Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 133 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 178/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca Protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw) i Protokół 23 (dotyczący współpracy między organami nadzoru) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 133 POZ 35

26.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 178/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r.

L 133/35

zmieniająca Protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw) i Protokół 23 (dotyczący współpracy między organami nadzoru) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Protokół 21 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2004 z dnia 24 września 2004 r. (1) Protokół 23 do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2004 z dnia 24 września 2004 r. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania Komisji zgodnie z art. 81 i 82 Traktatu WE (2) powinno zostać włączone do Porozumienia. Rozporządzenie (WE) nr 773/2004 uchyla rozporządzenie Komisji (WE) nr 3385/94 (3), (WE) nr 2842/98 (4) i (WE) nr 2843/98 (5), które zostały dodane do Porozumienia i które należy, w związku z powyższym uchylić na podstawie Porozumienia,

(2)

(3)

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W art. 3 Protokołu 21 do Porozumienia wprowadza się następujace zmiany: 1) ustęp 1 pkt 4 [rozporządzenie Rady (WE) nr 3385/94] otrzymuje następujące brzmienie: „32004 R 0773: rozporządzenie Komisji (WE) nr 773/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania Komisji zgodnie z art. 81 i 82 Traktatu WE (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 18).”;

(1) (2) (3) (4) (5)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L

64 z 10.3.2005, str. 57. 123 z 27.4.2004, str. 18. 377 z 31.12.1994, str. 28. 354 z 30.12.1998, str. 18. 354 z 30.12.1998, str. 22.

L 133/36 2)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2005

skreśla się ust. 1 pkt 5 [rozporządzenie Komisji (WE) nr 2842/98], ust. 1 pkt 15 [rozporządzenie Komisji (WE) nr 2843/98]. Artykuł 2

Po art. 10 Protokołu 23 do Porozumienia dodaje się następujący artykuł: „DOSTĘP DO AKT Artykuł 10A W przypadku gdy organ nadzoru przyznaje dostęp do akt stronom, do których skierował zastrzeżenia, prawo dostępu nie dotyczy dokumentów wewnętrznych innego organu nadzoru lub organów ochrony konkurencji Państw Członkowskich WE i państw EFTA. Prawo do dostępu do akt nie dotyczy również korespondencji między organami nadzoru, między organem nadzoru i organami ochrony konkurencji Państw Członkowskich WE lub państw EFTA lub pomiędzy organami ochrony konkurencji Państw Członkowskich WE lub EFTA, w przypadku, gdy taka korespondencja znajduje się w aktach właściwego organu nadzoru.”. Artykuł 3 Teksty rozporządzenia (WE) nr 773/2004 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 4 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2004 r., pod warunkiem dokonania wszystkich określonych w art. 103 ust. 1 Porozumienia notyfikacji Wspólnego Komitetu EOG (*) lub w dniu wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 130/2004 z dnia 24 września 2004 r., w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy. Artykuł 5 Niniejsza decyzja jest opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 3 grudnia 2004 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Kjartan JÓHANNSSON Przewodniczący

(*)

Wskazano wymogi konstytucyjne.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 133 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L133 - 48 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 183/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L133 - 46 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 182/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L133 - 44 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 181/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L133 - 42 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 180/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L133 - 37 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 179/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 33 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 177/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca Protokół 3 do Porozumienia EOG, dotyczący produktów określonych w art. 8 ust. 3 lit. b) Porozumienia i Protokół 4 do Porozumienia EOG w sprawie reguł pochodzenia

 • Dz. U. L133 - 31 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 176/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca Załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 29 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 175/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 27 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 174/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 25 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 173/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L133 - 23 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 172/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L133 - 21 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 171/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 19 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 170/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 17 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 169/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 15 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 168/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 13 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 167/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 11 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 166/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 9 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 165/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 7 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 164/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 5 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 163/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 3 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 162/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 1 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 161/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.