Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 135 POZ 34

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie środków nadzwyczajnych dotyczących chili, produktów zawierających chili, kurkumy oraz oleju palmowego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1454) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 135 POZ 34

Strona 1 z 2
L 135/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.5.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie środków nadzwyczajnych dotyczących chili, produktów zawierających chili, kurkumy oraz oleju palmowego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1454)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/402/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

produktów spożywczych, dla których nie istnieje urzędowe świadectwo pochodzenia. W celu ochrony zdrowia publicznego właściwe jest wymaganie, aby przesyłkom chili, produktów zawierających chili, kurkumy oraz oleju palmowego przywożonym do Wspólnoty i przeznaczonym do spożycia przez ludzi, niezależnie od ich postaci, towarzyszyło sprawozdanie analityczne dostarczone przez zainteresowanego importera lub podmiot działający na rynku żywności, które wykaże, że przesyłka nie zawiera substancji Sudan I, Sudan II, Sudan III lub Scarlet Red (Sudan IV).

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Komisja zawiesza wprowadzanie do obrotu lub wykorzystywanie żywności lub paszy, która może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub podejmuje każdy inny stosowny środek tymczasowy, jeśli temu zagrożeniu nie można w zadowalający sposób zapobiec za pomocą środków podjętych przez zainteresowane Państwa Członkowskie. Zgodnie z decyzją Komisji 2004/92/WE z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie środków nadzwyczajnych dotyczących chili i produktów zawierających chili (2), Państwa Członkowskie przeprowadziły kontrole na obecność substancji chemicznych Sudan I, Sudan II, Sudan III oraz Scarlet Red (Sudan IV). Substancje te zostały wykryte w chili i produktach zawierających chili, a także w kurkumie i oleju palmowym. Zgodnie z art. 50 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 o wszystkich wynikach powiadomiono poprzez system wczesnego ostrzegania. Sudan I, Sudan II, Sudan III oraz Scarlet Red (Sudan IV) zostały sklasyfikowane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) jako substancje rakotwórcze kategorii 3.

Sprawozdanie analityczne dołączone do przesyłki chili, produktów zawierających chili, kurkumy oraz oleju palmowego powinno być oryginalnym dokumentem zatwierdzonym przez właściwe władze kraju wystawiającego dokument. Środki te mają na celu zwiększenie gwarancji reprezentowanych przez dokument.

(7)

(2)

Od Państw Członkowskich należy także wymagać wyrywkowego pobierania próbek chili, produktów zawierających chili, kurkumy i oleju palmowego przedstawionych do przywozu lub znajdujących się już w obrocie oraz ich analizę.

(8)

Wskazane jest nakazanie zniszczenia zafałszowanego chili, produktów zawierających chili, kurkumy oraz oleju palmowego aby uniknąć ich wprowadzenia do łańcucha żywnościowego. Ponieważ środki przewidziane w niniejszej decyzji mają wpływ na możliwości kontrolne Państw Członkowskich, wyniki zastosowania tych środków powinny zostać ocenione w ciągu 12 miesięcy w celu ustalenia, czy są one nadal niezbędne do ochrony zdrowia publicznego.

(9)

(3)

(10) (4)

Rezultaty badań wskazują na zafałszowanie, które stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Biorąc pod uwagę duże zagrożenie dla zdrowia niezbędne jest utrzymanie środków przewidzianych w decyzji 2004/92/WE i rozszerzenie ich na kurkumę i olej palmowy. Ponadto należy wziąć pod uwagę możliwość handlu trójstronnego, szczególnie w przypadku

(11)

Ocena ta powinna uwzględniać wyniki wszystkich analiz przeprowadzonych przez właściwe władze. Niezbędne są środki przejściowe w odniesieniu do przesyłek chili, produktów zawierających chili, kurkumy oraz oleju palmowego przywiezionych przed datą publikacji niniejszej decyzji. Środki przewidziane niniejszą decyzją są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 135 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L135 - 37 z 200528.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2005 r. ustanawiająca klasy odporności dachów i pokryć dachowych na działanie ognia zewnętrznego dla niektórych wyrobów budowlanych zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EEC (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1501) (1)

 • Dz. U. L135 - 21 z 200528.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. dotycząca działań na rzecz parku rozrywki Bioscope podjętych przez Francję na rzecz przedsiębiorstwa S.M.V.P – Mise en Valeur du Patrimoine Culturel(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2686) (1)

 • Dz. U. L135 - 20 z 200528.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 23 maja 2005 r. dotycząca mianowania członka z Estonii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L135 - 19 z 200528.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 23 maja 2005 r. dotycząca mianowania członka z Hiszpanii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L135 - 14 z 200528.5.2005

  Umowa o współpracy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory

 • Dz. U. L135 - 12 z 200528.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory

 • Dz. U. L135 - 11 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L135 - 10 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 19. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L135 - 9 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 816/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 20. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L135 - 8 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 815/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 83. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L135 - 6 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 814/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 164. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L135 - 4 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 813/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 164. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L135 - 3 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 812/2005 z dnia 27 maja 2005 r. dotyczące 336. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L135 - 1 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.