Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 135 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2005 r. ustanawiająca klasy odporności dachów i pokryć dachowych na działanie ognia zewnętrznego dla niektórych wyrobów budowlanych zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EEC (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1501) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 135 POZ 37

Strona 1 z 2
28.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 135/37

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 maja 2005 r. ustanawiająca klasy odporności dachów i pokryć dachowych na działanie ognia zewnętrznego dla niektórych wyrobów budowlanych zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EEC (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1501)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/403/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

sierpnia 2001 r. wykonującej dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności dachów i pokryć dachowych na działanie ognia zewnętrznego (3).

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych (1), a w szczególności jej art. 20 ust. 2,

(5)

W przypadku niektórych stalowych blach dachowych powlekanych plastizolem konieczne jest użycie klasyfikacji ustanowionej w decyzji 2001/671/WE.

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 89/106/EWG przewiduje, iż w celu uwzględnienia zróżnicowanych poziomów zabezpieczenia obiektów budowlanych na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, może być konieczne ustalenie w dokumentach interpretacyjnych klas odpowiadających właściwościom użytkowym wyrobów dla każdego zasadniczego wymogu. Dokumenty takie zostały opublikowane jako „Komunikat Komisji w odniesieniu do dokumentów interpretacyjnych do dyrektywy Rady 89/106/EWG (2)”.

Odporność na ogień zewnętrzny wielu wyrobów i/lub materiałów budowlanych, w ramach klasyfikacji określonej w decyzji 2001/671/WE, jest jednoznacznie ustalona i wystarczająco dobrze znana organom nadzorującym przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych w Państwach Członkowskich, dlatego nie jest w stosunku do nich wymagane jakiekolwiek badanie w odniesieniu do właściwości związanych z odpornością.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Budownictwa,

(2)

Z punktu widzenia zasadniczego wymogu bezpieczeństwa pożarowego, dokument interpretacyjny nr 2 wymienia powiązane ze sobą środki, które w całości określają strategię bezpieczeństwa pożarowego, którą Państwa Członkowskie mają tworzyć na własny sposób.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wyroby i/lub materiały budowlane, które bez potrzeby przeprowadzania dalszych badań spełniają wszystkie wymogi w zakresie właściwości związanych z „odpornością na ogień zewnętrzny”, są określone w Załączniku.

(3)

Dokument interpretacyjny nr 2 określa wymogi dotyczące wyrobów budowlanych przeznaczonych do budowy dachów narażonych na działanie ognia zewnętrznego.

Artykuł 2

(4)

Dążąc do zharmonizowanego rozwiązania, przyjęto system klas w decyzji Komisji 2001/671/WE z dnia 21

(1) Dz.U. L 40 z 11.2.1989, str. 12. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. C 62 z 28.2.1994, str. 1.

Poszczególne klasy obowiązujące dla różnych wyrobów i/lub materiałów budowlanych, w ramach klasyfikacji dotyczącej odporności na ogień zewnętrzny, przyjętej w decyzji 2001/671/WE, są określone w Załączniku do niniejszej decyzji.

(3) Dz.U. L 235 z 4.9.2001, str. 20.

L 135/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.5.2005

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

28.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 135/39

ZAŁĄCZNIK Tabele określone w niniejszym Załączniku zawierają wykaz wyrobów i/lub materiałów budowlanych, które spełniają wszystkie wymogi w zakresie właściwości związanych z odpornością na działanie ognia zewnętrznego, bez potrzeby przeprowadzania badań. Tabela Klasy odporności stalowych blach dachowych powlekanych plastizolem na działanie ognia zewnętrznego

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 135 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L135 - 34 z 200528.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie środków nadzwyczajnych dotyczących chili, produktów zawierających chili, kurkumy oraz oleju palmowego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1454) (1)

 • Dz. U. L135 - 21 z 200528.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. dotycząca działań na rzecz parku rozrywki Bioscope podjętych przez Francję na rzecz przedsiębiorstwa S.M.V.P – Mise en Valeur du Patrimoine Culturel(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 2686) (1)

 • Dz. U. L135 - 20 z 200528.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 23 maja 2005 r. dotycząca mianowania członka z Estonii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L135 - 19 z 200528.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 23 maja 2005 r. dotycząca mianowania członka z Hiszpanii do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L135 - 14 z 200528.5.2005

  Umowa o współpracy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory

 • Dz. U. L135 - 12 z 200528.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zawarcia Umowy o współpracy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory

 • Dz. U. L135 - 11 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L135 - 10 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 817/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku dla 19. indywidualnego zaproszenia do przetargu wydanego zgodnie ze stałym zaproszeniem do przetargu wymienionym w rozporządzeniu (WE) nr 214/2001

 • Dz. U. L135 - 9 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 816/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży masła dla 20. indywidualnego zaproszenia do składania ofert, wydanego w ramach stałego zaproszenia do składania ofert, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2771/1999

 • Dz. U. L135 - 8 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 815/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające minimalną cenę sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 83. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

 • Dz. U. L135 - 6 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 814/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 164. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L135 - 4 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 813/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 164. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L135 - 3 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 812/2005 z dnia 27 maja 2005 r. dotyczące 336. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L135 - 1 z 200528.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2005 z dnia 27 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.