Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 133 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 177/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca Protokół 3 do Porozumienia EOG, dotyczący produktów określonych w art. 8 ust. 3 lit. b) Porozumienia i Protokół 4 do Porozumienia EOG w sprawie reguł pochodzenia

Data ogłoszenia:2005-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 133 POZ 33

26.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 177/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r.

L 133/33

zmieniająca Protokół 3 do Porozumienia EOG, dotyczący produktów określonych w art. 8 ust. 3 lit. b) Porozumienia i Protokół 4 do Porozumienia EOG w sprawie reguł pochodzenia

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Protokół 3 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 138/2004 z dnia 29 października 2004 r. (1) Protokół 4 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2003 z dnia 14 marca 2003 r. (2) Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 140/2001 z dnia 23 listopada 2001 r. (3) przewiduje przedłużenie okresu przejściowego dla Lichtensteinu w odniesieniu do Protokołu 3 do Porozumienia do dnia 1 stycznia 2005 r. Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 38/2003 z dnia 14 marca 2003 r. przewiduje przedłużenie okresu przejściowego dla Lichtensteinu w odniesieniu do Protokołu 4 do Porozumienia do dnia 1 stycznia 2005 r. W następstwie traktatu celnego z dnia 29 marca 1923 r., Księstwo Lichtensteinu i Konfederacja Szwajcarska utworzyły unię celną. Umowa między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. (4) została rozszerzona na Lichtenstein na mocy Umowy dodatkowej z dnia 22 lipca 1972 r. dotyczącą ważności dla Księstwa Lichtensteinu umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską (5). W dniu 26 października 2004 r. podpisano Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającą Umowę między Europejską Wspólnota Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. w odniesieniu do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych („Umowa zmieniająca”), w szczególności Protokół 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją z dnia 22 lipca 1972 r. Artykuł 4 ust. 2 Umowy zmieniającej przewiduje, że Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską stosuje się również do terytorium Księstwa Lichtensteinu tak długo, jak utrzymana unia celna ze Szwajcarią.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1) (2) (3) (4) (5)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L

342 z 18.11.2004, str. 30. 137 z 5.6.2003, str. 46. 22 z 24.1.2002, str. 34. 300 z 31.12.1972, str. 189. 300 z 31.12.1972, str. 281.

L 133/34

(9)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2005

Załącznik nr 2 do Umowy zmieniającej zastępuje Protokół nr 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. nowym Protokołem nr 2. Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. przewiduje, że postanowienia tego Protokołu również stosują się do Lichtensteinu tak długo, jak Lichtenstein jest wyłączony ze stosowania Protokołu 3 do Umowy.

(10) Artykuł 1 ust. 3 nowego Protokołu nr 2 do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a

(11) Uwzględniając powyższe, należy zamienić okres przejściowy dla Lichtensteinu niestosowania

Protokołu 3 do Porozumienia na ustalenie o charakterze trwałym i wyłączenie Lichtensteinu ze stosowania postanowień Protokołu 3.

(12) To samo rozwiązanie powinno być stosowane w odniesieniu do odstępstwa dla Lichtensteinu w art.

2 ust. 2 Protokołu 4 do Umowy,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W art. 1 ust. 2 do Protokołu 3 do Porozumienia i artykule 2 ust. 2 do Protokołu 4 do Porozumienia wykreśla się słowa: „do 1 stycznia 2005 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2004 r. pod warunkiem dokonania wszystkich określonych w art. 103 ust. 1 Porozumienia notyfikacji Wspólnego Komitetu EOG (*). Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 2004 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Kjartan JÓHANNSSON Przewodniczący

(*)

Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 133 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L133 - 48 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 183/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L133 - 46 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 182/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L133 - 44 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 181/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L133 - 42 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 180/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L133 - 37 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 179/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 35 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 178/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca Protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw) i Protokół 23 (dotyczący współpracy między organami nadzoru) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 31 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 176/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca Załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 29 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 175/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 27 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 174/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 25 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 173/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L133 - 23 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 172/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L133 - 21 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 171/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 19 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 170/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 17 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 169/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 15 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 168/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 13 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 167/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 11 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 166/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 9 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 165/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 7 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 164/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 5 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 163/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 3 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 162/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 1 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 161/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.