Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 132 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Rady 2005/395/WPZiB z dnia 10 maja 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2001/80/WPZiB w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2005-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 132 POZ 17

Strona 1 z 4
26.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 132/17

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2005/395/WPZiB z dnia 10 maja 2005 r. zmieniająca decyzję Rady 2001/80/WPZiB w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

1) Artykuł 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Zakres uprawnień i organizacja Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej są określone w Załączniku do niniejszej decyzji.”. 2) Artykuł 4 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 4 Członkowie Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej podlegają zasadom ustanowionym decyzją Rady 2003/479/WE z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczącą zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady (*). ___________ (*) Dz.U. L 160 z 28.6.2003, str. 72.”. 3) Załącznik do decyzji 2001/80/WPZiB zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie dniem jej przyjęcia.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 207 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Obecna organizacja i struktura Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej (SWUE) nie uwzględniają szeregu jego nowych zadań. Ponadto w przypadku prowadzenia autonomicznych operacji wojskowych, w pewnych okolicznościach, kierując się radą Komitetu Wojskowego UE, Rada może podjąć decyzję odnośnie do wykorzystania ogólnego potencjału Sztabu Wojskowego UE, w szczególności w takich przypadkach, kiedy konieczna jest wspólna reakcja cywilno-wojskowa oraz kiedy nie określono żadnego sztabu krajowego. W konsekwencji czego należy zmienić zakres uprawnień i organizację SWUE. W dniu 12 kwietnia 2005 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa zalecił wprowadzenie zmian w zakresie uprawnień i organizacji SWUE. W związku z tym 2001/80/WPZiB (1). należy zmienić decyzję

(2)

(3)

(4)

Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 10 maja 2005 r.

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2001/80/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

W imieniu Rady

J. KRECKÉ

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 27 z 30.1.2001, str. 7.

L 132/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2005

ZAŁĄCZNIK ZAKRES UPRAWNIEŃ I ORGANIZACJA SZTABU WOJSKOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ (SWUE) 1. Wstęp W Helsinkach Państwa Członkowskie UE podjęły decyzję o ustanowieniu w ramach Rady nowych stałych organów politycznych i wojskowych umożliwiających UE przejęcie odpowiedzialności za pełen zakres zadań związanych z zapobieganiem konfliktom i zarządzaniem kryzysami określonych w Traktacie o Unii Europejskiej (TUE). Jak przewiduje sprawozdanie z Helsinek, Sztab Wojskowy Unii Europejskiej (SWUE) „w ramach struktur Rady służy fachową wiedzą o sprawach wojskowych i wspiera Europejską Politykę Bezpieczeństwa i Obrony, łącznie z prowadzeniem kierowanych przez UE operacji wojskowych związanych z zarządzaniem kryzysami”.

Na swoim posiedzeniu w dniach 12 i 13 grudnia 2003 r. Rada Europejska z zadowoleniem powitała dokument zatytułowany „Obrona europejska: konsultacje, planowanie i operacje NATO/UE”. W dniach 16 i 17 grudnia 2004 r. Rada Europejska zatwierdziła szczegółowe wnioski dotyczące wprowadzenia w życie tego dokumentu. Określono następujący zakres uprawnień SWUE:

2. Misja Sztab Wojskowy ma zajmować się wczesnym ostrzeganiem, oceną sytuacji i planowaniem strategicznym misji i zdań przewidzianych w art. 17 ust. 2 TUE, w tym tych określonych w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa. Uwzględnia się tu również określanie europejskich sił krajowych i wielonarodowych oraz wprowadzanie w życie polityk i decyzji zgodnie z zaleceniami Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej (EUMC).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 132 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L132 - 15 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2005 z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2406/96 ustanawiające wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa

 • Dz. U. L132 - 13 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 789/2005 z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1858/93 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do systemu pomocy w celu wyrównywania strat dochodu z wprowadzania do obrotu w sektorze bananów

 • Dz. U. L132 - 11 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 788/2005 z dnia 25 maja 2005 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L132 - 8 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 787/2005 z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L132 - 6 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 786/2005 z dnia 25 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L132 - 1 z 200526.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 785/2005 z dnia 23 maja 2005 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w przywozie krzemu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.