Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 133 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 168/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 133 POZ 15

26.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 168/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

L 133/15

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Załącznik VI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. (1) Decyzja nr 192 z dnia 29 października 2003 r. dotycząca warunków wprowadzenia w życie art. 50 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 (2) powinna zostać włączona do Porozumienia. Decyzja nr 193 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie rozpatrywania wniosków o przyznanie renty (3) powinna zostać włączona do Porozumienia. Decyzja nr 194 z dnia 17 grudnia 2003 r. dotycząca jednolitego stosowania art. 22 ust. 1 lit. a) pkt i) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w Państwie Członkowskim pobytu (4) powinna być włączona do Porozumienia. Zalecenie nr 23 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie rozpatrywania wniosków o przyznanie renty (5) powinno być włączone do Porozumienia,

(2)

(3)

(4)

(5)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W załączniku VI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się następujące punkty po punkcie 3.67. (decyzja nr 191): „3.68. 32004 D 0324: decyzja nr 192 z dnia 29 października 2003 r. dotycząca warunków wprowadzenia w życie art. 50 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 (Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 114).

(1) (2) (3) (4) (5)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L

376 z 23.12.2004, str. 29. 104 z 8.4.2004, str. 114. 104 z 8.4.2004, str. 123. 104 z 8.4.2004, str. 127. 104 z 8.4.2004, str. 125.

L 133/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Przepisy decyzji, dla celów niniejszego Porozumienia, należy rozumieć z uwzględnieniem następujących dostosowań: w art. 2 ust. 4 dodaje się, co następuje: »ISLANDIA: Islandia Tryggingastofnun rikisins (Krajowy Instytut Zabezpieczenia Społecznego), Rejkjawik. LICHTENSTEIN: Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- i Invaliedenversicherung (Ubezpieczenia emerytalne, dla osób pozostałych przy życiu i na wypadek inwalidztwa w Lichtenstenie), Vaduz. NORWEGIA: Rikstrygdeverket (Krajowy Zarząd Ubezpieczeń), Oslo.«.

26.5.2005

3.69. 32004 D 0325: decyzja nr 193 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie rozpatrywania wniosków o przyznanie renty (Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 123). 3.70. 32004 D 0327: decyzja nr 194 z dnia 17 grudnia 2003 r. dotycząca jednolitego stosowania art. 22 ust. 1 lit. a) pkt i) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w Państwie Członkowskim pobytu (Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 127).”; 2) dodaje się następujące punkty po punkcie 4.8. (zalecenie nr 21): „4.9. 32004 H 0326: zalecenie nr 23 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie rozpatrywania wniosków o przyznanie renty (Dz.U. L 104 z 8.4.2004, str. 125).”. Artykuł 2 Teksty decyzji nr 192, 193, 194 i zalecenia nr 23 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2004 r. pod warunkiem dokonania wszystkich określonych w art. 103 ust. 1 Porozumienia notyfikacji Wspólnego Komitetu EOG (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja jest opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 2004 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Kjartan JÓHANNSSON Przewodniczący

(*)

Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 133 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L133 - 48 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 183/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L133 - 46 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 182/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L133 - 44 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 181/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L133 - 42 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 180/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L133 - 37 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 179/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 35 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 178/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca Protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw) i Protokół 23 (dotyczący współpracy między organami nadzoru) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 33 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 177/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca Protokół 3 do Porozumienia EOG, dotyczący produktów określonych w art. 8 ust. 3 lit. b) Porozumienia i Protokół 4 do Porozumienia EOG w sprawie reguł pochodzenia

 • Dz. U. L133 - 31 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 176/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca Załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 29 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 175/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 27 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 174/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 25 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 173/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L133 - 23 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 172/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L133 - 21 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 171/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 19 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 170/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 17 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 169/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 13 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 167/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 11 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 166/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 9 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 165/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 7 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 164/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 5 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 163/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 3 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 162/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 1 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 161/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.