Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 138 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 832/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia nadwyżkowych ilości cukru, izoglukozy i fruktozy dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

Data ogłoszenia:2005-06-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 138 POZ 3

1.6.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 138/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 832/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia nadwyżkowych ilości cukru, izoglukozy i fruktozy dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

(4)

Z reguły uważa się, że nadwyżkowe ilości cukru wynikają z rozwoju produkcji plus przywóz minus wywóz w okresie od dnia 1 maja 2003 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r. w porównaniu ze średnimi ilościami dla takiego samego okresu w trzech poprzednich latach. Szczególne okoliczności, w których gromadzono zapasy, zostały również uwzględnione zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 60/2004, szczególnie zmniejszenie ilości zapasów w tym okresie.

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

(5)

Na podstawie informacji od nowych Państw Członkowskich należy określić nadwyżkowe ilości cukru jedynie dla Estonii, Cypru, Łotwy, Malty i Słowacji zgodnie z tą metodą.

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 60/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit pierwszy,

Dla określenia nadwyżkowych ilości izoglukozy i fruktozy zastosowano tę samą metodę. W rezultacie żadne nadwyżkowe ilości fruktozy i izoglukozy nie muszą być określone.

(6)

Komitet Zarządzający ds. Cukru nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego,

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(1)

W celu uniknięcia zakłóceń na rynkach w sektorze cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji („nowych Państw Członkowskich”) do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r., artykuł 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 60/2004 stanowi, że ilości cukru jako takiego lub zawartego w produktach przetworzonych, izoglukozy i fruktozy przekraczające ilości traktowane jako normalne zapasy w dniu 1 maja 2004 r. muszą zostać wyeliminowane z rynku w formie cukru jako takiego lub izoglukozy, na koszt nowego Państwa Członkowskiego, którego to dotyczy.

Artykuł 1 Ilości cukru jako takiego lub zawartego w produktach przetworzonych, przekraczające ilości traktowane jako normalne zapasy w dniu 1 maja 2004 r. i które muszą zostać wyeliminowane z rynku wspólnotowego zgodnie z art. 6 ust 2 rozporządzenia (WE) nr 60/2004, są następujące:

— Estonia: 91 464 t,

— Cypr: 40 213 t,

(2)

W celu określenia tych nadwyżkowych ilości artykuł 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 60/2004 stanowi, że nowe Państwa Członkowskie przekazują Komisji stosowne informacje dotyczące wysokości produkcji, konsumpcji, zapasów, wywozu, przywozu, jak również informacje o systemie ustanowionym w celu identyfikacji nadwyżkowych ilości.

— Łotwa: 10 589 t,

— Malta: 2 452 t,

(1) Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 651/2005 (Dz.U. L 108 z 29.4.2005, str. 3).

— Słowacja: 10 225 t.

L 138/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.6.2005

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 138 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L138 - 18 z 20051.6.2005

  Decyzja Komisji z dnia 11 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia zgodności koncentracji z zasadami wspólnego rynku i Porozumieniem o EOG (Sprawa nr COMP/M.2621 – SEB/Moulinex) (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4157)  (1)

 • Dz. U. L138 - 17 z 20051.6.2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Umowy między Wspólnotą Europejską a Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L138 - 14 z 20051.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 836/2005 z dnia 31 maja 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L138 - 13 z 20051.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 835/2005 z dnia 31 maja 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 30 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L138 - 11 z 20051.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 834/2005 z dnia 31 maja 2005 r. zmieniające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L138 - 5 z 20051.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 833/2005 z dnia 31 maja 2005 r. dotyczące stałego zezwolenia na dodatki paszowe (1)

 • Dz. U. L138 - 1 z 20051.6.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 831/2005 z dnia 31 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.