Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 135 POZ 12

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory

Data ogłoszenia:2005-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 135 POZ 12

L 135/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.5.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory (2005/398/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

Zgodnie z decyzją Rady z dnia 25–26 października 2004 r., i z zastrzeżeniem jej zawarcia w późniejszym okresie, umowę podpisano w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 15 listopada 2004 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71, 137, 149, 150, 151, 152, 156, 159, 161, 175, w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie oraz z art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

(4)

Niektóre zadania zostały przypisane Komitetowi ds. Współpracy ustanowionemu na mocy Umowy; Komisja powinna uzyskać uprawnienie do wykonywania tych zadań w imieniu Wspólnoty.

uwzględniając wniosek Komisji,

(5)

Umowę należy zatwierdzić,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowę o współpracy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory.

(1)

Wspólnota jest zdecydowana na umocnienie istniejących związków z Andorą, które dotychczas są regulowane Umową ustanawiającą Unię Celną, podpisaną w Luksemburgu w dniu 28 czerwca 1990 r.

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji.

(2)

Po przyznaniu przez Radę upoważnienia w dniu 24 lutego 1997 r. Komisja zawarła negocjacje z Andorą dotyczące umowy obejmującej szeroki zakres sektorów współpracy.

Artykuł 2 Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Wspólnoty notyfikacji przewidzianej w art. 14 Umowy (2).

(2) Sekretariat Generalny Rady zapewni publikację daty wejścia w życie Umowy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Opinia z dnia 22 lutego 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

28.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 135/13

Artykuł 3 1. Wspólnota jest reprezentowana w Komitecie ds. Współpracy, ustanowionym na mocy art. 9 Umowy, przez Komisję wspomaganą przez przedstawicieli Państw Członkowskich. 2. Stanowisko Wspólnoty w odniesieniu do decyzji podejmowanych przez Komitet ds. Współpracy zostanie określone przez Komisję, po konsultacji z przedstawicielami Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 maja 2005 r. W imieniu Rady

J. KRECKÉ

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 135 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L135 - 37 z 200528.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2005 r. ustanawiająca klasy odporności dachów i pokryć dachowych na działanie ognia zewnętrznego dla niektórych wyrobów budowlanych zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EEC (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1501) (1)

 • Dz. U. L135 - 34 z 200528.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie środków nadzwyczajnych dotyczących chili, produktów zawierających chili, kurkumy oraz oleju palmowego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1454) (1)

 • Dz. U. L135 - 21 z 200528.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. dotycząca działań na rzecz parku rozrywki Bioscope podjętych przez Francję na rzecz przedsiębiorstwa S.M.V.P – Mise en Valeur du Patrimoine Culturel(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2686) (1)

 • Dz. U. L135 - 20 z 200528.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 23 maja 2005 r. dotycząca mianowania członka z Estonii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L135 - 19 z 200528.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 23 maja 2005 r. dotycząca mianowania członka z Hiszpanii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L135 - 14 z 200528.5.2005

  Umowa o współpracy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory

 • Dz. U. L135 - 11 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L135 - 10 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 19. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L135 - 9 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 816/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 20. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L135 - 8 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 815/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 83. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L135 - 6 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 814/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 164. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L135 - 4 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 813/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 164. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L135 - 3 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 812/2005 z dnia 27 maja 2005 r. dotyczące 336. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L135 - 1 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.