Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 137 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2005 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1369) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 137 POZ 31

31.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 137/31

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 maja 2005 r. zatwierdzająca w imieniu Wspólnoty Europejskiej zmiany w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1369)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/405/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

dodatkowych wytycznych dotyczących audytu. W wyniku tych zaleceń należy wprowadzić zmiany w załącznikach V i VI oraz przypisie 1 do Umowy.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

Zmiany te powinny zostać zatwierdzone w imieniu Wspólnoty.

uwzględniając decyzję Rady 98/258/WE z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3,

(5)

Środki, o których mowa w niniejszej decyzji, są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Standardowa metoda testowa Wspólnoty do badania obecności Enterobacteriaceae i TVC (Total Viable Count) w mięsie została uznana za metodę równoważną metodzie testowej USA do badania obecności Escherichia coli.

(2)

Wspólnota i USA prowadziły negocjacje w sprawie dodatkowych wytycznych dotyczących audytu łącznie z wytycznymi dotyczącymi badań nad zdrowiem zwierząt. Negocjacje te doprowadziły do sporządzenia tekstu tych wytycznych, uzgodnionego przez obie Strony.

Zgodnie z zaleceniami Wspólnego Komitetu Zarządzającego ustanowionego na mocy art. 14 Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi, zmiany w punkcie 6 załącznika V, w załączniku VI oraz w przypisie 1 do przedmiotowej Umowy zostają niniejszym zatwierdzone w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

Tekst Umowy w formie wymiany listów, łącznie ze zmianami w punkcie 6 załącznika V, w przypisie 1 oraz w załączniku VI do Umowy załącza się do niniejszej decyzji.

(3)

Wspólny Komitet Zarządzający ds. Umowy („Komitet”) wydał zalecenia dotyczące określenia równoważności pomiędzy dwoma metodami testowymi i przyjęcia

Dz.U. L 118 z 21.4.1998, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2003/833/WE (Dz.U. L 316 z 29.11.2003, str. 20).

Artykuł 2 Dyrektor Generalny ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów zostaje niniejszym upoważniony do podpisania Umowy w formie wymiany listów, aby stała się wiążąca dla Wspólnoty.

(1)

L 137/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.5.2005

Artykuł 3 Niniejszą decyzję stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym USA powiadomią na piśmie Komisję o zakończeniu procedur wewnętrznych dotyczących zatwierdzenia zmian określonych w art. 1.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 137 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L137 - 33 z 200531.5.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów dotyczące zmian w załącznikach do Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt stosowanych w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (1)

 • Dz. U. L137 - 26 z 200531.5.2005

  Decyzja nr 1/2005 Rady ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia EU–Chorwacja z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia jej regulaminu wewnętrznego wraz z regulaminem wewnętrznym Komitetu ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia

 • Dz. U. L137 - 24 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 830/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające po raz piąty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające celem wspierania skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L137 - 23 z 200531.5.2005

  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 829/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające pomoc na rok gospodarczy 2005/2006 w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96

 • Dz. U. L137 - 21 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 w zakresie wartości progowych dla dodatkowych opłat celnych za pomidory, morele, cytryny, śliwki, brzoskwinie, włącznie z nektarynami, gruszki i winogrona stołowe

 • Dz. U. L137 - 16 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w zakresie pomocy na prywatne składowanie niektórych serów w okresie składowania 2005/2006

 • Dz. U. L137 - 15 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2005 z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2659/94 w sprawie szczegółowych zasad dotyczących udzielania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania serów Grana padano, Parmigiano-Reggiano i Provolone

 • Dz. U. L137 - 13 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające niektóre ilości indykatywne i indywidualne pułapy przy wydawaniu pozwoleń na przywóz bananów do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na trzeci kwartał 2005 r.

 • Dz. U. L137 - 11 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające niektóre ilości orientacyjne i pułapy indywidualne na potrzeby wydawania pozwoleń na przywóz dodatkowej ilości bananów do nowych Państw Członkowskich w trzecim kwartale 2005 r.

 • Dz. U. L137 - 9 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L137 - 7 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L137 - 5 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L137 - 3 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L137 - 1 z 200531.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2005 z dnia 30 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.