Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 135 POZ 14

Tytuł:

Umowa o współpracy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory

Data ogłoszenia:2005-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 135 POZ 14

Strona 1 z 3
L 135/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.5.2005

UMOWA O WSPÓŁPRACY między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz KSIĘSTWO ANDORY, z drugiej strony, ZDECYDOWANI skonsolidować i poszerzyć istniejące, ścisłe związki między Wspólnotą Europejską i Księstwem Andory, MAJĄC NA UWADZE, iż relacje handlowe między Wspólnotą Europejską, a Księstwem Andory reguluje Porozumienie zawarte w formie wymiany listów, podpisane w dniu 28 czerwca 1990 r. w Luksemburgu, ustanawiające unię celną, MAJĄC NA UWADZE, iż od tej daty w integracji europejskiej dokonał się znaczny postęp, MAJĄC NA UWADZE szczególną sytuację Księstwa Andory, którego obszar jest otoczony ze wszystkich stron terytoriami Unii Europejskiej, ale które nie jest jej członkiem, MAJĄC NA UWADZE wolę Księstwa Andory, aby intensywniej uczestniczyć w integracji Europy, a w związku z tym jego życzenie rozszerzenia związków z Unią Europejską, MAJĄC NA UWADZE, iż Wspólnota Europejska i Księstwo Andory powinny zawrzeć umowę w celu możliwie najszerszych podstaw współpracy we wszystkich dziedzinach o wspólnym znaczeniu, mieszczących się w ich odpowiednich kompetencjach,

POSTANAWIAJĄ, CO NASTĘPUJE:

ZASADY

Artykuł 1 W zakresie swoich odpowiednich kompetencji Wspólnota Europejska i Księstwo Andory (zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”) zobowiązują się współpracować na jak najszerszych podstawach i dla ich wspólnej korzyści w dziedzinach o wspólnym znaczeniu, w szczególności w dziedzinach priorytetowych, o których mowa w art. 2–8.

nymi i odpadami. W tym celu będą dążyć do pogodzenia potrzeb ochrony środowiska Pirenejów oraz rozwoju gospodarczego.

DZIEDZINY WSPÓŁPRACY

Umawiające się Strony współpracują w duchu wspólnej odpowiedzialności w rozwiązywaniu problemów środowiskowych, z którymi mają do czynienia Księstwo Andory i regiony pirenejskie Wspólnoty Europejskiej. Biorą one pod uwagę fakt, że niektóre problemy, takie jak problem odpadów, są związane z przepływem towarów i osób pomiędzy ich terytoriami. Umawiające się Strony współpracują w szczególności w dziedzinach transportu i składowania odpadów.

Artykuł 2 Środowisko Umawiające się Strony współpracują w dziedzinach ochrony i poprawy stanu środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Współpraca ta dotyczy następujących dziedzin: zmiany klimatyczne, ochrona przyrody i różnorodność biologiczna, środowisko i zdrowie, zarządzanie zasobami naturalKsięstwo Andory będzie czynić wysiłki na rzecz przyjęcia norm środowiskowych równorzędnych z normami Wspólnoty Europejskiej w miarę swoich środków i o ile normy te będą istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i zasady zrównoważonego rozwoju. Wspólnota Europejska podejmuje w tym względzie współpracę z Księstwem Andory na jego wniosek.

28.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 135/15

Umawiające się Strony zbadają wykonalność i praktyczne aspekty włączania Księstwa Andory do otwartych dla państw trzecich programów Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, którymi może być ono zainteresowane.

Umawiające się Strony zbadają wykonalność i praktyczne aspekty włączania Księstwa Andory do programów Wspólnoty Europejskiej w dziedzinach edukacji, kształcenia zawodowego i młodzieży, którymi może być ono zainteresowane.

Wspólnota Europejska będzie sprzyjać ustanowieniu współpracy pomiędzy Europejską Agencją Ochrony Środowiska i Księstwem Andory. Artykuł 3 Komunikacja, informacja, kultura W ramach możliwości stwarzanych przez działania wspólnotowe i prawo andorskie, Umawiające się Strony postanawiają podjąć wspólne działania w dziedzinie komunikacji, informacji i kultury zgodnie z duchem art. 151 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 135 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L135 - 37 z 200528.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2005 r. ustanawiająca klasy odporności dachów i pokryć dachowych na działanie ognia zewnętrznego dla niektórych wyrobów budowlanych zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EEC (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1501) (1)

 • Dz. U. L135 - 34 z 200528.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie środków nadzwyczajnych dotyczących chili, produktów zawierających chili, kurkumy oraz oleju palmowego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1454) (1)

 • Dz. U. L135 - 21 z 200528.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. dotycząca działań na rzecz parku rozrywki Bioscope podjętych przez Francję na rzecz przedsiębiorstwa S.M.V.P – Mise en Valeur du Patrimoine Culturel(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2686) (1)

 • Dz. U. L135 - 20 z 200528.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 23 maja 2005 r. dotycząca mianowania członka z Estonii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L135 - 19 z 200528.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 23 maja 2005 r. dotycząca mianowania członka z Hiszpanii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L135 - 12 z 200528.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory

 • Dz. U. L135 - 11 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L135 - 10 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 19. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L135 - 9 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 816/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 20. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L135 - 8 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 815/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 83. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L135 - 6 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 814/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 164. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L135 - 4 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 813/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 164. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L135 - 3 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 812/2005 z dnia 27 maja 2005 r. dotyczące 336. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L135 - 1 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.