.2004, str. 15).

(2) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, str. 47.

25.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/39

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK II SEKCJA 2 Kategorie odpadów Wykaz kategorii odpadów wymagających sporządzenia statystyk dla określonych w sekcji 8 pkt 2 operacji odzysku lub unieszkodliwiania jest podana niżej:

Spalanie Pozycja nr EWC-Stat Wersja 3 Kod Wyszczególnienie Odpady niebezpieczne lub bezpieczne

1

01 + 02 + 03 01 + 02 + 03 z wył. 01.3 01.3 05 05 07.7 10.1 10.2 10.2 10.3 10.3 11 06 07 08 09 12 13 + + + + +

Odpady chemiczne (odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne) Odpady chemiczne z wyłączeniem olejów zużytych (odpady związków chemicznych + odpady preparatów chemicznych + inne odpady chemiczne)

Bezpieczne

Niebezpieczne

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Oleje zużyte Odpady medyczne i biologiczne Odpady medyczne i biologiczne Odpady zawierające PCB Odpady domowe i podobne Materiały zmieszane i niesortowalne Materiały zmieszane i niesortowalne Pozostałości po sortowaniu Pozostałości po sortowaniu Osady ściekowe ogólne Odpady inne (odpady metalowe + odpady niemetalowe + zezłomowane urządzenia + odpady zwierzęce i roślinne + odpady mineralne + odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Niebezpieczne Bezpieczne Niebezpieczne Niebezpieczne Bezpieczne Bezpieczne Niebezpieczne Bezpieczne Niebezpieczne Bezpieczne Bezpieczne

13

14

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 z wył. 07.7

Odpady inne (odpady metalowe + odpady niemetalowe z wyłączeniem odpadów zawierających PCB + zezłomowane urządzenia + odpady zwierzęce i roślinne + odpady mineralne + odpady zestalone, ustabilizowane lub zeszklone)

Niebezpieczne

Operacje, które mogą prowadzić do odzysku (z wyłączeniem odzysku energii) Pozycja nr EWC-Stat Wersja 3 Kod Wyszczególnienie Odpady niebezpieczne lub bezpieczne

1 2 3 4

01.3 06 06 07.1

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 131 POZ 38 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L131 - 43 z 200525.5.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu ds. Rolnictwa ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi z dnia 25 lutego 2005 r. dotyczącej pkt. 9 części B dodatku 1 do załącznika 7

 • Dz. U. L131 - 42 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 784/2005 z dnia 24 maja 2005 r. przyjmujące odstępstwa od przepisów rozporządzenia (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk odpadów w odniesieniu do Litwy, Polski i Szwecji (1)

 • Dz. U. L131 - 26 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 782/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające format dla przekazywania wyników statystyk odpadów (1)

 • Dz. U. L131 - 24 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 781/2005 z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 622/2003 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych standardów dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (1)

 • Dz. U. L131 - 22 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 780/2005 z dnia 24 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L131 - 18 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 779/2005 z dnia 23 maja 2005 r. kończące częściowy przegląd tymczasowy środków antydumpingowych dotyczących przywozu węglika krzemu pochodzącego z Ukrainy

 • Dz. U. L131 - 1 z 200525.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 778/2005 z dnia 23 maja 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz tlenku magnezu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.