Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 133 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 179/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 133 POZ 37

Strona 1 z 2
26.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 179/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

L 133/37

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, a w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 171/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. (1) Głównym celem rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (2) jest ustanowienie i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego we Wspólnocie. Działalność Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego może mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 ma zostać włączone do Porozumienia tak, aby umożliwić Państwom EFTA pełne uczestnictwo w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego,

(2)

(3)

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Załącznik XIII do Porozumienia zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Teksty rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

(1) (2)

Patrz: str. 21 niniejszego Dziennika Urzędowego. Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1.

L 133/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3

26.5.2005

Decyzja wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2004 r., pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 grudnia 2004 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Kjartan JÓHANNSSON Przewodniczący

(*)

Wskazano wymogi konstytucyjne.

26.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK

L 133/39

do decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 179/2004

Po pkt 66m [rozporządzenie Komisji (WE) nr 1138/2004] w załączniku XIII do Porozumienia dodaje się co następuje: „66n. 32002 R 1592: rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1). Przepisy tego rozporządzenia, do celów niniejszego Porozumienia, należy rozumieć z uwzględnieniem następujących dostosowań: a) o ile przepisy poniżej nie stanowią inaczej i nie naruszając postanowień Protokołu 1 do Porozumienia, wyraz ‘Państwo(-a) Członkowskie’ użyte w rozporządzeniu należy rozumieć jako obejmujące, ponad jego znaczenie w rozporządzeniu, Państwa EFTA. Stosuje się ust. 11 Protokołu 1; w odniesieniu do Państw EFTA, Agencja w stosownych przypadkach wspiera Urząd Nadzoru EFTA lub Stały Komitet, w zależności od przypadku, w realizacji ich odpowiednich zadań; żadnego zapisu w niniejszym rozporządzeniu nie należy rozumieć jako przeniesienia na rzecz EASA uprawnienia do działania w imieniu Państw EFTA na mocy porozumień międzynarodowych w celach innych niż udzielanie wsparcia w wykonywaniu zobowiązań wynikających z tych porozumień; w art. 9 wprowadza się następujące zmiany: i) ii) w ust. 1 po wyrazie ‘Wspólnota’ wprowadza się wyrazy ‘lub Państwo EFTA’, artykuł 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ‘W każdym przypadku, gdy Wspólnota prowadzi negocjacje z państwem trzecim w celu zawarcia porozumienia przewidującego, że Państwo Członkowskie lub Agencja może wydawać zaświadczenia na podstawie zaświadczeń wydawanych przez władze lotnicze tego państwa trzeciego, Wspólnota stara się uzyskać dla Państw EFTA propozycję podobnego porozumienia z państwem trzecim, którego to dotyczy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 133 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L133 - 48 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 183/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L133 - 46 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 182/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L133 - 44 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 181/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca Protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L133 - 42 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 180/2004 z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniająca protokół 31 do Porozumienia EOG w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza czterema swobodami

 • Dz. U. L133 - 35 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 178/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca Protokół 21 (w sprawie wdrażania zasad konkurencji mających zastosowanie do przedsiębiorstw) i Protokół 23 (dotyczący współpracy między organami nadzoru) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 33 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 177/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca Protokół 3 do Porozumienia EOG, dotyczący produktów określonych w art. 8 ust. 3 lit. b) Porozumienia i Protokół 4 do Porozumienia EOG w sprawie reguł pochodzenia

 • Dz. U. L133 - 31 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 176/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca Załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 29 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 175/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 27 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 174/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 25 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 173/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L133 - 23 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 172/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L133 - 21 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 171/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 19 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 170/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 17 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 169/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 15 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 168/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 13 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 167/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 11 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 166/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 9 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 165/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 7 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 164/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 5 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 163/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 3 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 162/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L133 - 1 z 200526.5.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 161/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.